Polska pomoc

Zapytanie ofertowe: szkolenie on-line dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów rozwojowych w krajach rozwijających się

1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie, instalację i przeprowadzenie szkolenia on-line dla wolontariuszy zgłoszonych do realizacji projektów wolontariackich w ramach konkursu dotacyjnego MSZ „Wolontariat polska pomoc 2018”. Zakres planowanego zamówienia i sposób oceny ofert został szczegółowo określony w opisie zamówienia, stanowiącym załącznik do zapytania.

2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Problematyka polskiej współpracy rozwojowej, wolontariatu międzynarodowego oraz edukacji globalnej, której będzie dotyczyć szkolenie on-line została przedstawiona m.in. na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl.

3. Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2018 r.

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 26 maja - 04 czerwca 2018 r.

5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie:

doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu i w realizacji podobnego typu zamówień, tj.
w przygotowaniu merytorycznym, instalacji i przeprowadzeniu w okresie ostatnich czterech lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech szkoleń on-line.

6. Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 5, będzie:

Kryterium

Waga kryterium

Cena

50%

Zapewnienie odpowiednich standardów szkolenia poprzez   zastosowanie odpowiedniej metodologii szkolenia on-line oraz dobór   wykładowców specjalizujących się zawodowo we współpracy rozwojowej,   wolontariacie międzynarodowym, edukacji globalnej i medycynie tropikalnej lub   medycynie podróży, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze   z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych i we współpracy z kadrą do   obsługi domeny z kursem on – line.

50%

 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku zapytania, zostanie zawarta umowa.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: wolontariat@msz.gov.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega niewybranie oferty w niniejszym postepowaniu bez podania przyczyny.

w górę

Tagi