Polska pomoc

Konsultacje modyfikacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2016-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących modyfikacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020, zwanego dalej „Programem”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 182 dnia 6 października 2015 r.

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej Program stanowi podstawę prowadzenia przez Polskę współpracy rozwojowej. Dokument określa m.in. cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy projekt Programu podlega konsultacjom społecznym.

Proponowane istotne zmiany w dokumencie

Do listy dziesięciu krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej został dodany Liban. Polska od lat świadczy pomoc humanitarną na rzecz Libanu. Wprowadzenie Libanu na listę państw priorytetowych pozwoli na realizację projektów par excellence rozwojowych, które będą komplementarne wobec wysiłków humanitarnych, a dzięki efektowi synergii zostaną one wzmocnione.

Do dokumentu wprowadzono kwestie migracyjne jako nowe zagadnienie przekrojowe.

W zmodyfikowanej wersji Programu Milenijne Cele Rozwoju zostały zastąpione Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) w związku z przyjęciem podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. nowej globalnej Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z SDGs. Podejmowane przez Polskę działania w obszarze polityki rozwojowej w latach 2016-2020 powinny zatem służyć implementacji SDGs.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 10 maja 2018 r.  na adres program_wieloletni@msz.gov.pl. 

Po zakończeniu konsultacji, MSZ opublikuje podsumowanie zgłoszonych uwag.

w górę

Tagi