Polska pomoc

Gruzja

Wprowadzenie

Gruzja zajmuje 70 pozycję (2019 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. W 2003 roku Gruzja wstąpiła na drogę demokratycznych przemian, które kontynuuje z ogromnym wsparciem finansowym i technicznym ze strony zachodnich donatorów. Kraj ten boryka się jednak z problemem integralności terytorialnej oraz częściowej blokady gospodarczej ze strony dotychczas największego partnera gospodarczego - Rosji. Na skutek konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z sierpnia 2008 roku ucierpiała ludność cywilna, częściowemu zniszczeniu uległa infrastruktura na północy kraju, wzrosła liczba uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych.

Gruzja podejmuje działania służące integracji z Unia Europejską a także nie ustaje w wysiłkach zmierzających do przystąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego. W 2013 r. na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Gruzja parafowała umowę stowarzyszeniową z UE. Polska sukcesywnie wspiera procesy modernizacyjne zachodzące w tym kraju, w tym zwłaszcza w zakresie wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Gruzja od 2004 roku znajduje się wśród priorytetowych biorców polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej.

powrót

Działalność w 2019 r.

Działania realizowane w 2019 r. stanowiły kontynuację inicjatyw podjętych w latach ubiegłych i dotyczyły inicjatyw w obszarach dobre rządzenie i kapitał ludzki.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i Ambasady RP w Tbilisi realizowane były projekty z zakresu:

 • wsparcia systemu zarzadzania kryzysowego – kontynuowane projekty dotyczyły m. in. budowania potencjału gruzińskich służb ratownictwa górskiego. Działania miały na celu wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Mestii i Kazbegi poprzez szkolenia, a także doposażenie w specjalistyczny sprzęt. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego prowadzone były także przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, która od lat wspiera gruzińskie służby kryzysowe w tworzeniu profesjonalnego systemu szkolenia służb ratowniczych.    
 • edukacji wczesnoszkolnej -   kontynuowane inicjatywy dotyczyły wsparcia samorządów lokalnych we wdrażaniu nowych standardów jakości pracy przedszkoli, wynikających z nowej ustawy o edukacji wczesnoszkolnej. Zakończony został realizowany we współpracy z UNICEF projekt wspierający rząd gruziński w podnoszeniu kwalifikacji kadr systemu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa przedszkoli wobec zagrożeń naturalnych kontynuowane były działania służące wypracowaniu standardów zwiększających bezpieczeństwo, a także podnoszące kwalifikacje kadr jednostek edukacyjnych w zakresie właściwego zachowania w sytuacji zagrożeń. 
 • edukacji włączającej - strona gruzińska otrzymywała wsparcie eksperckie w okresie wprowadzania edukacji włączającej w szkołach poprzez podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • wdrożenia polityki rozwoju regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki – zakończona została realizacja projektu na na rzecz Parku Narodowego Machakhela, mający na celu ożywienie turystyki na terenie Parku poprzez działania promocyjne, informacyjne, a także budowę małej infrastruktury i aktywizację okolicznych mieszkańców. Dodatkowo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizowało projekt w wybranych regionach Gruzji, dotyczący rozwoju inwestycji i budowy systemu wsparcia inwestora.
 • wsparcia dla grup defaworyzowanych – w ramach realizowanych projektów wsparcie zostało skierowane pomoc do osób głuchoniewidomych, dzieci niepełnosprawnych oraz ich bliskich. Szczególnym wsparciem objęte były także ofiary przemocy domowej. Działania projektowe skupiały się m.in. na podniesieniu świadomości społecznej i uwrażliwieniu społeczeństwa na problem przemocy domowej oraz na aktywizacji zawodowej kobiet – ofiar przemocy, które miały szansę na uzyskanie niezależności finansowej.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość wzięcia udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów.

W latach 2011 - 2019 w szkoleniach Akademii uczestniczyło 146 urzędników gruzińskich. W roku 2019 dla administracji gruzińskiej zorganizowane zostały staże w zakresie służby cywilnej oraz szkolenie z zakresu wdrażania umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumenta, w których wzięło udział 8 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Stypendia

Obywatele Gruzji mają możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach programów stypendialnych finansowanych przez rząd polski. W roku akademickim 2018/2019 na polskich uczelniach wyższych kształciło się blisko 300 obywateli Gruzji.

