Polska pomoc

Palestyna

Wprowadzenie

Palestyna zajmuje 113. pozycję (2014 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Obszar Autonomii obejmujący częściowo Zachodni Brzeg Jordanu (strefa A i B stanowiące 40% terenu) oraz Strefę Gazy o powierzchni blisko 6 tys. km² zamieszkuje ok. 4 mln ludzi (w tym grupa ok. 500 tys. osadników izraelskich).

Palestyńska gospodarka uzależniona jest od izraelskiego rynku, a jej głównymi partnerami handlowymi, obok Izraela, są USA i UE. Wsparcie finansowe ze strony międzynarodowych donorów stanowi istotną część budżetu kraju. Do największych dawców pomocy rozwojowej na rzecz Palestyny należą UE, ONZ, USA, Japonia i arabskie kraje Zatoki Perskiej. Autonomia Palestyńska funkcjonuje na mocy porozumień z Oslo (1993 r.) i Waszyngtonu (1995 r.). 30 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolucję, która przyznała Palestynie status państwa-obserwatora w ZO (non-member state). Na mocy prezydenckiego dekretu wydanego w styczniu 2013 r., palestyńskie urzędy i instytucje, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne, zostały zobowiązane do używania nazwy „Państwo Palestyna” w miejsce „Palestyńska Władza Narodowa”.

W lutym 2009 roku minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Palestyńskiej Władzy Narodowej Riad Al-Malki podpisali trzyletnie porozumienie ramowe o współpracy rozwojowej pomiędzy MSZ RP a MSZ Palestyńskiej Władzy Narodowej. Porozumienie przewidywało jako formy współpracy m.in. pomoc techniczną i stypendia, dostawy towarów, sprzętu, materiałów i usług, wpłaty do budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) oraz finansowanie projektów rozwojowych i/lub humanitarnych ujętych w palestyńskich narodowych planach strategicznych. Był to pierwszy tego typu dokument podpisany przez Polskę z partnerem współpracy rozwojowej i biorcą polskiej pomocy.

Przyjęty przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” określa strategiczne cele i kierunki polskiej pomocy rozwojowej w perspektywie średniookresowej. W myśl zasady wzmacniania skuteczności i efektywności pomocy rozwojowej Program wskazuje obszary działania polskiej pomocy, dokonując znacznej koncentracji geograficznej. Palestyna, która jest beneficjentem polskiej pomocy rozwojowej nieprzerwanie od 2005 r., znalazła się wśród 10 priorytetowych krajów partnerskich. Całkowita wartość pomocy rozwojowej przekazanej przez Polskę Palestynie w okresie 2005-2016 przekroczyła 25 mln PLN.

Kierując się zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju oraz potrzebą zapewnienia zgodności celów polityk krajowych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), Program precyzuje obszary działania pomocy rozwojowej. W przypadku Palestyny polska współpraca rozwojowa będzie się koncentrować na trzech obszarach tematycznych:

 • kapitał ludzki – w szczególności poprawa jakości opieki zdrowotnej, edukacja włączająca i powszechny dostęp do edukacji na wysokim poziomie, edukacja obywatelska, integracja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem;
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – w szczególności bezpieczeństwo żywnościowe, wydajność i konkurencyjność produkcji rolnej, dostęp do rynków zbytu, wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, modernizacja infrastruktury lokalnej;
 • przedsiębiorczość i sektor prywatny – w szczególności konkurencyjność i innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość, szczególnie kobiet i młodzieży, kształcenie i szkolenie zawodowe.

powrót

Działalność w 2016 r.

Zgodnie z Programem wieloletnim i Planem Współpracy Rozwojowej w 2016 r. w ramach priorytetu strategicznego kapitał ludzki, współpraca rozwojowa na rzecz Palestyny służy realizacji następujących celów:poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, szczególnie edukacji przedszkolnej” oraz „wsparcie integracji społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem”. Kluczowe dla tego obszaru będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

 • poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych, kształcących na wszystkich poziomach edukacji oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej;
 • poprawa stanu infrastruktury i dostępu do edukacji przedszkolnej;
 • zwiększenie dostępu do usług społecznych (ochrona zdrowia, edukacja) osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Braki infrastrukturalne to jedna z głównych barier dla rozwoju edukacji w Palestynie. W 2013 r. w sektorze edukacji dla najmłodszych funkcjonowały jedynie cztery publiczne przedszkola, podczas gdy 1 132 placówki zarządzane były prywatnie (źródło). Ze względu na ograniczony dostęp do placówek, zwłaszcza w trudno dostępnych rejonach, odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli jest bardzo niski. Podczas gdy wśród uczniów szkół podstawowych współczynnik skolaryzacji netto wynosił w 2014 r. niemal 91%, na etapie edukacji przedszkolnej jedynie nieco ponad 45% dzieci objęta była edukacją formalną (źródło).

