Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 

ogłasza otwarty konkurs ofert:

Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019

 1.           Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań humanitarnych, zgodnie z  założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów  objętych ww. dokumentem.

2.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

3.           Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym: stowarzyszenia; fundacje; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne.

4.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.  

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5.           Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.           Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1)      Aby wziąć udział w konkursie należy: 

  • zarejestrować się na stronie ‎‎https://portal.polskapomoc.gov.pl.‎ Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji. Nie dotyczy to oferentów, którzy posiadają już konta. Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • po uaktywnieniu konta zalogować się do aplikacji, w celu uzyskania  dostępu do formularza oferty,‎
  • wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • wydrukować, podpisać i dostarczyć ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę w 1 egzemplarzu należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

7.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.

8.    Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

•       II moduł projektów wyłonionych w ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018” na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 5 704 620,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

•       Konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”,

•       II moduł projektów wyłonionych w ramach Konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 19 138 453,60 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).

9.      Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

w górę

Tagi