Polska pomoc

Działania

Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. Pomoc dwustronna obejmuje w szczególności projekty rozwojowe, dofinansowywane przez MSZ w ramach konkursów dotacyjnych, programu „Wolontariat polska pomoc” i Systemu Małych Grantów. Współpraca wielostronna to pomoc świadczona za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, programów i funduszy międzynarodowych. Istnieje również możliwość współdziałania z innymi partnerami w realizacji działań skierowanych do konkretnego kraju partnerskiego. W takim przypadku możliwe jest współfinansowanie lub udzielanie wsparcia technicznego przy wdrażaniu działań finansowanych w szczególności z budżetów innych państw, Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych.

Działania w ramach pomocy dwustronnej mogą być realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe i podmioty sektora prywatnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z partnerami zewnętrznymi, prowadzi szereg własnych inicjatyw, w tym także poprzez  system małych grantów udzielanych przez polskie placówki dyplomatyczne. W ramach pomocy wielostronnej realizowane są wspólne projekty i programy finansowane m. in. poprzez wpłaty do organizacji międzynarodowych, w tym składki na rzecz wyspecjalizowanych organizacji, programów i funduszy międzynarodowych działających w obszarze  współpracy rozwojowej.

Działania w ramach polskiej pomocy to także pomoc doraźna w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy katastrof. W takich sytuacjach istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na likwidację skutków kataklizmów oraz pomoc ofiarom.

Jednocześnie Departament Współpracy Rozwojowej MSZ prowadzi działalność informacyjną – głównie w zakresie edukacji globalnej. Ze środków programu współpracy rozwojowej „polska pomoc” finansowane są także szkolenia, programy stypendialne i działalność Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

w górę

Tagi