Polska pomoc

Zmiana terminu składania wniosków w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa 2016"

W ogłoszeniu opublikowanym w dniu 12 listopada 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ, na stronach internetowych www.msz.gov.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl, a także w siedzibie Ministerstwa wprowadza się następującą zmianę:

 

W punkcie 4 ogłoszenia „Termin i sposób składania ofert“ ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2016“

(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl)

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy
al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 14 grudnia 2015 r. w godzinach 8:15 – 16:15. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.”

w górę

Tagi