 

Działalność w 2018 r.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2018 r. polska współpraca rozwojowa na rzecz Gruzji koncentrowała się na wspieraniu inicjatyw w obszarach dobre rządzenie i kapitał ludzki.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i Ambasady RP w Tbilisi realizowane były projekty z zakresu:

 • wsparcia systemu zarzadzania kryzysowego – projekty dotyczyły m. in. budowania potencjału gruzińskich służb ratownictwa górskiego. Działania miały na celu wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Mestii i Kazbegi poprzez szkolenie, doposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz wymianę doświadczeń gruzińskich władz lokalnych i ratowników z polskimi TOPR oraz MSWiA. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego prowadzone były także przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, która od lat wspiera gruzińskie służby kryzysowe w tworzeniu profesjonalnego systemu szkolenia służb ratowniczych.  Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowało projekt dotyczący zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z nielegalnym przewozem przez granicę materiałów wybuchowych.

 • edukacji wczesnoszkolnej -   kontynuowane inicjatywy dotyczyły wsparcia samorządów lokalnych we wdrażaniu nowych standardów jakości pracy przedszkoli, wynikających z nowej ustawy o edukacji wczesnoszkolnej. We współpracy z UNICEF zrealizowany został projekt wspierający rząd gruziński w podnoszeniu kwalifikacji kadr systemu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa przedszkoli wobec zagrożeń naturalnych zrealizowane zostały działania służące wypracowaniu standardów zwiększających bezpieczeństwo, a także podnoszące kwalifikacje kadr jednostek edukacyjnych w zakresie właściwego zachowania w sytuacji zagrożeń.

 • wdrożenia polityki rozwoju regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki – na rzecz Parku Narodowego Machakhela zrealizowany został projekt mający na celu pobudzenie turystyki w tym regionie i jej rozwój poprzez działania promocyjne, informacyjne, a także budowę małej infrastruktury).

 • wsparcia dla grup defaworyzowanych – w ramach zrealizowanych projektów została skierowana pomoc do osób głuchoniewidomych, dzieci niepełnosprawnych oraz ich bliskich. Szczególnym wsparciem objęte były także ofiary przemocy domowej. Działania projektowe skupiały się m.in. na podniesieniu świadomości społecznej i uwrażliwieniu społeczeństwa na problem przemocy domowej oraz na aktywizacji zawodowej kobiet – ofiar przemocy, które miały szansę na uzyskanie niezależności finansowej.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość wzięcia udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów. W latach 2011 – 2017 w szkoleniach Akademii wzięło udział 130 przedstawicieli administracji Gruzji.

W 2018 roku zrealizowane zostały dla urzędników gruzińskich staże w zakresie służby cywilnej oraz wdrożenia umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w obszarze  ochrony środowiska. W szkoleniach wzięło udział 8 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Programy stypendialne

Obywatele Gruzji mają możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach programów stypendialnych finansowanych przez rząd polski. W roku akademickim 2017/2018 na polskich uczelniach wyższych kształciło się blisko 340 obywateli Gruzji.

Wybory prezydenckie w Gruzji

We współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Polska oddelegowała 40 obserwatorów na obie tury wyborów prezydenckich w Gruzji. Wsparcie działań demokratyzacyjnych, w tym misji obserwacyjnych, jest jednym z priorytetów polskiej współpracy rozwojowej.

Działalność w 2017 r.

Działania realizowane w 2017 r. stanowią kontynuację inicjatyw podjętych w latach ubiegłych.

