Polska pomoc

Konkurs "Pomoc zagranic

  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Pomoc zagraniczna 2009"

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2009".

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
22 850 000 PLN. Jedna organizacja może zgłaszać kilka wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2009-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2009-02-19 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu, zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2009-03-31.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania z zakresu pomocy zagranicznej na łączną kwotę 25 000 000,00 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem nakopercie "Pomoc zagraniczna - 2009" oraz nazwą kraju beneficjenta przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, wytyczne dla organizacji pozarządowych, ogólne warunki umowy dotacji oraz demonstracyjną wersję formularza wniosku projektowego on-line i formularz budżetu zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ i www.polskapomoc.gov.pl. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie są dostępne po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie, proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe dokumenty/informacje:

Program polskiej pomocy zagranicznej 2009

Lista DAC krajów biorców pomocy

Milenijne Cele Rozwoju

UWAGA: Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej upływa w dniu 19 lutego 2009 r. (czwartek) o godzinie 15.00.

W dniu 29 stycznia 2009 roku zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu "Pomoc zagraniczna 2009"

w górę

Tagi