Polska pomoc

Zaproszenie dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego
do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych
w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej
udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku

1. W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych pomocą zagraniczną.

2. Jedna jednostka samorządu terytorialnego może zgłaszać kilka wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 i określone są w Programie polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku w następujący sposób:

kraj objęty pomocą zagraniczną

kwota w PLN

Ukraina:

1 mln

Gruzja:

500 tys.

Razem:

1.500 tys.

4. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line. Aby złożyć wniosek należy:

  • zarejestrować jednostkę samorządu terytorialnego jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl): ZAREJESTRUJ SIĘ
  • jeśli jednostka samorządu terytorialnego posiada już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ

Po dokonaniu rejestracji jednostka samorządu terytorialnego otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Jednostka samorządu terytorialnego może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (wniosek dotacyjny) w dwóch egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Pomoc zagraniczna 2009 r. - działania samorządów" oraz nazwą kraju beneficjenta przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2009-03-20 do godz. 15:00
(uwaga: decyduje data wpływu).

5. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2009 r.

6. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

7. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Program polskiej pomocy zagranicznej 2009, Wytycznymi dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 36, Formularzem wniosku (dostęp on-line), Ogólnymi warunkami umowy dotacji ze środków MSZ dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów pomocowych oraz innymi dokumentami pomocniczymi: Lista krajów-biorców pomocy wg OECD DAC, Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

8. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22) 523 91 15.

UWAGA: dwie lub więcej osób (posługujących się jednym loginem i hasłem) nie powinno logować się do portalu polska pomoc w tym samym czasie. Portal polska pomoc umożliwia tworzenie w ramach jednego konta podkont (i uzyskiwanie dodatkowych loginów i haseł) dla wielu użytkowników.

w górę

Tagi