Polska pomoc

Zmiana terminu składania wniosków w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa 2015"

W związku z ogłoszonym w dniu 9 października 2014 r. konkursem „Polska pomoc rozwojowa 2015” informujemy, że nowe brzmienie otrzymały punkty 5.10 i 8.3 Regulaminu konkursu oraz następujące punkty ogłoszenia o wszczęciu postępowania dotacyjnego:

1)      Punkt 4 „Termin i sposób składania wniosków projektowych“, ppkt 2:

„2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2015“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 13 listopada 2014 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.”

2)      Punkt 5:

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r.”

w górę

Tagi