Zgodnie z Narodową Strategią Rozwoju dla Palestyny na lata 2014-2016 w obrębie sektora edukacji do priorytetów należą m.in. zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i dzieci żyjących w odległych i zmarginalizowanych społecznościach, zwiększenie skolaryzacji na wczesnych etapach edukacji, poprawa jakości edukacji średniej oraz kwalifikacji personelu pedagogicznego, a także rozwój infrastruktury szkolnej i edukacyjnej.

W ramach priorytetu strategicznego rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, współpraca rozwojowa na rzecz Palestyny służy realizacji celów:poprawa bezpieczeństwa żywnościowego na obszarach wiejskich” oraz „zwiększenie wydajności i konkurencyjności sektora agrobiznesu”. Kluczowe dla tego obszaru będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

 • wzrost dochodów i podniesiony poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw rolnych;
 • zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz spółdzielni rolniczych;
 • poprawa dostępu produktów rolno-spożywczych do rynków zbytu, uzyskanie wyższej jakości produkcji rolnej.

Obecnie (dane z 2014 r.) rolnictwo ma stosunkowo niewielki udział w gospodarce Palestyny – odpowiednio 3,5% na Zachodnim Brzegu i 4,7% PKB w Strefie Gazy. Według danych z 2013 r. w sektorze znajduje zatrudnienie 11% spośród ogółu siły roboczej (źródło).

Narodowa Strategia Rozwoju Palestyny na lata 2014-2016 wskazuje na potrzebę rozwoju sektora rolniczego, przeznaczając na ten cel 43% środków zarezerwowanych na inwestycje w sektor gospodarczy. W myśl tego dokumentu, podejmowane przez palestyńskie władze działania skierowane są na osiągnięcie wzrostu i dywersyfikacji produkcji oraz zwiększenie udziału sektora w stosunku do PKB. Poszukiwanym rezultatem jest również zwiększenie jakości produkcji rolnej i wzrost konkurencyjności na rynku lokalnym i zagranicznym.

W ramach priorytetu strategicznego przedsiębiorstwo i sektor prywatny, współpraca rozwojowa na rzecz Palestyny służy realizacji celów:wzmocnienie lokalnego sektora prywatnego” oraz „rozwój przedsiębiorczości”. Kluczowe dla tego obszaru będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

 • wzrost aktywności zawodowej  i zatrudnienia kobiet i młodzieży;
 • zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • wzmocnienie organizacji non-profit, wspierających edukację zawodową i szanse zatrudnienia kobiet i młodzieży we Wschodniej Jerozolimie.

Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju społecznego, szczególnie potrzebne jest wspieranie grup najbardziej narażonych na wykluczenie. Dotyczy to w szczególności kobiet i osób młodych. W 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej w Palestynie wynosił 49%, natomiast wśród kobiet zaledwie 19%. W tym samym roku stopa bezrobocia wynosiła 26%, przy czym wśród kobiet wskaźnik ten osiągnął 39% (dla porównania wśród mężczyzn – 22%), a wśród młodzieży – aż 41% (źródło).

Aktywizacja tych mocno defaworyzowanych grup wpisuje się w realizację priorytetu przedsiębiorczość i sektor prywatny oraz jest spójna z palestyńską strategią rozwoju.

W 2016 r. realizowanych było łącznie 10 projektów rozwojowych na rzecz Palestyny, z czego:

 • 7 projektów wdrażanych przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w ramach Systemu Małych Grantów, na łączną kwotę 170 tys. EUR, tj. ok. 747 tys. PLN (wg kursu średniego NBP z 1 lipca 2016 r.);

Przykładowe działania realizowane przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w 2016 r. dotyczą polepszenia możliwości edukacyjnych dzieci ze Strefy Gazy poprzez poprawę infrastruktury szkoły Al Zaytoun w Gazie czy też poprawę dostępu do zajęć sportowych dla dzieci z obozu uchodźców Al Amari.