 • W ramach wsparcia systemu zarządzania kryzysowego kontynuowane były działania wspierające  tworzenie spójnego systemu ratownictwa w Gruzji. Szkoła Głowna Służby Pożarniczej  szkoliła kadrę trenerską w celu przygotowania jej do samodzielnego prowadzenia szkoleń specjalistycznych. Jednocześnie zbudowane zostały stanowiska do ćwiczeń ratowniczych oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy niezbędny do prowadzenia szkoleń. Dodatkowo, w Kachetii kontynuowane były działania w obszarze modelowania hydraulicznego kolejnych rzek górskich regionu, służące zapobieganiu i reagowaniu w przypadku powodzi.
 • Wsparcie rozwoju turystyki lokalnej przy zaangażowaniu władz regionalnych i lokalnej społeczności dotyczyło działań w obszarze promocji regionów, szkoleń osób pracujących w branży turystycznej, a także rozwoju infrastruktury turystycznej.
 • Polska brała aktywny udział  w tworzeniu centrów edukacji wczesnoszkolnej na obszarach wiejskich, a także szkoleniu kolejnych pedagogów do pracy z dziećmi oraz samorządowców do realizacji nowych zadań w tym obszarze.
 • W zakresie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w trakcie warsztatów i szkoleń polscy eksperci udzielili specjalistycznej pomocy rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, służącej usamodzielnianiu się ich podopiecznych. Jednocześnie gruzińscy specjaliści, urzędnicy i opiekunowie otrzymali wsparcie w doborze właściwych technik terapeutycznych, stosowanych w aktywizacji zawodowej i procesie usamodzielniania się osób niepełnosprawnych. Podjęta została także współpraca z gminą Gori, która uzyskała pomoc ekspercką w tworzeniu systemu usług społecznych dla tej niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

  Realizowane na rzecz Gruzji działania przyczyniły się również do zapewnienia wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie poprzez organizację szkoleń zawodowych dla ofiar, szkoleń dla lekarzy, psychologów, nauczycieli oraz funkcjonariuszy policji, a także remont budynków na potrzeby stworzenia schronisk  dla ofiar przemocy. 

  Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

  Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość wzięcia udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów.

  Dotychczas zrealizowane szkolenia adresowane do uczestników gruzińskich dotyczyły m. in. tematyki integracji europejskiej, wdrażania umów stowarzyszeniowych AA/DCFTA, reformy samorządu terytorialnego czy służby cywilnej. W latach 2011 - 2018 zorganizowano 28 modułów szkoleniowych dla 504 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów PW. 

  Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele administracji gruzińskiej (138 osób), następnie ukraińskiej (134 osoby) oraz mołdawskiej (92 osoby). Administrację rządową Białorusi reprezentowało dotychczas 53 urzędników, Azerbejdżanu - 44, a Armenii - 43.

  Programy stypendialne

  Obywatele Gruzji mieli możliwość podjęcia w Polsce studiów w ramach programów stypendialnych finansowanych przez rząd polski. W roku akademickim 2016/2017 na studiach magisterskich, doktoranckich oraz stypendiach krótkoterminowych kształciło się 359 studentów gruzińskich.

   

Działalność w 2016 r.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2016 r. polska współpraca rozwojowa na rzecz Gruzji koncentrowała się na wspieraniu inicjatyw w obszarach dobre rządzenie i kapitał ludzki.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i Ambasady RP w Tbilisi realizowane były projekty z zakresu:

 • wsparcia systemu zarzadzania kryzysowego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendy Głównej oraz Stołecznej Policji przeprowadziło działania szkoleniowe policji gruzińskiej w zakresie reagowania w przypadku zagrożeń CBRN, a także oficerów prasowych policji w obszarze informowania społecznego i kontaktów z mediami w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, Szkoła Główna Służby Pożarniczej zrealizowała szkolenia z zakresu ratownictwa podziemnego, w tym z uwzględnieniem zagrożeń CBRN. W ramach współpracy udzielanej poprzez polskie organizacje pozarządowe zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy, opracowano i wdrożono mechanizmy reagowania kryzysowego służb ratowniczych na poziomie regionu oraz przygotowano założenia do zapobiegania powodziom poprzez modelowanie hydrauliczne wybranych rzek w Gruzji.
 • edukacji wczesnoszkolnej  - wspierając gruziński resort edukacji, polscy eksperci realizowali działania na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji wczesnoszkolnej w Gruzji poprzez stworzenie kolejnych centrów gotowości przedszkolnej i alternatywnych grup edukacji przedszkolnej, a także treningi metodyczne dla nauczycielek.
 • wsparcia dla grup defaworyzowanych -  polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracowało z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Gruzji w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku, a także przygotowało specjalistów w zakresie projektowania uniwersalnego. Dodatkowo, gruzińskie Ministerstwo  otrzymało wsparcie polskich ekspertów w procesie stworzenia modelowego ośrodka reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto polskie organizacje pozarządowe uczestniczyły w inicjowaniu spółdzielni socjalnych, a także podejmowały działania z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc w rodzinie.
 • wdrożenia polityki rozwoju regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki – polscy eksperci we współpracy z lokalną administracją regionów Megrelii, Imeretii i Rachy realizowali działania w zakresie rozwoju turystyki.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość uczestniczenia w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów.

