Polska pomoc

Konkurs "Inicjatywy edukacyjne dotyczące międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 2009"

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
we współpracy z MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„INICJATYWY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU - 2009"

Celem zadania jest wyłonienie partnerów, którzy będą współpracować z MSZ i MEN przy realizacji następujących zadań w dziedzinie edukacji globalnej i rozwojowej:

  • Zadanie I - przeprowadzenie całego cyklu przyznania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej realizowane przez organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych;
  • Zadanie II - przeprowadzenie całego cyklu przyznania środków (regranting) na dofinansowanie udziału polskich naukowców w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju;
  • Zadanie III - Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji, w szczególności szkoła letnia oraz cykl seminariów i warsztatów.

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 945 000 PLN. Każdy wnioskodawca może złożyć kilka wniosków projektowych z zastrzeżeniem, iż na każde zadanie można złożyć tylko jedną ofertę projektu.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2009-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2009-03-06 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisów internetowych MSZ i MEN w terminie do dnia 2009-04-06.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznychsfinansowało inicjatywy z zakresu edukacji rozwojowej i globalnej na łączną kwotę 1 050 000 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "INICJATYWY EDUKACYJNE - 2009" przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2009-03-06 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, wytyczne dla organizacji pozarządowych, ogólne warunki umowy dotacji zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/ i www.polskapomoc.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl/. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie są dostępne po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:
Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej upływa w dniu 6 marca 2009 r. (piątek) o godzinie 15.00.

w górę

Tagi