Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2014"

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2014”

 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych zgodnie z następującymi założeniami:

ZADANIE I: Projekty pomocy rozwojowej

Kraj

Nazwa priorytetu i cel działań

ARMENIA

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych.

 

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

a)     poprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

b)       wdrożeniu mechanizmów proekologicznych w gospodarce wodnej;

c)        zwiększeniu liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w sektorze mieszkaniowo-komunalnym;

d)     wdrożeniu rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

a)       wzmocnieniu i zwiększeniu liczby stowarzyszeń małych producentów rolnych oraz profesjonalizacji systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego;

b)       zawodowej i społecznej aktywizacji ludności wiejskiej.

 

BIAŁORUŚ

Wsparcie  grup  defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

a)       aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością;

b)       podniesieniu kompetencji organizacji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;

c)        podniesieniu kompetencji organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

 

GRUZJA

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

a)       aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;

b)       podwyższeniu kompetencji szkół w celu realizacji programu edukacji włączającej oraz usprawniania mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich;

c)        usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych;

d)       wzmocnieniu instytucji opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej i niepełnosprawnymi.

 

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)       wsparciu władz (centralnych, regionalnych i lokalnych) we wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego i decentralizacji;

b)       usprawnieniu mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym;

c)        podniesieniu kompetencji administracji ochrony środowiska w celu wsparcia modernizacji i zarządzania zasobami naturalnymi.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)       usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy;

b)       budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni, stowarzyszeń branżowych i małych firm oraz wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości.

 

MOŁDAWIA

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)       pomocy w przygotowaniu i wdrażaniu ram prawnych systemu finansowania samorządów lokalnych;

b)       wsparciu administracji publicznej w zakresie dostosowywania krajowego systemu prawnego do standardów unijnych;

c)        przygotowaniu administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy krajowych i międzynarodowych;

d)       zwiększeniu kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny, w tym w opracowywaniu własnych strategii oraz implementacji działań z nich wynikających.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

a)       budowaniu potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;

b)       zwiększeniu konkurencyjności produkcji rolnej;

c)        wdrożeniu innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych na niekonwencjonalnych lub zdywersyfikowanych źródłach energii, technologiach energooszczędnych, technologiach związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami) oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej;

d)       modernizacji infrastruktury w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej  na terenach wiejskich.

 

UKRAINA

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)       aktywizacji samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych i  zarządzania nieruchomościami;

b)       wdrożeniu rozwiązań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności energetycznej na poziomie obwodów i gmin;

c)        zwiększeniu atrakcyjności małych miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych inwestorów;

d)       wsparciu sektora rolnego w dostosowaniu do unijnych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz w wejściu towarów rolnych na rynek UE;

e)       wsparciu rozwoju wspólnej polityki wodnej na obszarach przygranicznych.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)       wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości i podniesieniu konkurencyjności małych firm, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności;

b)       wdrożeniu innowacyjnych technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP;

c)        wprowadzaniu edukacji biznesowej w szkolnictwie oraz stymulowaniu rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

 

 

 

AFRYKA WSCHODNIA

(Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda)

 

Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna

Działania będą służyły:

a)       wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez poprawę dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej;

b)       podniesieniu jakości nauczania, w szczególności upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania oraz technologii informatycznych;

c)        wzmocnieniu inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

d)       wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców, w szczególności wzmacnianiu potencjału ekonomicznego grup defaworyzowanych;

e)       zwiększaniu potencjału społeczności lokalnych w zakresie produkcji i przechowywania żywności.

 

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

a)       poprawie dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);

b)       zapobieganiu wylesianiu i degradacji gruntów;

c)        poprawie gospodarowania odpadami;

d)       wspieraniu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;

e)       wzmocnieniu możliwości w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z katastrofami naturalnymi oraz skutkami zmian klimatu.

