Polska pomoc

Programowanie wieloletnie

Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386), Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje Wieloletni program współpracy rozwojowej obejmujący co najmniej cztery lata. Dokument ten określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej.

Projekt Programu jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym.

Uszczegółowieniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej. Dokumenty stanowiące ramy formalne programu "polska pomoc" są dostępne w dziale dokumenty strategiczne.

powrót

w górę

Tagi