Polska pomoc

Nauka dla Pomocy Rozwojowej: stypendia dla młodych naukowców

Fundacja Partners Polska zaprasza pracowników nauki do składania wniosków o dofinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej pomocy rozwojowej. 

Celem konkursu jest wsparcie młodych pracowników nauki w prowadzonych (lub planowanych) przez nich badaniach na temat problemów rozwoju na świecie, znaczenia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, odpowiedzialności za rozwój międzynarodowy oraz strategii działań na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

W ramach konkursu zostanie przyznanych 10 dotacji o średniej wartości 4500 PLN.

Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie bezpośrednich kosztów udziału w wydarzeniu, takich jak opłata konferencyjna, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie podczas konferencji oraz koszty bezpośrednie druku lub publikacji przygotowanego wystąpienia, zgodnie z przedstawionym w formularzu kosztorysem. O dotację mogą ubiegać się osoby, które są doktorantami lub mają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i pomocy rozwojowej znajdują się na stronie internetowej www.promocjanauki.pl oraz www.fpp.org.pl.

Konkurs jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

w górę

Tagi