 

Ochrona zdrowia

Działania będą służyły:

a)       poprawie dostępu do opieki zdrowotnej, w szczególności kobiet w ciąży oraz dzieci;

b)       zwiększeniu liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny;

c)        zapobieganiu chronicznemu niedożywieniu oraz śmiertelności spowodowanej brakiem pożywienia poprzez poprawę dostępu do żywności;

 

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

Edukacja

Działania będą służyły:

a)       wyrównywaniu szans edukacyjnych zwłaszcza osób z grup defaworyzowanych społecznie oraz wsparcie rozwoju edukacji integracyjnej;

b)       poprawie infrastruktury oraz wyposażenia naukowo-dydaktycznego ośrodków edukacyjnych;

c)        usprawnieniu systemu szkolnictwa i doskonalenia zawodowego stosowanie do potrzeb rynku pracy.

 

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

a)       poprawie dostępu do wody i podniesieniu jakości wody, w tym rozbudowie małej infrastruktury wodnej, systemów gromadzenia i irygacji wody deszczowej;

b)       rozbudowie systemów oczyszczania ścieków oraz systemów oczyszczania wody (na małą skalę);

c)        poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i zarządzania odpadami komunalnymi.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)        wzmocnieniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarach rolnictwa, handlu i usług;

b)       rozwojowi potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, stworzeniu i rozwojowi struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu samorządu przedsiębiorców;

c)        zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego oraz rozwojowi spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;

d)       zwiększeniu efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej poprzez wdrożenie innowacyjnych technik i technologii upraw w gospodarstwach rolnych.

 

KIRGISTAN I TADŻYKISTAN

 

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

Działania będą służyły:

a)       zwiększeniu efektywności  wspólnot i struktur lokalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju regionu;

b)       poprawie stanu infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów szkolnych w społecznościach lokalnych oraz aktywizacji komitetów rodzicielskich i wzmocnieniu innych inicjatyw lokalnych związanych z edukacją.

 

Gospodarka wodno-sanitarna 

Działania będą służyły:

a)       poprawie dostępu do wody i jakości wody pitnej;

b)       budowaniu zaplecza instytucjonalnego dla gospodarki wodnej.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

   Działania będą służyły:

a)       powołaniu nowych i zwiększaniu potencjału istniejących grup producenckich i spółdzielni;

b)       aktywizacji zawodowej ludności poprzez m.in.  szkolenia zawodowe.

 

ZADANIE II: Projekty dot. wsparcia transformacyjnego

 

Kraj

Cel działań

Armenia,

Azerbejdżan,

Białoruś,

Gruzja,

Mołdawia,

Ukraina,

Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda,

Kirgistan, Tadżykistan,

Autonomia Palestyńska

 

Działania będą służyły:

  1. reformie administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym (w tym samorządowym), budowie apolitycznej, skutecznej służby cywilnej, wspieraniu inicjatyw antykorupcyjnych sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego;
  2. zbliżeniu prawa i instytucji do standardów Unii Europejskiej w krajach partnerskich blisko współpracujących z UE;
  3. rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości;
  4. rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich;
  5. wsparciu rozwiązywania problemów społecznych będących następstwem transformacji systemowej, w tym dotyczących grup defaworyzowanych społecznie;
  6. przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, dążeniu do ograniczania zmian klimatu i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych;
  7. budowie nowoczesnego ładu informacyjnego m.in. w zakresie rynku mediów, informatyzacji i dostępu do informacji publicznej odpowiedniej jakości.

 

 

1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2014 ”

w terminie do dnia 10 października 2013 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

 

2. Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dotacje ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

- mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie pomocy rozwojowej, w tym wsparcia transformacyjnego na rzecz przynajmniej jednego kraju/regionu objętego konkursem, o którym mowa w kolumnach nr 1 tabel powyżej oraz w przynajmniej jednym obszarze wskazanym w kolumnach nr 2.

 

3. Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

 

4. Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D do niniejszego zaproszenia.

 

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

w górę

Tagi