 • 1 projekt realizowany w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2016” w kwocie dofinansowania ok 40 tys. PLN;

Projekt pn. Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala realizowany przez 1 wolontariuszkę wysłaną z ramienia Caritas Polska ma na celu wsparcie i aktywizację grup defaworyzowanych społecznie wśród społeczności palestyńskiej. W ujęciu szczegółowym działania będą polegały na udzielaniu wsparcia personelowi szpitala położniczego; prowadzeniu warsztatów z pisania ikon kierowanych do młodzieży z trzech parafii rzymskokatolickich w Betlejem, Beit Sahour i Beit; oraz prowadzeniu interdyscyplinarnych zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 2-6 lat w przedszkolu prowadzonym przy domu dziecka Crèche w Betlejem.

 • 2 projekty realizowane w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2016” przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę dofinansowania 2,06 mln PLN;

Projekt rozwojowy realizowany przez PCPM pn. Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie, któryzakłada dwuletni cykl wdrażania, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywieniowego drobnych rolników i wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych. W ramach I modułu projektu w 3 spółdzielniach rolniczych i jednym ośrodku dla niepełnosprawnych w rejonach Betlejem, Hebronu i Ramallah ustanowionych zostanie 300 m kw. upraw hydroponicznych i zbiornikowych, umożliwiających uprawy osobom nie posiadającym ziemi, w ramach których zrzeszeni w nich indywidualni beneficjenci nauczą się prowadzić uprawy świeżych warzyw i uzyskiwać je dla własnych potrzeb. Jednocześnie kontynuowane będzie wsparcie promocyjne i merytoryczne dla utworzonej w ramach projektu realizowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej w 2015 r. grupy rolniczych spółdzielni sprzedażowych i produkcyjnych pod marką MAWASEM (w tym 3 jednostki w okolicach Betlejem, Hebronu i Ramallah) oraz niewielkie wsparcie dla sklepów z suwenirami dla turystów oferujących ich produkty.

Projekt pn. Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej realizowany przez Caritas Polska ma na celu objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych. Działania polegają na wyposażeniu 10 ośrodków z regionu Betlejem zajmujących się osobami z różnymi typami i stopniami niepełnosprawności; przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry; zorganizowanie kampanii informacyjnej na temat niepełnosprawności, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej Palestyńczyków nt. niepełnosprawności.

powrót

Działalność w 2015 r.

W 2015 r. zrealizowanych zostało w sumie 10 projektów rozwojowych dla Autonomii Palestyńskiej , z czego:

 • 7 projektów wdrożonych przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w ramach Systemu Małych Grantów, na łączną kwotę 700 tys. PLN;

Przykładowe działania zrealizowane przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w 2015 r. dotyczyły polepszenia możliwości edukacyjnych dziewcząt w Jerozolimie Wschodniej poprzez stworzenie laboratorium technologii w szkole St. John czy też poprawy dostępu do opieki prenatalnej dla matek i dzieci w Klinikach Mobilnych NECC w Darraj i Rafah w Strefie Gazy.

 • 1 projekt realizowany w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2015” przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na kwotę prawie 916 tys. PLN;

Projekt rozwojowy zrealizowany przez PCPM miał na celu wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego. W ujęciu szczegółowym działania polegały na uruchomieniu kanałów sprzedaży dla czterech rolniczych spółdzielni produkcyjnych, przy udziale dwóch kooperatyw sprzedażowych oraz trzech supermarketów. Celem projektu było także uświadomienie korzyści ze wzajemnej współpracy oraz utworzenie powiązań biznesowych pomiędzy wymienionymi podmiotami.

W ramach programu wolontariackiego realizowano działania polegające m.in. na prowadzeniu zajęć warsztatowych promujących profilaktykę prozdrowotną z zakresu zapobiegania cukrzycy, miażdżycy, nadciśnieniu i rozpoznawaniu niepokojących objawów (takich jak udar albo zawał), a także mające na celu udzielenie wsparcia i aktywizację osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej, podopiecznych Elderly Day Care Center.

 • 1 projekt wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości dofinansowania równej 430 tys. PLN. Dotyczył on wzmocnienia potencjału służb granicznych Palestyny w zakresie kompleksowej kontroli bezpieczeństwa i weryfikacji autentyczności dokumentów.

