Polska pomoc

Konsultacje projektu Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021. Po zakończonych konsultacjach dokument zwany Planem Działania zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Projekt Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy NZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 jest rezultatem współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jego celem jest zdefiniowanie obszarów oraz konkretnych działań na rzecz implementacji Agendy, jak również zwiększenie koordynacji pomiędzy polskimi instytucjami, które w największym zakresie są zaangażowane w jej realizację. 

Proponowane obszary działania

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy NZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa  stanowi realizację postanowień Rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ Nr 1325 oraz późniejszych rezolucji dotyczących tej tematyki przez RP. Na lata 2018-2021 Plan wyznacza cztery główne obszary działania:

I. zapobieganie konfliktom, reagowanie na konflikty oraz utrzymywanie pokoju,

II. pomoc humanitarna oraz pomoc rozwojowa,

III. ochrona i wsparcie ofiar przemocy na tle płciowym oraz przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych,

IV. promocja i rozwój Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Polsce oraz w ramach współpracy międzynarodowej. 

Identyfikacja proponowanych obszarów działania nastąpiła w oparciu o analizę słabych oraz mocnych stron dotychczasowej działalności oraz potencjału polskich instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w tej dziedzinie. Działania powinny być możliwe do realizacji w określonych ramach czasowych (realne), zaś ich wyniki mierzalne. Przygotowując propozycję obszarów i działań wzięto pod uwagę także aspekty praktyczne związane z koniecznością bieżącego monitorowania postępu w ich realizacji.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 8 października 2018 r. na adres DPB.operacje@msz.gov.pl 

Po zakończeniu konsultacji, MSZ opublikuje podsumowanie zgłoszonych uwag.

Fot. A. Roik/CC DORSZ

 

 

 

 

 

w górę

Tagi