Polska pomoc

Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja

Ogłoszenie o wszczęciu konkursu

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

ogłasza konkurs ofert:

„Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”

 

1.   Cel konkursu

Celem konkursu pn. „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja” jest wyłonienie do realizacji zadań publicznych będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmujących realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji.

Zadanie publiczne musi być elementem przedsięwzięcia, które oferent przedłoży lub przedłożył do współfinansowania ze środków innych niż budżet RP tj. w ramach konkursów (tzw. call for proposal) ogłaszanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i konkursów ogłaszanych w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej, zwanych dalej „donatorami”.  

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w 2017 r.

3.   Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. 

4.   Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 01 stycznia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu. 

5.   Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.   Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Dofinansowanie wkładów własnych  2017 I edycja” 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy
al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16:15.

Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

7.   Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia  10 marca 2017 r. 

Po zakończeniu I edycji konkursu, zostanie ogłoszony konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 II edycja”. 

8.   Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 11 422 943,00 PLN na następujące przedsięwzięcia:

-    konkurs „Pomoc humanitarna ma Bliskim Wschodzie 2016”,

-    konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”,

-    „Transport pomocy humanitarnej do Jordanii”.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 8 209 551,40 PLN na następujące przedsięwzięcia:

-    „Transport pomocy humanitarnej do Zaporoża”

-    „Pomoc humanitarna 2015”

-    „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

 

Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

 

w górę

Tagi