 

Ponadto, Polska wsparła działalność UNRWA wpłatą w wysokości 120 tys. EUR. Całokształt wsparcia, jakie Polska udzieliła Palestynie w roku 2015, wyniósł łącznie ok. 2,7 mln PLN.

powrót

Działalność w 2014 r.

W 2014 r. zrealizowanych zostało w sumie 11 projektów rozwojowych dla Autonomii Palestyńskiej , z czego 9 przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w ramach Systemu Małych Grantów, na łączną kwotę 204 700 EUR, a 2 przez polskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” – na kwotę dofinansowania w wysokości 1,4 mln PLN.

Polska pomoc rozwojowa na rzecz Palestyny w 2014 r. realizowana była w następujących obszarach tematycznych: edukacja i małei średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejscpracy. MSZ przyznało dofinansowanie na realizację dwóch projektów dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych i aktywizacji zawodowej kobiet. Jeden z projektów dotyczył tworzenia spółdzielczego modelu agrobiznesu we wsi Al-Jalama, w dystrykcie Jenin. W ramach drugiego działania, adresowanego do kobiet pochodzących z ubogich, wieloletnich rodzin i matek samotnie wychowujących dzieci, przeprowadzono kursy zawodowe w obszarach edukacji administracyjno-biurowej, zabiegów upiększających, fryzjerstwa oraz technik wykonywania palestyńskiego haftu i rękodzieła.

Przykładowe działania realizowane w ramach Systemu Małych Grantów przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w 2014 r. dotyczyły polepszenia warunków bytowych kobiet poprzez realizację małych projektów rolnych w 6 wiejskich wspólnotach w Dystryktach Ramallah i Jenin; wzmocnienia społecznej pozycji kobiet przez rozwój umiejętności administracyjnych i produkcyjnych kooperatywy Idna w Hebronie; czy też renowacji Drzwi Ormiańskich w Bazylice Narodzenia w Betlejem.

Ponadto, w reakcji na kryzys humanitarny w Strefie Gazy, w 2014 r. dokonano wpłaty na rzecz UNRWA w wysokości 850 tys. PLN.

powrót

Działalność w 2013 r.

W 2013 r. zrealizowanych zostało w sumie 10 projektów rozwojowych dla Autonomii Palestyńskiej , z czego 7 przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w ramach Systemu Małych Grantów, 2 przez polskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2013” i 1 projekt w ramach programu Wolontariat polska pomoc 2013.

Łączna wartość środków przekazanych na rzecz Autonomii Palestyńskiej w 2013 r. w ramach polskiej współpracy rozwojowej wyniosła 1,6 mln PLN, w tym na projekt wolontariatu przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości prawie 38 tys. PLN, na 2 projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2013” przeznaczono łącznie kwotę ponad 892 tys. PLN, natomiast polskiej placówce dyplomatycznej w Ramallah przekazano dofinansowanie równe 164 055 EUR na realizację małych grantów we współpracy z lokalnymi organizacjami.

Polskie wsparcie rozwojowe na rzecz Autonomii Palestyńskiej koncentrowało się na dwóch obszarach priorytetowych. Priorytetu gospodarka wodno-sanitarna dotyczył projekt Polskiej Akcji Humanitarnej pt. Poprawa warunków wodno-sanitarnych w placówkach edukacyjnych poprzez budowę zbiorników wodnych w szkołach oraz sierocińcu w Dystryktach Hebron i Betlejem na Zachodnim Brzegu. Działanie realizowane przez Fundację PCPM pt. Rozwój przedsiębiorczości rolnej w Dystrykcie Hebrońskim i Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu miało na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego i wpisywało się w priorytet małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Przykładowe działania realizowane w ramach Systemu Małych Grantów przez Biuro Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w 2013 r. miały na celu poprawę dostępu do wody w celach rolniczych 50 rodzin w Ain Areek; zwiększenie możliwości zatrudnienia młodzieży palestyńskiej poprzez stworzenie więzów z polskim sektorem prywatnym; czy też podwyższenie bezpieczeństwa żywnościowego 10 rodzin w Az Zubeidat w Dystrykcie Jerycho poprzez budowę szklarni.

W ramach programu Wolontariat polska pomoc 2013 zrealizowany został 1 projekt polegający na przeprowadzeniu remontu 4 cystern do pozyskiwania wody deszczowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych w Południowym Hebronie.

Ponadto, w ramach pomocy humanitarnej MSZ dokonano w 2013 r. wpłaty na rzecz UNRWA w kwocie 500 tys. PLN.

powrót

Działalność w 2012 r.

