Polska pomoc

Gruzja

Wprowadzenie

Gruzja zajmuje 75 pozycję (2011 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. W 2003 roku Gruzja wstąpiła na drogę demokratycznych przemian, które kontynuuje z ogromnym wsparciem finansowym i technicznym ze strony zachodnich donatorów. Kraj ten boryka się jednak z problemem integralności terytorialnej oraz częściowej blokady gospodarczej ze strony dotychczas największego partnera gospodarczego - Rosji. Na skutek konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z sierpnia 2008 roku ucierpiała ludność cywilna, częściowemu zniszczeniu uległa infrastruktura na północy kraju, wzrosła liczba uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Polska wspiera proces stabilizacji i rozwoju Gruzji, która od 2004 roku figuruje pośród priorytetowych biorców polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej.

powrót

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Gruzji podjęto 19 projektów, w tym 12 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 6 817 880 PLN oraz 8 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 136 679 EUR (zobacz pełną listę).

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (9 projektów - 4 127 524 PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych, upowszechnieniu edukacji włączającej oraz usprawnieniu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także  wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.
 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (8 projektów - 2 099 395 PLN)
  Działania w tym priorytecie mają się przyczynić do usprawnienia mechanizmów implementacji Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji przez władze centralne, regionalne i lokalne, usprawnieniu mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym, wzmocnieniu mechanizmów współpracy na szczeblu lokalnym między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju regionu.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (2 projekty - 590 961 PLN)
  W tym priorytecie działania sprzyjają usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm, a także wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości. 

Program "Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego" (AAPPW)

W 2013 r. realizowana jest kolejna edycja szkoleń we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiciele administracji gruzińskiej zostaną zaproszeni do udział w dwóch modułach szkoleniowych, tj. szkolenie z zakresu służby cywilnej – moduł skierowany do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego oraz szkolenie z zakresu reformy  samorządu terytorialnego w Gruzji – moduł przewidziany dla przedstawicieli administracji centralnej Gruzji.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2012 r.

Na rzecz Gruzji zrealizowano 14 projektów (zobacz pełną listę) na łączną kwotę 5,77 mln PLN, w tym 11 wyłonionych w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2012 (10 organizacji pozarządowych, jedna jednostka samorządu terytorialnego), a 3 realizowane z udziałem organów polskiej administracji centralnej. Dodatkowo w ramach systemu małych grantów ambasada RP w Tbilisi zrealizowała 4 projekty o łącznej wartości 716 tys. PLN.

Ponadto, projekty na rzecz społeczeństwa gruzińskiego były wdrażane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która przyznała dofinansowanie dla 9 projektów w wysokości prawie 1 mln PLN.

W 2012 roku polska działalność w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji skupiła się wokół poniższych priorytetów:

 • wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (6 projektów - 2,18 mln PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób należących do grup de faworyzowanych, poprawie edukacji włączającej, poprawie jakości polityki oświatowej samorządów i wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także wzmocnieniu instytucji zajmujących się rodzicielstwem zastępczym
 • rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (3 projekty - 2,19 mln PLN)
  Działania w tym priorytecie miały się przyczynić do usprawnienia zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz wzmocnieniu dialogu pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, profesjonalizacji zarządzania polityką rozwoju regionalnego oraz wzmocnienia przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (5 projektów - 1,4 mln PLN)
  W priorytecie działania sprzyjały wsparciu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego dla doskonalenia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i ministerstwami a sektorem prywatnym, inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm, aktywizacji zawodowej kobiet, wspieraniu samozatrudnienia, rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP oraz wsparciu działań związanych z rozwojem świadomości prawnej pracowników.

W 2012 roku 14 gruzińskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia, zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Na rzecz Gruzji w 2012 r. realizowane było także szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), które jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa w warunkach gospodarki rynkowej. Dla przedstawicieli krajów PW w 2012 przeprowadzono jedną edycję szkolenia, w której uczestniczyło 10 przedstawicieli centralnej administracji gruzińskiej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Gruzji realizowano 26 projektów (w tym 4 projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) na łączną kwotę 6 941 397 PLN. Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny i decentralizacja, zapobieganie i zwalczanie korupcji, wzmacnianie systemu pomocy społecznej, wzmocnienie niezależnych środków masowego przekazu oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (14 projektów na kwotę 3 574 309 PLN),
 • Mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacja zawodowa uchodźców wewnętrznych i grup zmarginalizowanych, ochrona środowiska (utylizacja odpadów), efektywność energetyczna (4 projekty na kwotę 1 065 187 PLN),
 • Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: działania na rzecz grup defaworyzowanych, leśnictwo i ochrona lasów (7 projektów na kwotę 2 035 531 PLN),
 • Migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej, zwalczanie nielegalnej migracji (1 projekt na kwotę 266 370 PLN).

Największą liczbę projektów realizowały organizacje pozarządowe (50%) oraz jednostki administracji rządowej (27%). Wśród projektodawców znalazły się także jednostki samorządu terytorialnego, jednostka naukowa oraz uczelnia wyższa. Ponadto w ramach Programu Małych Grantów dofinansowanie uzyskał jeden projekt Ambasady RP w Tbilisi na kwotę ponad 500 000 PLN, który dotyczył wsparcia reformy domów dziecka i decentralizacji systemu ich zarządzania w Gruzji.

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2010 r.

W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2010 r. realizowanych było na rzecz Gruzji 18 projektów na łączną kwotę ponad 7,5 mln PLN - lista projektów w załączniku. Ponad połowę projektów na kwotę przekraczającą 4 mln PLN wdrażały organizacje pozarządowe, pozostałe zaś projekty (warte ok. 2,5 mln PLN) realizowały jednostki samorządu terytorialnego, administracja publiczna i jednostka badawczo-rozwojowa. Główne obszary wsparcia dotyczyły rozwoju regionalnego Gruzji oraz leśnictwa, a także działań na rzecz grup zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie oraz edukacji. Ponadto w ramach funduszu małych grantów dofinansowanie uzyskało 8 projektów Ambasady RP w Tbilisi na łączną kwotę ponad 1 mln PLN.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

Obejrzyj materiały filmowe z Gruzji:

powrót

Działalność w 2009 r.

Polska pomoc rozwojowa koncentrowała się w 2009 roku na następujących obszarach:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • decentralizacja i rozwój lokalny,
 • rozwój instytucji społecznych (w tym działających na rzecz uchodźców wewnętrznych - IDPs),
 • odbudowa małej infrastruktury (szczególnie energetycznej),
 • wsparcie aspiracji euroatlantyckich.

W roku 2009 zrealizowano na rzecz Gruzji 32 projekty pomocowe; kwota ich dofinansowania wyniosła ponad 5,9 mln PLN. Ponadto Polska przekazała wpłaty do Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji na projekty skierowane do przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców czeczeńskich w Gruzji, wpłatę do organizacji Partnerstwo na rzecz Demokratycznego Rządzenia na program doradczy dla Gruzji, a także sfinansowała pomoc humanitarną dla mieszkańców regionu Racza.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2008 r.

Priorytetowe sektory współpracy rozwojowej w 2008 roku:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • rozwój samorządności lokalnej,
 • wzmocnienie administracji publicznej, w szczególności wsparcie dla straży granicznej oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

W 2008 roku zrealizowano 36 projektów pomocowych dofinansowanych kwotą ponad 4,8 mln PLN. Polska przekazała również Gruzji pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu rosyjsko-gruzińskiego oraz dokonała wpłat na sfinansowanie projektów realizowanych w Gruzji przez IOM i NATO.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

Tagi