Polska pomoc

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia dla wolontariuszy

1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla wolontariuszy wyjeżdżających do pracy w krajach rozwijających się oraz przygotowanie i poprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych dot. programu MSZ „Wolontariat polska pomoc”. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.

2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne ze szczegółowym opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania. Problematyka wolontariatu międzynarodowego, polskiej współpracy rozwojowej, oraz edukacji globalnej, której będzie dotyczyć  szkolenie i warsztaty ewaluacyjne, omówiona została m.in. na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl.

3. Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2015 r.

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 10-12 lipca 2015 r.

5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie: doświadczenie i potencjał Wykonawcy w realizacji podobnego typu zamówień w okresie ostatnich trzech  lat przed terminem składania ofert oraz doświadczenie osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów ewaluacyjnych programów wolontariatu. Szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku  w pkt 5.

6. Kryterium wyboru ofert  złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 5, będzie:

Cena (50%) oraz zapewnienie odpowiednich standardów szkolenia (50%) poprzez zastosowanie odpowiednich metodologii szkoleń i warsztatów, dobór wykładowców specjalizujących się zawodowo we współpracy rozwojowej, wolontariacie międzynarodowym, edukacji globalnej i medycynie tropikalnej lub medycynie podróży, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze.

Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: wolontariat@msz.gov.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

w górę

Tagi