Polska pomoc

Wiceminister Konrad Pawlik na Radzie ds. Zagranicznych w Luksemburgu

Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule w 2016 roku, polityka rozwojowa i migracyjna w kontekście planowanego szczytu UE – Afryka w Valettcie oraz przyjęty niedawno "Plan Działań na rzecz równości płci w polityce rozwojowej" były głównymi tematami Rady ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. rozwoju w Luksemburgu. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Konrad Pawlik.

- Polska powiązała cele polityki humanitarnej z priorytetami polityki rozwojowej w nowym programie wieloletnim, ze szczególnym uwzględnieniem długofalowych kwestii migracyjnych - podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Pawlik w Luksemburgu.  - Polska chce odpowiedzialnie uczestniczyć w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego - ocenił wiceminister. 

W dyskusji dotyczącej stanowiska UE na planowany w 2016 roku szczyt humanitarny Państwa Członkowskie wyraziły spójny pogląd, że głównym priorytetem szczytu powinna być reforma finansowania systemu pomocy humanitarnej, w tym zwiększenie efektywności działania samych instytucji pomocowych. Jednocześnie UE powinna przedstawić spójne stanowisko przypominające o potrzebie respektowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad udzielania pomocy humanitarnej. Dyskusja poświęcona była również zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom humanitarnym oraz dostępu do osób najbardziej potrzebujących w sytuacjach konfliktów zbrojnych. W trakcie spotkania podkreślono potrzebę wypracowania skutecznych sposobów ochrony kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.

Ministrowie ds. rozwoju zaznaczyli również fundamentalną rolę współpracy rozwojowej w zwalczaniu pierwotnych przyczyn migracji, w tym ubóstwa, bezrobocia, braku bezpieczeństwa oraz nierówności. Wszyscy wypowiadający się z zadowoleniem przyjęli decyzję o utworzeniu Funduszu Powierniczego na rzecz Afryki. Zaznaczono także konieczność wzmocnienia dialogu z państwami partnerskimi ws. readmisji i reintegracji oraz potrzebę koordynacji działań unijnych i prowadzonych przez Państwa Członkowskie. 

Wiceminister Pawlik poinformował o przyjętym w naszym kraju "Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2016-2020" i wsparciu Polski dla agend Narodów Zjednoczonych zaangażowanych w udzielanie pomocy humanitarnej. Ministrowie przyjęli także nowy "Plan Działań na rzecz Równości Płci na lata 2015-2020", podkreślając, że równość płci i równouprawnienie kobiet są niezbędnym warunkiem rozwoju. 

Podczas wspólnego lunchu ministrów ds. rozwoju i ministrów ds. środowiska omówiono wdrażanie "Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030", w tym budowę krajowych systemów monitorowania. Państwa członkowskie podkreślały przede wszystkim potrzebę ścisłego wpisania agendy w priorytety polityki rozwojowej oraz zintegrowania krajowych systemów statystycznych z krajowymi mechanizmami monitorowania wdrażania Agendy 2030.

W trakcie posiedzenia Rady odbyła się także dyskusja na temat przyszłości relacji z państwami Afryki Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ministrowie wskazywali na potrzebę przeprowadzenia pogłębionej analizy dotychczasowego funkcjonowania Umowy z Kotonu. - Musimy określić nasze strategiczne priorytety w stosunku do państw AKP, a Unia Europejska powinna dokonać oceny dotychczasowego funkcjonowania Umowy z Kotonu - podkreślił wiceminister Pawlik w swoim wystąpieniu. - Powinniśmy zachować wszystkie opcje otwarte, tak by ostatecznie przyjąć możliwie najefektywniejszą strukturę relacji z państwami AKP.  Powinno to pozwolić na dostosowanie partnerstwa do nowych wyzwań i zróżnicowanego charakteru relacji pomiędzy Unią a poszczególnymi grupami państw w ramach AKP - dodał wiceminister. 

w górę

Tagi