Polska pomoc

 

Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii

Rozwój regionalny jest priorytetem strategicznym dla Republiki Mołdawii, ale samo pojęcie jest relatywnie nowe dla tego kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MDRC) oraz Agencje Rozwoju Regionalnego (w tym NRDA) zostały ustanowione w 2009 r. Obecnie, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym, brakuje wykwalifikowanych specjalistów biegłych w realizacji działań projektowych. Przedstawiciele administracji są aktywni, zmotywowani oraz posiadają pewne umiejętności teoretyczne i praktyczne, ale personel NRDA i urzędnicy z administracji lokalnych nie posiadają formalnego wykształcenia (ani specjalistycznych kursów) w zakresie planowania rozwoju regionalnego oraz zarządzania projektami. Deficyt urzędników zdolnych do przyjęcia funkcji kierownika projektu jest widoczny zwłaszcza na poziomie lokalnym. Uwarunkowania te są istotnym czynnikiem spowalniającym proces rozwoju regionalnego.

W Mołdawii nie funkcjonują żadne publiczne instytucje umożliwiające rozwój umiejętności personelu NRDA i administracji lokalnej w zakresie planowania rozwoju regionalnego i zarządzania projektami.

Podnoszenie kwalifikacji administracji lokalnej odbywa się przede wszystkim w ramach projektów szkoleniowych realizowanych w formie pomocy rozwojowej. NRDA była beneficjentem kilku takich projektów, finansowanych przed rządy niemiecki (GIZ), francuski, czeski i łotewski. Projekty pomocowe wspierające budowę zdolności w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego są finansowane również przez rząd polski np. funkcjonowanie Centrum Informacji dla Władz Lokalnych w Ialoveni (Polska Pomoc i USAID), misje eksperckie oraz szkolenia organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP (MIR, finansowane z programu Polska Pomoc).

Niniejszy projekt będzie kontynuacją i rozwinięciem kontaktów Województwa Wielkopolskiego z NRDA zainicjowanych w czasie projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP „Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania do realizacji projektów wspierających wzrost konkurencyjności i potencjał rozwojowy regionów w Mołdawii” (Polska Pomoc 2014). Przedstawiciele NRDA byli beneficjentami ostatecznymi projektu, a UMWW partnerem MIR i współorganizatorem jednego z działań.

Przedstawiciele MDRC oraz NRDA doceniając doświadczenie Wielkopolski w udanej absorbcji funduszy UE, a także wysoko oceniając poziom szkoleń i wizyt studyjnych w ramach projektu MIR zwrócili się z prośbą o przygotowanie projektu szkoleniowego dla personelu NRDA. Program szkoleniowy, przekazujący najlepsze praktyki Wielkopolski z zakresu polityki rozwoju regionalnego i zarządzania projektami, ma pozwolić NRDA na wykształcenie własnych kadr, które będą w stanie sprostać zadaniu absorbcji środków ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza z funduszy przedakcesyjnych UE. Wyszkoleni przedstawiciele NRDA będą w stanie pełnić funkcję trenerów przekazujących wiedzę na poziom administracji lokalnej. Zadanie to zostanie ułatwione dzięki powstaniu materiału informacyjnego. Będzie on mógł być wykorzystywany do rozpowszechniania wielkopolskiego know-how również po zakończeniu działań projektowych, a także poza NRDA.

Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii

Głównym założeniem projektu jest przekazanie wiedzy i doświadczeń Województwa Wielkopolskiego w zakresie wykorzystania funduszy UE urzędnikom mołdawskim - pracownikom Agencji Rozwoju Regionalnego Północ (NRDA) i przedstawicielom administracji lokalnej Regionu Rozwoju Północ. Zdobyte kompetencje umożliwią lepsze wykorzystanie funduszy rozwojowych. Zaplanowano 4 działania projektowe:

  1. Wizyta przygotowawczo-szkoleniowa w Regionie Rozwoju Północ (kwiecień 2015 r.);
  2. Staż w Województwie Wielkopolskim (maj 2015 r.);
  3. Przygotowanie publikacji „Fundusze na rozwój regionalny i lokalny. Przygotowywanie i prowadzenie projektów” (maj-sierpień 2015 r.);
  4. Wizyta ekspertów z Województwa Wielkopolskiego w Regionie Rozwoju Północ. Szkolenia i ocena planów projektowych przedstawicieli mikroregionów Regionu Rozwoju Północ (wrzesień 2015 r.)

Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Organizacja wizyty przygotowawczo-szkoleniowa w Regionie Rozwoju Północ (5 polskich/35 mołdawskich uczestników wizyty przygotowawczo-szkoleniowej);
  2. Organizacja staży w Województwie Wielkopolskim (10 mołdawskich uczestników stażu);
  3. Wydanie publikacji „Fundusze na rozwój regionalny i lokalny. Przygotowywanie i prowadzenie projektów” (100 egzemplarzy publikacji);
  4. Zorganizowana wizyta ekspertów z Województwa Wielkopolskiego w Regionie Rozwoju Północ. Przeprowadzone szkolenia i ocena planów projektowych przedstawicieli mikroregionów (4 polskich/35 mołdawskich uczestników wizyty ekspertów). 

Trwałym rezultatem projektu jest podwyższenie wartości kapitału ludzkiego w administracji szczebla regionalnego i lokalnego Regionu Rozwojowego Północ. Grupa urzędników NRDA zdobyła pogłębioną wiedzę nt. polityki regionalnej i zarządzania projektami, którą osoby te utrwalały pełniąc po powrocie do Mołdawii funkcję trenerów. Grupa urzędników administracji lokalnej Regionu Rozwoju Północ zdobyła podstawową wiedzę w wyżej wskazanym zakresie, którą będą mogli uzupełnić za pośrednictwem pracowników NRDA. Pomocą merytoryczną jest dla nich przygotowana w ramach projektu publikacja.

Rząd w Kiszyniowie przeznacza określone środki budżetowe na rozwój regionalny, stąd też wiedza przekazana w ramach projektu nie będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w hipotetycznych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ale w inicjatywach realizowanych ze środków mołdawskich.