Polska pomoc

Konkurs "Edukacja rozwojowa 2008"

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Edukacja rozwojowa ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek dotacyjnych: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 lipca 2008 r.

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych:

Temat 1:      Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Temat 2:      Zmiany klimatyczne na świecie - przejawy, przyczyny, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się w lipcu w kilku miastach spotkania informacyjne oraz szkolenia. Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r. www.polskapomoc.gov.pl

w górę

Tagi