Polska pomoc

Nabór wniosków projektowych polskich placówek zagranicznych

 Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008

1. W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2008 r. polskie placówki za granicą mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych programem.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w programie.
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

3. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line.
Aby złożyć wniosek należy:

a. zarejestrować placówkę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU

Po dokonaniu rejestracji placówka otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Placówka może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

Uwaga! Placówki, które zarejestrowały się w portalu polska pomoc w 2007 r. nadal posiadają aktywne konta i powinny ZALOGOWAĆ się do systemu korzystając z nadanego im loginu i hasła.

b. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line

c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 2008-12-31.

5. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

6. Projekty przyjmowane będą w trzech terminach:

a. do 15 kwietnia br.;
b. do 15 czerwca br.;
c. do 15 sierpnia br.

7. Projekty rozpatrywane będą w terminie do 4 tyg. po upływie każdego z trzech ww. terminów.

8. Projekty będą akceptowane według kryteriów określonych w Wytycznych i do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania polskich placówek zagranicznych na dany kraj lub region.

9. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

 Programem polskiej pomocy zagranicznej na 2008 r.

 Listą krajów-biorców ODA

Milenijnymi Celami Rozwoju

Wytycznymi dla polskich placówek zagranicznych na 2008 r

Instrukcją korzystania z formularza on-line

10. Wniosek w wersji Word (w języku polskim oraz angielskim) - do udostępnienia poprzez kontakt z DWR dla podmiotów nieposiadających dostępu do sieci Internet.

w górę

Tagi