Polska pomoc

Partnerzy krajowi

Organy administracji rządowej

Organy administracji rządowej realizują projekty bilateralne z krajami partnerskimi oraz świadczą pomoc wielostronną w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi, np. przekazują wpłaty dobrowolne lub składki do programów i funduszy. Informacje na temat zadań z zakresu współpracy rozwojowej przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym przez organy administracji rządowej ze środków których są dysponentami znajdują się w Planie współpracy rozwojowej na ten rok. Zobacz: Plan współpracy rozwojowej w 2016 r.

Ponadto organy administracji rządowej mają możliwość realizacji projektów pomocowych ze środków będących w dyspozycji MSZ, tj. z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową. Proces rekomendowania przez MSZ propozycji projektowych złożonych przez organy administracji rządowej odbywa się w trakcie przygotowywania założeń Planu współpracy rozwojowej na dany rok. Proces ten stanowi jedną ze ścieżek programowania polskiej współpracy rozwojowej.

Ministerstwa mają również możliwość kształtowania kierunków polskiej współpracy rozwojowej poprzez członkostwo w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej utworzonej przy Ministrze Spraw Zagranicznych, zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej.

W obszarze współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracuje z następującymi organami administracji rządowej:

powrót 

Samorząd terytorialny

Współpracę z samorządem terytorialnym rozpoczęliśmy w 2006 r. Zależy nam, aby w działania pomocowe angażowały się jednostki samorządu. Po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych informacji o możliwości składania wniosków projektowych, mogą one zgłaszać projekty z zakresu współpracy na rzecz rozwoju lub demokratyzacji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

powrót 

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są jednym z głównych partnerów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tworzeniu i realizacji rocznych planów pomocowych. MSZ prowadzi stały dialog z organizacjami pozarządowymi w formie korespondencji, spotkań dwustronnych i wielostronnych, dyskusji w ramach specjalnych paneli i narad itp. Niektóre z tych spotkań mają charakter otwarty. Informacje o ich miejscu i terminie są wówczas umieszczane na stronie internetowej.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy MSZ a partnerami społecznymi oraz jako uzupełnienie formalnego dialogu prowadzonego w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej opracowana została propozycja dobrych praktyk "Zasady współpracy MSZ z partnerami społecznymi w zakresie współpracy rozwojowej".

Co roku MSZ ogłasza konkursy na projekty przygotowywane przez organizacje pozarządowe. Wielkość funduszy przeznaczonych na takie działania systematycznie rośnie.

Z MSZ współpracują również spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia JST, izby gospodarcze oraz izby rolnicze.

powrót

Zespół Specjalistów PRT Ghazni

W odbudowie Afganistanu ważną rolę odgrywają Zespoły Odbudowy Prowincji - PRT (Provincial Reconstruction Team). Obecnie na terenie Afganistanu działa ich 27.

PRT to zespół ludzi - pracowników cywilnych i przedstawicieli wojska - którego zadaniem jest wspieranie i odbudowa danej prowincji. Ich działalność koncentruje się na realizacji długoterminowych inwestycji i projektów, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców Afganistanu. Zespoły PRT współpracują z administracją lokalną oraz organizacjami międzynarodowymi i lokalnymi w realizacji zadań pomocowych na rzecz rozwoju danego regionu.

Polski zespół specjalistów w amerykańskim PRT pracuje w Ghazni, gdzie stacjonują polscy żołnierze i gdzie trafia większość środków polskiej pomocy zagranicznej. Rozpoczął on działalność w ramach PRT Ghazni 28 czerwca 2008 roku w trakcie trwania III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W strukturze Zespołu znajdują się specjaliści cywilni (do spraw społecznych, prawnych, edukacji, infrastruktury, budowy dróg i mostów, ds. kontaktów z mediami lokalnymi), dwóch oficerów z Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (w tym szef Zespołu Specjalistów - zastępca dowódcy PRT Ghazni) oraz grupa ochrony. Najważniejszym zadaniem PRT jest realizacja projektów pomocowych.

W latach 2002-2009 w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej zrealizowano w Afganistanie ponad 100 projektów na łączną kwotę ok. 55 mln PLN (16,7 mln USD).

W roku 2009 nastąpiło istotne - pięciokrotne w porównaniu z rokiem 2008 - zwiększenie kwoty przeznaczonej na pomoc rozwojową dla Afganistanu. Pozostające w gestii MSZ środki na ten cel wyniosły 40 mln PLN (ok. 12 mln USD). Większość środków przeznaczono na projekty realizowane przez polski zespół specjalistów w PRT Ghazni. W roku 2009 zrealizował on 34 projekty: 27 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów szkoleniowych. Łączna kwota dotacji na projekty PRT w 2009 r. wyniosła 22 mln 374 tys. PLN (ok. 7 mln USD).

W roku 2011 wysokość polskiej pomocy rozwojowej dla Afganistanu została utrzymana na poziomie zbliżonym do 2010 r. i wyniosła 34 mln PLN (ok. 12 mln USD).

powrót

Ambasady i Konsulaty RP

System małych grantów umożliwia dofinansowanie działań pomocowych inicjowanych i opracowywanych na szczeblu lokalnym (w krajach partnerskich). Projekty finansowane w ramach Programu zgłaszane są przez polskie placówki zagraniczne i charakteryzują się stosunkowo niewielkim kosztem realizacji. Mają na celu bezpośrednio wywołać pozytywne efekty w życiu codziennym społeczności lokalnych. Obejmują, między innymi, takie działania jak budowa studni, drobne remonty infrastruktury, zakup wyposażenia dla szpitali, szkół oraz różnego rodzaju szkolenia.

powrót

Planowana współpraca

Planowane jest także włączenie sektora prywatnego do współpracy rozwojowej (ekspertyza "Mechanizmy zaangażowania sektora prywatnego w świadczenie pomocy rozwojowej").

W ramach tych działań 20 czerwca 2013 r. odbyło się szkolenie dotyczące realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej, które poprowadziła ekspertka Komisji Europejskiej. 

powrót

w górę

Tagi