Polska pomoc

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Wolontariat polska pomoc 2008”

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008

Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008”.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
  2 500 000,00 PLN.
 3. Jedna organizacja może zgłaszać do pięciu wniosków projektowych, mogą one dotyczyć dofinansowania działań jednego lub dwóch wolontariuszy.
 4. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2008-12-31.
 5. Termin składania ofert konkursowych: 2008-04-14 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2008-05-26.
 7. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Wytycznymi dla organizacji pozarządowych, Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ oraz Ogólnymi warunki umowy wolontariusz – organizacja wysyłająca.
 8. W ofercie projektu organizacja (pozarządowa) zobowiązana jest zgłosić konkretnego kandydata (kandydatów) na wolontariusza. Dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie dwóch wolontariuszy do jednego projektu WOLONTARIAT
 9. Konkurs przebiega dwuetapowo:

a. W pierwszej kolejności ocenie Zespołu Konkursowego podlegają wnioski projektowe. Lista wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych zostanie ogłoszona do dnia 2008-04-30

b. W kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ (w terminie 6-11 maja 2008 lub w terminie 13-18 maja 2008), a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

 1. Dotacja zostanie przyznana organizacjom, których wnioski i kandydaci na wolontariuszy zakończą oba etapy konkursu, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu konkursu.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl)
ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU. Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.
Jeśli organizacja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

b. Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.

c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie "Wolontariat polska pomoc 2008 " przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa


lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2008-04-14 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpłynięcia wniosku do MSZ).

 1. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zawierającym szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, Wytycznymi dla organizacji pozarządowych , Ogólnymi warunkami umowy dotacji , oraz Wzorem umowy współpracy wolontariusz – organizacja wysyłająca zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl.
 2. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.
 3. Organizacje mają możliwość wypełnienia FISZKI INFORMACYJNEJ (umieszczenie podstawowych danych organizacji na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi Programem wolontariatu polska pomoc a potencjalnymi wolontariuszami (wypełnienie fiszki nie jest obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie).

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE
co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe dokumenty/informacje:

Lista DAC krajów biorców pomocy

Milenijne Cele Rozwoju

Program polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2008

www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat

UWAGA:

Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej upływa w dniu 14 kwietnia 2008 r. o godzinie 15.00.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Agnieszki B. Kudlik 022 523 9567

w górę

Tagi