Polska pomoc

Afryka

Wprowadzenie

Przyjęty przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” określa strategiczne cele i kierunki polskiej pomocy rozwojowej w perspektywie średniookresowej. W myśl zasady wzmacniania skuteczności i efektywności pomocy rozwojowej Program wskazuje obszary działania polskiej pomocy rozwojowej, dokonując znacznej koncentracji geograficznej. Wśród priorytetowych krajów partnerskich znaleźli się dotychczasowi beneficjenci z regionu Afryki Wschodniej: Etiopia, Kenia i Tanzania. Po raz pierwszy priorytetowym krajem polskiej pomocy rozwojowej został Senegal.

Wybór krajów partnerskich dokonany został w zgodzie z obowiązującą klasyfikacją OECD DAC. Etiopia, Senegal i Tanzania znajdują się w grupie państw najmniej rozwiniętych (tzw. Least Developed Countries, LDCs), Kenia natomiast w grupie pozostałych państw o niskim dochodzie.

Kierując się zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju oraz potrzebą zapewnienia zgodności celów polityk krajowych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), Program precyzuje obszary działania pomocy rozwojowej. We wszystkich krajach Afryki Subsaharyjskiej polska współpraca rozwojowa będzie się koncentrować na trzech obszarach tematycznych:

 • kapitał ludzki – w szczególności poprawa jakości opieki zdrowotnej, edukacja włączająca i powszechny dostęp do edukacji na wysokim poziomie, edukacja obywatelska, integracja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem;
 • ochrona środowiska – w szczególności odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, zarządzanie gospodarką wodną, gospodarka odpadami, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i katastrof wynikającym z działalności ludzkiej, promocja zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, ochrona zasobów naturalnych;
 • przedsiębiorczość i sektor prywatny – w szczególności konkurencyjność i innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość, szczególnie kobiet i młodzieży, kształcenie i szkolenie zawodowe.

powrót

Działalność w 2016 r.

W 2016 roku na realizację 15 projektów skierowanych do czterech krajów priorytetowych w Afryce zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 9 038 295 zł. Wszystkie wyłonione w konkursie projekty wdrażane będą przez organizacje pozarządowe, np.: Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (trzy projekty), Fundację Kultury Świata (dwa projekty), Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (dwa projekty). Dwa projekty na łączną kwotę dofinansowania 2 251 377 zł dotyczą Etiopii, w tym jeden – Etiopii i Kenii. Z kolei na realizację czterech projektów adresowanych do Kenii przyznana została kwota 2 594 498 zł, natomiast na rzecz Tanzanii będzie realizowanych sześć projektów o łącznej wartości dofinansowania 3 156 823 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 035 597 zł otrzymały również trzy projekty kierowane do Senegalu.

powrót

Działalność w 2015 r.

W 2015 roku zrealizowanych zostało 12 projektów, które objęły cztery kraje Afryki Wschodniej: Etiopię, Kenię, Tanzanię i Ugandę. Zrealizowane działania wpisywały się w trzy obszary priorytetowe: ochronę środowiska, edukację oraz aktywizację zawodową i społeczną, a także ochronę zdrowia.

W ramach priorytetu ochrona środowiska zrealizowane zostały dwa projekty. Przykładem może być projekt polegający na przeprowadzeniu szkoleń i doposażeniu wybranych jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii, w celu zwiększenia ich zdolności do radzenia sobie z zagrożeniem i skutkami klęsk żywiołowych. W ramach działań projektowych przeprowadzono specjalistyczne szkolenia m.in. w zakresie ratownictwa wodnego, ewakuacji osób z budynków wysokich oraz zawalonych, jak również doposażono jednostki straży pożarnej w potrzebny sprzęt (sprzęt linowy i do ratownictwa wodnego).

W obszar priorytetowy edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna wpisało się sześć projektów. Przykładem może być projekt dotyczący edukacji zawodowej i wsparcia przedsiębiorczości wśród grup szczególnie defaworyzowanych w Bwaise, największym slumsie Kampali. Zrealizowane działania polegały na organizowaniu kursów zawodowych w ramach Bwaise Youth Employment Centre, organizowaniu praktyk zawodowych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania miniinicjatywami biznesowymi dla wybranych absolwentów kursów w BYEC.

W ramach priorytetu ochrona zdrowia zrealizowane zostały cztery projekty, wśród nich projekt dotyczący zwiększenia liczby ujęć wody pitnej na terenie dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie. W ramach działań przeprowadzono modernizację pomp India Mark II w kilkudziesięciu studniach głębinowych regionu.

powrót

Działalność w 2014 r.

W 2014 roku projekty realizowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej kierowane były do sześciu państw Afryki Wschodniej: Burundi, Etiopii, Kenii, Somalii, Tanzanii i Ugandy. Pomoc koncentrowała się na dwóch obszarach: edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz ochronie zdrowia.

W ramach priorytetu edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna zrealizowanych zostało dziewięć projektów. Przykładem może być dwuletni projekt polegający na wspieraniu lokalnych stowarzyszeń nauczycieli w Burundi. W ramach działań projektowych wybudowano centra edukacyjne dla dwóch lokalnych stowarzyszeń oraz wyposażono je w materiały dydaktyczne i sprzęt komputerowy wraz z przyłączem internetowym.

W ramach priorytetu ochrona zdrowia zrealizowane zostały trzy projekty. Przykładem może być projekt modułowy dotyczący zwiększenia skuteczności diagnostyki oraz leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych i zakaźnych, zrealizowany w szpitalu w miejscowości Kakooge w Ugandzie. W ramach działań projektowych wyremontowano i wyposażono w niezbędny sprzęt salę chirurgiczną oraz przeprowadzono szkolenia medyczne dla lokalnego personelu.

powrót

Działalność w 2013 r.

W 2013 roku polskie organizacje pozarządowe realizowały na rzecz Afryki Wschodniej 13 projektów rozwojowych. Pomoc kierowana była do Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Sudanu Południowego, Ugandy i Tanzanii. Łączna wartość dofinansowania projektów wynisła 5 649 034 PLN. Ponadto na rzecz regionu realizowanych było 10 projektów w ramach systemu małych grantów o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej równowartość 485 597 PLN oraz 6 projektów wolontariackich, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 255 504 PLN (zobacz pełną listę). 

Afryka Wschodnia - kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2012-2015

W 2013 r. polska działalność pomocowa na rzecz Afryki Wschodniej skoncentrowana była na następujących priorytetach:

 • Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna (6 projektów – 2 786 701 PLN)
  Działania służą wyrównaniu szans edukacyjnych i poprawie dostępu do edukacji poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli oraz upowszechnienie aktywizujących metod nauczania. Prowadzone są również inwestycje w infrastrukturę szkolną. Ponadto podejmowane działania służą wzmocnieniu inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego oraz społecznego grup defaworyzowanych.
 • Ochrona środowiska (1 projekt – 548 399 PLN)
  Działania służą w szczególności wzmocnieniu państwa i społeczności lokalnych w radzeniu sobie z katastrofami naturalnymi oraz niekorzystnymi skutkami zmian klimatu.
 • Ochrona zdrowia (6 projektów – 2 313 934 PLN)
  Podejmowane działania dotyczą poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, zwiększeniu liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny.

Projekty realizowane przez polskie ambasady w ramach systemu małych grantów służą realizacji założeń Milenijnych Celów Rozwoju.

Program "Wolontariat – polska pomoc" umożliwia bezpośrednie zaangażowanie Polaków w pomoc dla mieszkańców mniej rozwiniętych krajów.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla regionu Afryki Wschodniej:

powrót

w górę

Tagi