Polska pomoc

Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji" - edycja 2013

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8 320 tys. zł.

W ramach otwartego konkursu grantowego Fundacja planuje dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

  • Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);
  • Tadżykistan, Tunezja (do 30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy).

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić działające we współpracy z partnerami z w/w krajów:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Więcej informacji o konkursie: http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2013

Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji" finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

w górę

Tagi