Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach konkursu "Edukacja globalna 2016"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Edukacja globalna 2016”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja globalna 2016”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Numer i nazwa zadania

Cel/Cele zadania

Zadanie I

Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (procedury regrantingu) na   inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane  do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach  liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców.

Zainteresowanie polskiego społeczeństwa problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali globalnej i realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miejscowości liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców

Zadanie II

Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów   globalnych skierowane do szerokiej publiczności 

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat problemów i wyzwań rozwoju na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali globalnej i realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju

Zadanie III

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji

Zwiększenie potencjału grup zawodowych i instytucji zaangażowanych w edukację rozwojową w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz opracowanie narzędzi do wykorzystania na potrzeby działań edukacyjnych

Zadanie IV

Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

Zainteresowanie polskiego społeczeństwa problemami i wyzwaniami rozwoju   na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz   budowanie odpowiedzialnych postaw, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w   skali globalnej i realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju poprzez zwiększenie   możliwości polskich organizacji ubiegania się o środki pochodzące od innych donorów niż budżet RP.

Zwiększenie potencjału grup zawodowych i instytucji zaangażowanych w edukację rozwojową w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz opracowanie narzędzi edukacji globalnej.

 

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2016 – Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do dnia 30 maja 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji globalnej, w szczególności w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń/zajęć dydaktycznych.

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w Załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w Załączniku D do niniejszego zaproszenia.

Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

 • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie;
 • pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek oferenta.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi