Polska pomoc

Zaproszenie dla publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych

Zaproszenie skierowane do publicznych szkół wyższych i jednostek
naukowo-badawczych do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku

1. W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w2009 roku publiczne szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych pomocą zagraniczną.

2. Jeden wnioskodawca (publiczna szkoła wyższa lub jednostka naukowo-badawcza) może zgłosić kilka wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 i zostały przyporządkowane w Programie polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku w następujący sposób:

Kraj objęty pomocą zagraniczną

Kwota w PLN

Białoruś

1 mln

Ukraina

6,5 mln

Gruzja

1,5 mln

Mołdowa

0,9 mln

Bałkany Zachodnie

0,4 mln

Azja (w tym Azja Środkowa, Armenia i Azerbejdżan)

0,5 mln

Afryka i Bliski Wschód (w tym Irak)

850 tys.

Angola

250 tys.

Autonomia Palestyńska

0,5 mln

Afganistan

24,5 mln

Razem:

36 900 000

UWAGA! Z tej samej puli środków finansowane są również działania realizowane przez organy administracji rządowej.

4. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line. Aby złożyć wniosek, należy:

 • zarejestrować publiczną szkołę wyższą lub jednostkę naukowo-badawczą jako użytkownika portalu polska pomoc (http://portal.polskapomoc.gov.pl/): ZAREJESTRUJ
 • jeśli publiczna szkoła wyższa i jednostka naukowo-badawcza posiada już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ

Po dokonaniu rejestracji publiczna szkoła wyższa lub jednostka naukowo-badawcza otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Publiczna szkoła wyższa i jednostka naukowo-badawcza może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

 • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
 • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (wniosek dotacyjny) w dwóch egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych" oraz nazwą kraju beneficjenta przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

  Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2009-04-06 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

5. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2009 r.

6. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

7. Przy przygotowywaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Wytycznymi dla publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 36, Formularzem wniosku (dostęp on-line); Ogólnymi warunkami umowy dotacji ze środków MSZ dla publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych na realizację projektów pomocowych oraz innymi dokumentami pomocniczymi: Lista krajów-biorców pomocy wg OECD DAC, Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

8. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać, przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22) 523 85 83.

UWAGA: w tym samym czasie do portalu polska pomoc może logować się na dany login i hasło nie więcej niż jedna osoba. Portal polska pomoc umożliwia natomiast tworzenie w ramach jednego konta podkont (i uzyskiwanie dodatkowych loginów oraz haseł) dla wielu użytkowników.

w górę

Tagi