W okresie 2011 – 2015 w szkoleniach Akademii wzięło udział 102 przedstawicieli administracji Gruzji.

W 2016 r. kontynuowano szkolenia urzędników gruzińskich w zakresie reformy samorządowej w Gruzji, wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA, a także staże w zakresie służby cywilnej.

Urzędnicy gruzińscy stanowią największą grupę uczestników szkoleń, realizowanych od 2011 roku. W 2016 roku w szkoleniach brało udział 21 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Programy stypendialne

Obywatele Gruzji mają obecnie możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez MSZ za pośrednictwem MNiSW:

 • Program stypendialny im. Stefana Banacha
 • Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych      Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2015/16 kształciło się na polskich uczelniach 92 obywateli Gruzji (w ramach wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla cudzoziemców).

 

Działalność w 2015 r.

W roku 2015 na rzecz Gruzji w ramach współpracy rozwojowej sfinansowane zostały przez MSZ 23 projekty, w tym 11 projektów organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji naukowych oraz 3 projekty administracji, na łączną kwotę 3 823 356 PLN. Dodatkowo, Ambasada RP w Gruzji zrealizowała 9 projektów na kwotę 217 254 EUR.

W 2015 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji realizowana była
w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością, wzmocnieniu systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, a także usprawnianiu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w regionach wiejskich
(12 projektów).

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania realizowane w tym priorytecie miały w szczególności przyczynić się do usprawnienia mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym, a także przyczynić się do wsparcia władz (centralnych, regionalnych i lokalnych) we wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego i decentralizacji (7 projektów).

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Realizowane w ramach tego priorytetu działania sprzyjały usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm oraz wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości (4 projekty).

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji biorą udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany
ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów. W okresie 2011 – 2014 w szkoleniach Akademii wzięło udział 81 przedstawicieli administracji Gruzji.

W 2015 r. urzędnicy gruzińscy wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym module
dotyczącym wsparcia reformy samorządowej w Gruzji, a także w szkoleniu z zakresu wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA. Ponadto urzędnicy gruzińscy uczestniczyli w stażu z zakresu służby cywilnej.  W szkoleniach wzięło udział 21 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Szkolenia dla dyplomatów państw Partnerstwa Wschodniego

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zorganizował szkolenia mające na celu wzmocnienie kompetencji i wsparcie rozwoju zawodowego dyplomatów średniego szczebla oraz młodych dyplomatów z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.  Szkolenia przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat procesu decyzyjnego UE, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz funkcjonowania NATO. Projekt adresowany był do dyplomatów pełniących w swoich krajach bądź na placówkach, funkcje oficerów prasowych, odpowiadających za kontakty z mediami. Miał na celu doskonalenie umiejętności współpracy z mediami, reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także kreowania pożądanego wizerunku kraju. W programie wzięło udział 10 dyplomatów z Gruzji.

Programy stypendialne

Obywatele Gruzji mają obecnie możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez MSZ za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Program stypendialny im. Stefana Banacha,
 • Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność w 2014 r.

W 2014 r. na rzecz Gruzji zrealizowanych zostało łącznie 15 projektów, z czego 5 przez instytucje administracji centralnej oraz 10 przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe na łączną kwotę 4,73 mln PLN.

Dodatkowo w ramach obszaru demokratyzacji na rzecz Gruzji, Fundacja Solidarności Międzynarodowej wdrożyła 5 projektów na łączną kwotę ok. 0,98 mln PLN.

