Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania "Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r."

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie, przebywających w obwodach charkowskim lub/i zaporowskim lub/i dniepropietrowskim w zakresie przygotowania ludności do zimy (winteryzacja).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie w wysokości 1 000 000 zł. (słownie: jeden milion złotych) będą pochodzić z funduszy partnerskich (ang. counterpart funds – CPF), które są środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

1. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Warunki realizacji zadania określa szczegółowo Regulamin konkursu.

3. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać dostępny na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ formularz wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 <Budżet projektu>, a następnie wypełnić go zgodnie z Regulaminem konkursu i na podstawie instrukcji zawartych we wzorach.

2) Prawidłowo przygotowany, wypełniony i podpisany wniosek projektowy wraz załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.” 

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 12 listopada 2015 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w terminie do dnia  27 listopada 2015 r.

5. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne w zakresie pomocy humanitarnej świadczonej na rzecz uchodźców w Libanie w związku z konfliktem w Syrii oraz na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 7 226 381,40 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne w zakresie pomocy humanitarnej świadczonej na rzecz uchodźców w Libanie i Jordanii w związku z konfliktem w Syrii oraz na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 7 110 838,00 PLN (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych).

w górę

Tagi