W 2012 r. działania polskiej współpracy rozwojowej wpisywały się w następujące priorytetowe obszary wsparcia: edukacja; gospodarka wodno-sanitarna; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Zrealizowano w sumie 8 projektów rozwojowych dla Autonomii Palestyńskiej (zobacz pełną listę), z czego 5 przez Biuro Przedstawiciela RP przy PWN w ramach Systemu Małych Grantów, a 3 przez polskie organizacje pozarządowe w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2012”.

Sumaryczna wartość środków przekazanych na rzecz Autonomii Palestyńskiej w 2012 r. w ramach dwustronnej współpracy rozwojowej wyniosła ok. 1,4 mln PLN, w tym na 3 projekty realizowane przez organizacje pozarządowe przeznaczono łącznie kwotę 892 tys. PLN, natomiast polskiej placówce dyplomatycznej w Ramallah przekazano kwotę 113 920 EUR na realizację małych grantów we współpracy z lokalnymi organizacjami.

Ze środków MSZ sfinansowane zostały działania wspierające drobne przedsiębiorstwa rolne w Dystrykcie Betlejemskim na Zachodnim Brzegu, polegające na wprowadzeniu nowych metod produkcji rolnej, opartych na systemie recyklingu organicznego i upraw aquaponicznych – projekt PCPM; projekt edukacyjny na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego zmarginalizowanego regionu Masafer Yatta w Dystrykcie Hebron – projekt NOMADA; a także działania nakierowane na poprawę dostępu do wody poprzez rekonstrukcję wodnych cystern rolniczych dla Beduinów zamieszkujących Dystrykt Południowego Hebronu – projekt PAH.

W ramach Systemu Małych Grantów przykładowe projekty zrealizowane przez Biuro Przedstawiciela RP przy PWN w 2012 r. dotyczyły poprawy warunków wodno-sanitarnych dla 9 gospodarstw w Dystrykcie Jenin; wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z trudnych środowisk w Jerozolimie Wschodniej; czy wyrównaniu szans edukacyjnych dziewcząt w Obozie Al Amarii poprzez doposażenie klubu szermierczego.

W 2012 r. Polska wspierała uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie za pośrednictwem UNRWA, przekazując kwotę w wysokości 650 tys. PLN.

powrót

Działalność w 2011 r.

Zgodnie z priorytetami programu polskiej współpracy rozwojowej na rok 2011 organy administracji rządowej, organizacje pozarządowe, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, PAN i jej jednostki organizacyjne mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz Autonomii Palestyńskiej w następujących sektorach:

 • wspieranie idei dobrego rządzenia (good governance), w szczególności podnoszenia kwalifikacji pracowników służb publicznych,
 • rozwijanie sektorów wiejskich i rolnictwa, w tym, przede wszystkim podwyższanie jakości miejscowej produkcji, zarządzanie zasobami wodnymi oraz zagospodarowanie terenów rolnych i wspieranie lokalnej ludności,
 • wpływ na rozwój i aktywizację młodzieży w sferze edukacji,
 • podwyższanie jakości zarządzania granicami poprzez szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu w 2011 roku zrealizowano następujące projekty o łącznym dofinansowaniu wynoszącym ponad 800 tys. PLN:

 • Rozwój terenów rolnych poprzez remonty cystern rolniczych na południu dystryktu Hebron, zrealizowany przez Polską Akcję Humanitarną. Celem projektu było zwiększenie dostępu mieszkańców Hebronu do wody do użytku domowego i rolniczego. W ramach przedsięwzięcia, przy zaangażowaniu miejscowej ludności, wyremontowano 20 cystern przeznaczonych do pozyskiwania i przechowywania wody deszczowej. Użytkownicy cystern przeszli także szkolenie z zakresu konserwacji urządzeń oraz utrzymania higieny i efektywnego pozyskiwania wody.
 • Mleczną drogą do Południowego Hebronu - II; Wzmocnienie sieci współpracy spółdzielczej pomiędzy drobnymi handlowcami owiec z regionu Masafer Yatta i lokalną spółdzielnią produkcyjną w dystrykcie Hebron, na Zachodnim Brzegu Jordanu, zrealizowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Projekt był kontynuacją działalności Fundacji na Zachodnim Brzegu Jordanu z poprzednich lat. Celem projektu była rozbudowa lokalnego rynku produktów nabiałowych oraz podwyższenie ich jakości. Hodowcy owiec przeszli szkolenia, w trakcie których dowiedzieli się jak stosować nowoczesne technologie. Przeprowadzono również modernizację 48 gospodarstw wyposażając je w nowy sprzęt.
 • Szkolenia wspomagające modernizację służb granicznych Autonomii Palestyńskiej - kontynuacja, zrealizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej. Działania projektowe były zorientowane na wzmocnienie systemu ochrony granic Autonomii Palestyńskiej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach poprzez przeszkolenie funkcjonariuszy służb granicznych. W trakcie warsztatów wypracowano również metody szkoleniowe dla przyszłych szkoleń funkcjonariuszy.