Placówka polska w Tbilisi zrealizowała natomiast 11 inicjatyw w ramach systemu tzw. małych grantów o łącznej wartości ok. 164 141 Euro. (link do listy dużych projektów oraz małych grantów).

Projekty wyłonione w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” dotyczyły następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (5 projektów – 2 227 761 PLN)

  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły wsparciu systemu pomocy osobom niepełnoprawnym, aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych, upowszechnieniu edukacji włączającej oraz wczesnoszkolnej na obszarach wiejskich,
  a także  wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (5 projektów – 1 434 357 PLN)

  W tym priorytecie projekty zakładały wzmocnienie mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym, usprawnienie współpracy grup mieszkańców na szczeblu lokalnym na rzecz rozwoju regionu, a także wsparcie rozwoju polityki regionalnej w obszarze przedsiębiorczości i turystyki.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (2 projekty – 386 333 PLN)

  W tym priorytecie działania sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości w sektorze turystyki w regionie Imeretii i Samcche-Dżawachetii.

  Pozostałe inicjatywy współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji

  W 2014 r. zrealizowana została kolejna edycja szkoleń we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

  Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

  Przedstawiciele administracji gruzińskiej brali udział w udział w trzech modułach szkoleniowych, tj. szkoleniu z zakresu służby cywilnej (dla wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego),  szkoleniu  dotyczącego reformy  samorządu terytorialnego w Gruzji oraz szkoleniu z zakresu integracji europejskiej. Łącznie w tegorocznych szkoleniach uczestniczyło 29 przedstawicieli administracji publicznej.

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Gruzji podjęto 19 projektów, w tym 12 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 6 817 880 PLN oraz 8 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 136 679 EUR (zobacz pełną listę).

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (9 projektów - 4 127 524 PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych, upowszechnieniu edukacji włączającej oraz usprawnieniu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także  wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.
 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (8 projektów - 2 099 395 PLN)
  Działania w tym priorytecie mają się przyczynić do usprawnienia mechanizmów implementacji Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji przez władze centralne, regionalne i lokalne, usprawnieniu mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym, wzmocnieniu mechanizmów współpracy na szczeblu lokalnym między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju regionu.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (2 projekty - 590 961 PLN)
  W tym priorytecie działania sprzyjają usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm, a także wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości. 

Program "Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego" (AAPPW)

W 2013 r. realizowana jest kolejna edycja szkoleń we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiciele administracji gruzińskiej zostaną zaproszeni do udział w dwóch modułach szkoleniowych, tj. szkolenie z zakresu służby cywilnej – moduł skierowany do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego oraz szkolenie z zakresu reformy  samorządu terytorialnego w Gruzji – moduł przewidziany dla przedstawicieli administracji centralnej Gruzji.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2012 r.

Na rzecz Gruzji zrealizowano 14 projektów (zobacz pełną listę) na łączną kwotę 5,77 mln PLN, w tym 11 wyłonionych w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2012 (10 organizacji pozarządowych, jedna jednostka samorządu terytorialnego), a 3 realizowane z udziałem organów polskiej administracji centralnej. Dodatkowo w ramach systemu małych grantów ambasada RP w Tbilisi zrealizowała 4 projekty o łącznej wartości 716 tys. PLN.

Ponadto, projekty na rzecz społeczeństwa gruzińskiego były wdrażane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która przyznała dofinansowanie dla 9 projektów w wysokości prawie 1 mln PLN.

W 2012 roku polska działalność w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji skupiła się wokół poniższych priorytetów:

 • wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (6 projektów - 2,18 mln PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób należących do grup de faworyzowanych, poprawie edukacji włączającej, poprawie jakości polityki oświatowej samorządów i wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także wzmocnieniu instytucji zajmujących się rodzicielstwem zastępczym
 • rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (3 projekty - 2,19 mln PLN)
  Działania w tym priorytecie miały się przyczynić do usprawnienia zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz wzmocnieniu dialogu pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, profesjonalizacji zarządzania polityką rozwoju regionalnego oraz wzmocnienia przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (5 projektów - 1,4 mln PLN)
  W priorytecie działania sprzyjały wsparciu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego dla doskonalenia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i ministerstwami a sektorem prywatnym, inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm, aktywizacji zawodowej kobiet, wspieraniu samozatrudnienia, rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP oraz wsparciu działań związanych z rozwojem świadomości prawnej pracowników.

