Polska pomoc

Projekty samorządów terytorialnych z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2009 r.

Informacja o projektach samorządów terytorialnych
z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2009 r.

W 2009 roku do MSZ wpłynęło 51 wniosków w ramach dotacji na zagraniczne projekty rozwojowe, o które mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. W sumie na ten cel przekazano 1 307 598 PLN.

 

Kraje objęte pomocą

Projekty samorządów terytorialnych na rok 2009 na rzecz pomocy zagranicznej oraz międzynarodowej współpracy rozwojowej są realizowane w dwóch krajach: w Gruzji i Ukrainie.

Zadania i liczba przyjętych do realizacji projektów

Projekty złożone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły m.in. budowy społeczeństwa obywatelskiego, pogłębienia współpracy między samorządami lokalnymi, przybliżenia tematyki Unii Europejskiej.

Kraj

Liczba wniosków złożonych 

Liczba wniosków zaakceptowanych

Gruzja

6

4

Ukraina

45

10

Razem

51

14

Po rozpatrzeniu 51 wniosków MSZ zaakceptowało 14 do realizacji. Większość przyjętych projektów dotyczyła Ukrainy i obejmowała swym zakresem m.in. finanse samorządów lokalnych, wizyty studyjne, budowę społeczeństwa obywatelskiego, turystykę, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, edukację ekologiczną. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku Ukrainy wyróżniono dodatkowo 13 projektów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej. Cztery projekty dotyczące Gruzji odnoszą się do: podniesienia jakości usług świadczonych przez urząd miasta, współpracy międzysektorowej, wspierania społeczeństwa obywatelskiego oraz standaryzacji usług publicznych.

Wyniki naboru wniosków jednostek samorządu terytorialnego

Środki finansowe

Wielkość pomocy finansowej, jaką MSZ przekazało na ww. projekty dla obu krajów, przedstawia się następująco:

Ukraina - 901 782,00 PLN
Gruzja - 405 816,00 PLN

Razem - 1 307 598,00 PLN

 

 

w górę

Tagi