Polska pomoc

Polska pomoc dla Ukrainy

Dlaczego pomagamy?

Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem politycznym, gospodarczym i we współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Wiążą ją z Polską silne więzy społeczne, historyczne i kulturowe. Część terenów dzisiejszej Ukrainy wchodziła przed II wojną światową w skład II Rzeczypospolitej. Na jej terytorium mieszka liczna mniejszość polska. Znajdują się tam również pamiątki polskiego dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach Ukraina pogłębiła współpracę z Unią Europejską – podpisała umowę stowarzyszeniową oraz została objęta ruchem bezwizowym. Tamtejszy rząd po Rewolucji Godności podjął szereg działań na rzecz zreformowania państwa. Polska wspiera Ukrainę w tych wysiłkach, popierając jej dążenia do integracji z UE oraz dzieląc się własnymi doświadczeniami transformacji ustrojowej po upadku systemu komunistycznego. Sytuacja na Ukrainie wpływa bezpośrednio na sytuację w Polsce – stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego w tym państwie pociągnął za sobą w ostatnich latach wzrost migracji zarobkowej do Polski. Od 2014 r. Ukraina walczy z rosyjską agresją zbrojną, której konsekwencjami były nielegalna aneksja Krymu oraz wojna w Donbasie (wschodniej części kraju). Polska wspomaga Ukrainę w radzeniu sobie z ich skutkami.

Co wspieramy?

Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020 Polska współpraca rozwojowa na rzecz Ukrainy koncentruje się na trzech priorytetach: dobrym rządzeniu, kapitale ludzkim oraz przedsiębiorczości i sektorze prywatnym. W ramach polskiej pomocy finansowane są także stypendia dla studentów z Ukrainy kształcących się w Polsce.

Dobre rządzenie

Polska wspiera Ukrainę na rzecz lepszego funkcjonowania administracji publicznej i zapewnienia obywatelom dostępu do rzetelnych i obiektywnych źródeł informacji. Wsparcie obejmuje m.in. kursy i szkolenia dla urzędników państwowych i samorządowych, udział w pracach nad dokumentami strategicznymi, pomoc w przygotowaniu do skutecznej walki z klęskami żywiołowymi i sytuacjami nadzwyczajnymi. Polscy eksperci doradzają ukraińskim władzom we wdrażaniu reform, m.in. reformy samorządowej i reformy edukacji. W ramach polskiej pomocy utworzono m.in. szereg oddziałów ochotniczych straży pożarnych, ratowników medycznych i ratowników górskich, przeszkolono ich członków oraz wyposażono w niezbędny sprzęt. Jednostka ratownictwa górskiego powstała na słynnej górze Pop Iwan w Karpatach Wschodnich, a z jej pomocy mogą korzystać również polscy turyści.

Kapitał ludzki

W związku z wojną na wschodzie Ukrainy i nielegalną aneksją Krymu, niemal 2 mln mieszkańców tych regionów musiało opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i przenieść się do innych części Ukrainy. Ukraina nie jest w stanie samodzielnie zapewnić im odpowiedniego wsparcia. Dlatego w ramach współpracy rozwojowej Polska pomaga osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji integrować się w nowych społecznościach oraz rozpocząć samodzielne funkcjonowanie w nowym miejscu zamieszkania. Ze środków polskiej pomocy w wybranych ukraińskich miastach powołano m.in. centra wsparcia socjalnego i psychologicznego dla rodzin przesiedlonych z terenów objętych działaniami wojennymi. Dla ukraińskich psychologów i lekarzy psychiatrii zorganizowano staże i szkolenia z zakresu pracy z osobami, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego. Wyremontowano i wyposażono też kilkadziesiąt szkół.

Przedsiębiorczość i sektor prywatny

Środki finansowe w ramach polskiej współpracy rozwojowej przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiają osobom wewnętrznie przesiedlonym znalezienia źródła utrzymania, ułatwiają też ukraińskim mikro i małym przedsiębiorstwom rozwój biznesu. W ramach polskiej pomocy w kilku ukraińskich regionach powołano m.in. centra wsparcia przedsiębiorczości, opracowano regionalne strategie rozwoju oraz podjęto działania na rzecz przyciągnięcia zagranicznych inwestycji. Ciekawą inicjatywą jest utworzony i rozwijany we Lwowie młodzieżowy inkubator przedsiębiorczości, który promuje m.in. ekonomię społeczną.

Pomoc stypendialna

W ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska oferuje obywatelom Ukrainy możliwość podjęcia studiów na najlepszych polskich uczelniach. Dzięki temu zdobywają oni profesjonalne wykształcenie, a dodatkowo poznają polską kulturę i język. Ukraińcy są obecnie najliczniejszą grupą zagranicznych studentów w Polsce. W naszym kraju kształci się ich niemal 40 tys. Dzięki polskim programom stypendialnym wielu ukraińskich studentów nie ponosi kosztów kształcenia.

Ile przeznaczamy?

Ukraina jest największym odbiorcą polskiej pomocy rozwojowej spośród wschodnich sąsiadów Polski. W latach 2009–2018 na wsparcie dla tego państwa przeznaczono niemal 250 mln euro. Stanowiło to ponad 48% środków finansowych dla wszystkich sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego. Od Rewolucji Godności wsparcie dla Ukrainy rośnie. Tylko w 2018 r. wyniosło ono 56,52 mln euro.

Autor: Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynardowych 

w górę

Tagi