W 2012 roku 14 gruzińskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia, zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Na rzecz Gruzji w 2012 r. realizowane było także szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), które jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa w warunkach gospodarki rynkowej. Dla przedstawicieli krajów PW w 2012 przeprowadzono jedną edycję szkolenia, w której uczestniczyło 10 przedstawicieli centralnej administracji gruzińskiej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Gruzji realizowano 26 projektów (w tym 4 projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) na łączną kwotę 6 941 397 PLN. Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny i decentralizacja, zapobieganie i zwalczanie korupcji, wzmacnianie systemu pomocy społecznej, wzmocnienie niezależnych środków masowego przekazu oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (14 projektów na kwotę 3 574 309 PLN),
 • Mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacja zawodowa uchodźców wewnętrznych i grup zmarginalizowanych, ochrona środowiska (utylizacja odpadów), efektywność energetyczna (4 projekty na kwotę 1 065 187 PLN),
 • Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: działania na rzecz grup defaworyzowanych, leśnictwo i ochrona lasów (7 projektów na kwotę 2 035 531 PLN),
 • Migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej, zwalczanie nielegalnej migracji (1 projekt na kwotę 266 370 PLN).

Największą liczbę projektów realizowały organizacje pozarządowe (50%) oraz jednostki administracji rządowej (27%). Wśród projektodawców znalazły się także jednostki samorządu terytorialnego, jednostka naukowa oraz uczelnia wyższa. Ponadto w ramach Programu Małych Grantów dofinansowanie uzyskał jeden projekt Ambasady RP w Tbilisi na kwotę ponad 500 000 PLN, który dotyczył wsparcia reformy domów dziecka i decentralizacji systemu ich zarządzania w Gruzji.

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2010 r.

W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2010 r. realizowanych było na rzecz Gruzji 18 projektów na łączną kwotę ponad 7,5 mln PLN - lista projektów w załączniku. Ponad połowę projektów na kwotę przekraczającą 4 mln PLN wdrażały organizacje pozarządowe, pozostałe zaś projekty (warte ok. 2,5 mln PLN) realizowały jednostki samorządu terytorialnego, administracja publiczna i jednostka badawczo-rozwojowa. Główne obszary wsparcia dotyczyły rozwoju regionalnego Gruzji oraz leśnictwa, a także działań na rzecz grup zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie oraz edukacji. Ponadto w ramach funduszu małych grantów dofinansowanie uzyskało 8 projektów Ambasady RP w Tbilisi na łączną kwotę ponad 1 mln PLN.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

Obejrzyj materiały filmowe z Gruzji:

powrót

Działalność w 2009 r.

Polska pomoc rozwojowa koncentrowała się w 2009 roku na następujących obszarach:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • decentralizacja i rozwój lokalny,
 • rozwój instytucji społecznych (w tym działających na rzecz uchodźców wewnętrznych - IDPs),
 • odbudowa małej infrastruktury (szczególnie energetycznej),
 • wsparcie aspiracji euroatlantyckich.

W roku 2009 zrealizowano na rzecz Gruzji 32 projekty pomocowe; kwota ich dofinansowania wyniosła ponad 5,9 mln PLN. Ponadto Polska przekazała wpłaty do Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji na projekty skierowane do przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców czeczeńskich w Gruzji, wpłatę do organizacji Partnerstwo na rzecz Demokratycznego Rządzenia na program doradczy dla Gruzji, a także sfinansowała pomoc humanitarną dla mieszkańców regionu Racza.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2008 r.

Priorytetowe sektory współpracy rozwojowej w 2008 roku:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • rozwój samorządności lokalnej,
 • wzmocnienie administracji publicznej, w szczególności wsparcie dla straży granicznej oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

W 2008 roku zrealizowano 36 projektów pomocowych dofinansowanych kwotą ponad 4,8 mln PLN. Polska przekazała również Gruzji pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu rosyjsko-gruzińskiego oraz dokonała wpłat na sfinansowanie projektów realizowanych w Gruzji przez IOM i NATO.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

Tagi