Polska pomoc

Armenia

Wprowadzenie

Armenia zajmuje 82 pozycję (2012 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno gospodarczy rozwój państw świata. Transformacja niegdyś najbogatszej spośród republik ZSRR była niezwykle trudna, jako że okres przeobrażeń przypadł na burzliwy moment w historii kraju powodujący wiele zniszczeń: trzęsienie ziemi w 1988, blokady granic Azerskich i Tureckich, wojna z Azerbejdżanem. Pomimo niesprzyjających warunków politycznych Armenia pierwsza w tym rejonie rozpoczęła proces prywatyzacji, a jej waluta od momentu wprowadzenia zmian ustrojowych jest bardzo stabilna. Rozprzestrzeniający się upadek sowieckiego przemysłu tak jak blokada eksportu i importu przyczynił się do kłopotów gospodarczych. Protesty przeciw ponownemu otwarciu elektrowni atomowej w Metsamorze spowodowały nieregularności w dostawie prądu. Dzisiaj Armenia znów utrzymuje się z eksportu elektryczności, jednakże, niedofinansowane rolnictwo oparte na przestarzałych technologiach skutkuje brakiem samowystarczalności żywnościowej. Polska wspiera proces stabilizacji i podniesienia poziomu życia miejscowej ludności poprzez walkę z korupcją, udostępnianie nowoczesnego sprzętu rolniczego, budowę systemów irygacyjnych oraz inspirowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

powrót

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Armenii podjęto 3 projekty, w tym 2 projekty jst/ngo i 1 projekt administracji, na łączną kwotę 525 083 PLN oraz 9 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 88 280 EUR

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Armenii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Ochrona środowiska (1 projekt - 285 768 PLN)
  Ministerstwo Zdrowia: Kontynuacja rozpoczętych w 2012 r. działań projektowych mających na celu stworzenie kadry specjalistów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarowania chemikaliami.
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (2 projekty - 239 315 PLN)
  Działania mające służyć wzmocnieniu i zwiększeniu liczby stowarzyszeń małych producentów rolnych oraz profesjonalizacji systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego, a także zawodowej i społecznej aktywizacji ludności wiejskiej.

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

W 2013 roku zaplanowany został udział armeńskich urzędników w kolejnej edycji programu Akademii Administracji Publicznej PW, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Szkolenie zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w 2013 r. poświęcono tematyce służby cywilnej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Armenii:

powrót

Działalność w 2012 r.

W roku 2012 na rzecz Armenii zrealizowano 3 projekty, w tym 2 projekty jst/ngo i 1 projekt administracji, na łączną kwotę 503 035 PLN oraz 6 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 63 550 EUR (zobacz pełną listę). Dodatkowo w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wdrożono 4 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 269 464 PLN

W 2012 roku polska działalność pomocowa na rzecz Armenii skupiła się na następujących priorytetach:

 • Priorytet 1 - Rozwój obszarów wiejskich (2 projekty - 235 634 PLN)
  Działania służyły wzmocnieniu pozycji drobnych producentów rolnych na rynku wewnętrznym dzięki rozwojowi stowarzyszeń małych producentów rolnych i marketingu rolniczego oraz tworzeniu marek towarowych produktów rolnych oraz służyły zawodowej i społecznej aktywizacji ludności.
 • Priorytet 2 - Ochrona środowiska (1 projekt - 267 401 PLN)
  Działania służyły w szczególności: poprawie standardów ekologicznych usług komunalnych, poprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, promocji i wprowadzaniu dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki wodnej, rozwijaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców poprzez edukację ekologiczną, zwiększeniu liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w sektorze mieszkaniowo-komunalnym i w przemyśle, przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego i niwelowaniu negatywnych skutków zmian klimatu, likwidacji zagrożeń skażenia substancjami toksycznymi oraz odpadami niebezpiecznymi, wzmocnieniu przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

W 2012 roku 13 armeńskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało także we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise), w którym wzięło udział m. in. 5 przedstawicieli ormiańskiej administracji rządowej oraz sektora prywatnego. SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Głównym celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Armenii:

powrót

w górę

Tagi