Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

w otwartym konkursie „Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu, który przyczyni się do zwiększenia udziału polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności do wzmocnienia ich zaangażowania w debatę publiczną oraz we współtworzenie polityki rozwojowej na forum krajowym i unijnym.  Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych posiadające najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności rzeczniczej lub szkoleniowej dotyczącej współpracy rozwojowej, w tym z udziałem organizacji pozarządowych.

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

w terminie do 20 maja 2011 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. Wymagania w stosunku do kandydatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów lub szkoleń w dziedzinie współpracy rozwojowej.

3.  Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B).
Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.
Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4. Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w załączniku C.
Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D.

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
  • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

6.  Harmonogram konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych MSZ:  www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie MSZ nastąpi do dn. 10 czerwca 2011 r.

Posiedzenia komisji konkursowej będą miały miejsce pomiędzy 30 maja 2011 r. a  8 czerwca  2011 r. w wymiarze czasowym zależnym od ostatecznej liczby zgłoszonych wniosków projektowych. Na posiedzeniach podkomisji są omawiane wyniki oceny wniosków projektowych wystawione przez poszczególnych członków komisji konkursowej w oparciu o analizę wniosków dokonaną przed posiedzeniem.

 

w górę

Tagi