Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz  co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) zgodnie z następującymi założeniami:

Priorytet i obszar tematyczny (sektor)

Kwota

BLISKI WSCHÓD

Jordania

edukacja / schronienie / zdrowie

1,5 mln zł

Liban

edukacja / schronienie / zdrowie

4,0 mln zł

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu

edukacja / schronienie / zdrowie

0,5 mln zł

UKRAINA

Ukraina (obwód charkowski lub/i   dniepropietrowski lub/i zaporowski)

zdrowie/ opieka społeczna / edukacja

1,5 mln zł

RAZEM:

7,5 mln zł

 

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs - Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 1 lipca 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały      rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu      wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o      wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w      otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie      ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • są      obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • mają co      najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie współpracy rozwojowej, w      szczególności w realizacji projektów humanitarnych poza terytorium Polski.

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn.zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

 • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie;
 • pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek oferenta.

 5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji;
 • udział w  ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert;
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi