Polska pomoc

Zaproszenie do składania wniosków projektowych w zakresie polskiej pomocy humanitarnej

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH
W ZAKRESIE POLSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ DLA UCHODŹCÓW SYRYJSKICH W LIBANIE I JORDANII

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o współpracy rozwojowej minister właściwy do spraw zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację zadania
z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie oferty wykonania zadania przedstawionej przez podmioty określone w art. 3 pkt. 2 tej ustawy.

Zgodnie z bieżącymi priorytetami polskiej pomocy humanitarnej, celem zadania jest realizacja projektów polskiej pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2012".

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski mogą być składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do dnia  30 kwietnia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2012.

Działania projektowe muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2012 r.

Termin wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania ustala się od daty formalnego potwierdzenia Wnioskodawcy drogą pisemną przez MSZ wysokości przyznanego dofinansowania, do daty wskazanej we wniosku, jednak nie później niż do dnia 31.12.2012 r. Jednocześnie termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania, na które podmiot otrzymał dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 stycznia 2013 roku, wnioskodawca ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego.

ŚRODKI FINANSOWE:

Projekty w zakresie pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii finansowane będą ze środków rezerwy celowej, w  ramach puli przeznaczonej na działania humanitarne. W chwili obecnej wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 1 000 000PLN.

Udzielenie dotacji nastąpi po ostatecznej decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy celowej na pomocy humanitarną dla uchodźców syryjskich. W przypadku nieotrzymania pozytywnej decyzji o uruchomieniu środków na ten cel, MSZ zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Każdy z wniosków poddany zostanie ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów:

- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (1. odwołanie do konkretnego apelu humanitarnego;  2. analiza sytuacji humanitarnej w kraju beneficjenta  3. ocena potrzeb ludności przeprowadzona we współpracy z zagranicznym/lokalnym partnerem projektu)

- zgodność z wyznaczonymi priorytetami działań humanitarnych MSZ lub odpowiedź na nagły i nieprzewidziany kryzys humanitarny (sudden-onset crisis)

- określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów projektu;

- zgodność projektu z podstawowymi zasadami pomocy humanitarnej: humanitaryzmem, neutralnością, bezstronnością i niezależnością;

- dobór grupy beneficjentów;

- wiarygodność partnera lokalnego i doświadczenie organizacji wnioskującej we współpracy z partnerem;

- relacje organizacji wnioskującej z władzami lokalnymi;

- doświadczenie organizacji wnioskującej w działaniach w regionie realizacji dotacji  oraz w realizacji projektów pomocowych, zwłaszcza humanitarnych;

- doświadczenie organizacji wnioskującej w realizacji dotacji MSZ;

- zdolności organizacyjno-logistyczne organizacji;

- koordynacja działań z innymi podmiotami w regionie kryzysu humanitarnej, zwłaszcza w oparciu o mechanizmy koordynacji humanitarnej ONZ;

- wysokość i realność wyceny wkładu własnego;

- uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa personelu organizacji wnioskującej podczas realizacji projektu.

 

KONTAKT:

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo:

Katarzyna.kot-majewska@msz.gov.pl; tel. 022 523 84 32

Olga.piaskowska@msz.gov.pl; tel. 0 22 523 90 38

Przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Pomoc humanitarna 2012

 

w górę

Tagi