Polska pomoc

Konkurs na Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 

ogłasza otwarty konkurs ofert:

Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacji pozarządowych 2019

 1.           Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań humanitarnych, zgodnie z  założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów  objętych ww. dokumentem.

2.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

3.           Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.).

 4.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

 5.           Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 6.           Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1)      Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz i dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę w 1 egzemplarzu należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs - Zapewnienie wkładów własnych dla polskich organizacjipozarządowych 2019 ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

 7.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja , www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

8.    Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

•       II moduł projektów wyłonionych w ramach konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018” na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 5 704 620,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

•       Konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”,

•       II moduł projektów wyłonionych w ramach Konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 19 138 453,60 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).

9.      Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacjawww.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

w górę

Tagi