Ponadto, Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah, we współpracy z lokalnymi organizacjami w ramach systemu małych grantów, zrealizowało projekty o łącznym dofinansowaniu wynoszącym ok. 500 tys. PLN, w tym m.in. :

  • Konstrukcja świetlicy i pokoju do zabaw w sierocińcu w Jerozolimie Wschodniej. Celem projektu było stworzenie na niezagospodarowanym poddaszu budynku sierocińca bezpiecznej przestrzeni do nauki i zabawy dla wychowanków placówki. Dzięki realizacji projektu 21 dzieci, a także te, które zamieszkają w sierocińcu w kolejnych latach, uzyskały możliwość zabawy i nauki w przygotowanych do tego pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt (min. biurka, komputery) i materiały do nauki.
  • Aktywizacja młodzieży z Jerozolimy Wsch. poprzez organizację kampanii informacyjnej przeciwko uzależnieniu od narkotyków. W ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia dla młodych liderów wybranych spośród lokalnej młodzieży. W trakcie szkoleń przekazano im wiedzę i umiejętności organizacyjne które będą wykorzystywać w celu zwiększania świadomości miejscowej ludności na temat problemu narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w obozie.
  • Tworzenie miejsc pracy przez budowę cystern wodnych we wiosce Aboud.Projekt przyczynił się do ułatwienia lokalnej społeczności dostępu do wody poprzez budowę 5 cystern do pozyskiwania i przechowywania deszczówki. 10 mieszkańców zyskało zatrudnienie przy budowie urządzeń, a miejscowa młodzież została zaangażowana w działania uświadamiające dotyczące efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania wody.

powrót

Działalność w 2010 r.

W 2010 r. na dofinansowanie projektów pomocowych na rzecz Autonomii Palestyńskiej przeznaczono ponad 1 mln 340 tys. PLN. Zrealizowano następujące projekty:

 • Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej:„Mleczną drogą do Południowego Hebronu: budowa sieci współpracy spółdzielczej pomiędzy drobnymi hodowcami kóz i owiec ze społeczności beduińskiej i lokalną spółdzielnią produkcyjną w regionie Masafer Yatta w dystrykcie Hebron na Zachodni Brzeg Jordanu";
 • Fundacji Together Polska: „Młodzieżowe Centrum Multimedialne";
 • Polskiej Akcji Humanitarnej: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z dystryktu Hebron - organizacja zajęć dodatkowych";
 • Biura Przedstawiciela RP w Ramallah: „Promowanie różnorodności kulturowej w Jerozolimie poprzez wsparcie zajęć ukazujących kulturę palestyńską", „Wykończenie i zakup sprzętu sportowego dla Parku Fitness im. Qadura w Ramallah" i „Wykończenie, wyposażenie oraz obsługa kadrowa świetlicy w betlejemskim Domu Dziecka";
  Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej: „Szkolenia wspomagające modernizację służb granicznych Autonomii Palestyńskiej". 

Obejrzyj materiał filmowy z Autonomiii Palestyńskiej:

powrót

Działalność w 2009 r.

Projekty zrealizowane w 2009 roku objęły następujące sektory wsparcia:

 • rozwój zasobów ludzkich,
 • rozwój obszarów wiejskich i wspólnot lokalnych,
 • projekty społeczne,
 • dostęp do wody pitnej.

