Polska pomoc

Edukacja włączająca - wizyta białoruskich pedagogów w Zespole Szkół w Łajskach

Grupa białoruskich pedagogów i rodziców dzieci wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych odwiedziła Zespół Szkół w Łajskach im. Stanisława Moniuszki. Dyrektor szkoły p. Marek Tarwacki oraz p. Justyna Niegierysz, dyrygująca szkolną orkiestrą dętą, z niezwykłą pasją opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z popularyzacją edukacji włączającej. Zapoczątkowany kilkanaście lat wcześniej proces, dzięki determinacji nauczycieli i rodziców dzieci, przyczynił się do dynamicznego rozwoju szkoły, która obecnie jest jedną z najlepszych placówek w Polsce wykorzystującą edukację włączającą w procesie nauczania osób niepełnosprawnych.

Według danych GUS w Polsce 18-20% uczniów szkół, to osoby które z różnych powodów wykazują znacznie większe trudności w uczeniu się niż większość ich rówieśników. Edukacja włączająca oznacza dla oświaty i dla szkół zniesienie różnego rodzaju barier, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że edukacja większości dzieci niepełnosprawnych nie wymaga specjalistycznych metod, a proces nauczania może być realizowany z powodzeniem przy zastosowaniu ogólnodostępnych metod nauczania, takich jak metoda projektów, współpraca i wsparcie rówieśnicze, które zachęcają do aktywnego udziału w życiu szkoły.

Goście z Białorusi mogli zapoznać się ze stosowanymi w Zespole Szkół w Łajskach rozwiązaniami edukacyjnymi, technicznymi, organizacyjnymi i architektonicznymi, których celem jest integracja uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jedną ze specjalności placówki są szkolne zespoły muzyczne (orkiestra dęta, zespół perkusyjny). Filmy przedstawiają prezentacje przygotowane przez uczniów szkoły dla białoruskich gości.

Białoruś w 2015 roku przyjęła Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. Konwencja gwarantuje osobom niepełnosprawnym, które są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, równy dostęp do edukacji na każdym poziomie. Zgodnie z artykułem 24 Konwencji: „Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym…”. W 2015 roku Białoruś przyjęła również „Koncepcję edukacji włączającej dla osób z zaburzeniami rozwoju psycho-fizycznego”. Dokument ten ma jednak charakter jedynie deklaratywny i na razie brak jest normatywnych aktów, które określiłyby i uregulowały tryb funkcjonowania tego typu placówek. W ramach eksperymentu ten model edukacji został wprowadzony w 11 placówkach edukacyjnych (8 szkół, 3 ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne). Przyjęte dokumenty dają podstawę do realizacji działań rozwojowych na rzecz popularyzacji edukacji włączającej na Białorusi.

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach programu polska pomoc 2016.

w górę

Tagi