Polska pomoc

Konkurs otwarty "Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19"

OGŁOSZENIE KONKURSU

 Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

 1.              Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna i rozwojowa.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych lub rozwojowych zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020".

 2.              Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych).

3.              Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa  pkt. 3.1. Regulaminu konkursu.

4.              Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od daty ogłoszenia wyników konkursu i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r. Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5.              Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.              Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.10 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:15:

  • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

 

albo

  • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej.Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię
COVID-19” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

 

albo

  • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl . W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19(wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

 

7.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

8.    Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej i pomocy humanitarnej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

1)      „Polska pomoc rozwojowa 2019” – moduł II na rok 2020 - 16 095 414,50 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czternaście złotych 50/100);

2)      „Polska pomoc rozwojowa 2018” – moduł III na rok 2020 –  3 354 984,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100);

3)      „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019” – moduł II na rok 2020 –  7 167 277,00  PLN (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

 

1)      „Polska pomoc rozwojowa 2019” – 18 581 703,50 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzy złote 50/100);

2)      „Polska pomoc rozwojowa 2018” – moduł II na rok 2019 – 8 226 355,86 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 86/100);

3)      „Polska pomoc rozwojowa 2017” – moduł III na rok 2019 – 4 536 517,20 PLN (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 20/100);

4)       „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019” –  5 999 002,00 zł PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 00/100);

5)      „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018” – moduł II na rok 2019 –   5 704 620,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100);

6)      "Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych 2019" – 544 049,86 PLN (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 86/100);

7)      „Zintegrowane działania w sektorze zdrowotnym i wodno-sanitarnym w celu poprawy warunków ochrony zdrowia i wodno-sanitarnych dla osób wrażliwych w prowincji Aden (dystrykty Al Burequh i Al Manusurah) – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

 

9.       Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

 

W celu zachowania formatu oferty zaleca się przygotowanie jej w oprogramowaniu nie starszym niż Office 2010.

Pytania należy kierować na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl, wpisując w temacie e-maila: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

w górę

Tagi