W 2009 r. zrealizowano osiem projektów dofinansowanych kwotą ponad 866 tys. PLN. Wśród nich:

„Szermierze dla Palestyny" - projekt Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zrealizowano we współpracy z Palestyńską Federacją Szermierki (PFF); miał on na celu podniesienie kwalifikacji palestyńskich szermierzy i instruktorów szermierki, z którymi Szkoła współpracuje od 2007 roku. W ramach projektu polski trener prowadził palestyńską kadrę narodową, zorganizowano obóz sportowy w Jordanii i zakupiono sprzęt sportowy dla klubów. Ważnym elementem projektu była popularyzacja sportu dzięki organizacji turniejów. W 2010 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Szermierze dla Palestyny" (reż. Urszula Laskowska, Mateusz Mularski) o realizacji projektu w obozie uchodźców Al-Amari w Ramallah na Zachodnim Brzegu.

„Inauguracja zajęć teatralnych w szkołach i klubach młodzieżowych w rejonie Jerozolimy Wschodniej" - Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah zrealizowało ten projekt we wschodniej Jerozolimie w dzielnicach zamieszkanych przez społeczność palestyńską, która dotkliwie odczuwa gospodarczą, kulturalną i społeczną izolację od pozostałych terenów zamieszkanych przez Palestyńczyków (Zachodni Brzeg i Strefa Gazy). Celem projektu było utworzenie młodzieżowych grup teatralnych ułatwiających proces samoidentyfikacji i będących formą terapii grupowej. Pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu był Teatr Sanabel.

„Naprawa i instalacja okiennych systemów ochronnych w Wadi Al Hassin" - Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah zrealizowało projekt instalowania systemów chroniących okna w kilkudziesięciu domach Palestyńczyków w okolicach Hebronu, narażonych na akty wandalizmu ze strony radykalnych osadników izraelskich.

„Szkolenia wspomagające modernizację służb granicznych Autonomii Palestyńskiej" - w odpowiedzi na zapotrzebowanie strony palestyńskiej Komenda Główna Straży Granicznej zrealizowała projekt mający na celu wsparcie palestyńskiej służby bezpieczeństwa w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod budowy systemu ochrony granicy państwowej.

Dodatkowe wsparcie dla Autonomii Palestyńskiej (ponad 1 mln PLN) przekazano w odpowiedzi na apel Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).

powrót

Działalność w 2008 r.

Polska pomoc na rzecz rozwoju objęła działania mające na celu:

 • zwiększenie dostępu do wody pitnej,
 • ochronę zdrowia,
 • edukację.

W 2008 r. zrealizowano trzy projekty dofinansowane kwotą ponad 1 mln PLN:

„Civil Palestine" - wspólne przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i partnerskiej organizacji Palestinian Vision zmierzające do aktywizacji młodzieży, twórczego wykorzystania jej potencjału, realizacji inicjatyw obywatelskich. Zwieńczeniem tej inicjatywy były: Dzień Polski w Ramallah, podczas którego rozegrano turniej przyjaźni palestyńsko-polskiej w szpadzie mężczyzn i kobiet, oraz festiwal w Betlejem prezentujący zrealizowane działania.

„Poprawa sytuacji wodno-sanitarnej w trzech placówkach edukacyjnych w Dystrykcie Betlejem, 2008" - projekt Fundacji Polska Akcja Humanitarna, którego celem była poprawa warunków sanitarnych oraz dostępu do wody pitnej w wybranych placówkach edukacyjnych. W ramach projektu, we współpracy z lokalną organizacją Environmental Education Centre, przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla uczniów, personelu i rodziców oraz reprezentantów władz lokalnych na temat ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej oraz użytkowania i konserwacji stacji uzdatniania wody.

„Rozwój przedsiębiorczości kobiet - Małe zwierzęta, duża wartość: hodowla zwierząt oraz produkcja przetworów mlecznych przez kobiety z Autonomii Palestyńskiej, 2008" - projekt Fundacji Polska Akcja Humanitarna, którego celem był rozwój spółdzielni przetwórstwa mlecznego prowadzonej przez kobiety pochodzące z ubogich środowisk wiejskich z okolic Hebronu. Poza profesjonalnym doradztwem i szkoleniami w ramach inicjatywy zakupiono profesjonalny sprzęt do produkcji przetworów mlecznych, który umożliwił rozpoczęcie produkcji na masową skalę. Podczas realizacji projektu beneficjentki pozostawały pod opieką pracowników lokalnego partnera - palestyńskiej organizacji Shorouq.

Dodatkowego wsparcia udzielono Autonomii Palestyńskiej, przekazując środki na realizację inicjatyw wielostronnych: Funduszu powierniczego na rzecz reform i rozwoju Palestyny PRDP-TF (500 tys. USD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie UNRWA (150 tys. USD).

powrót

w górę

Tagi