Polska pomoc

 

Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej

Palestyna jest krajem zmagającym się z licznymi problemami o charakterze społecznym, ekonomicznym i politycznym. Zakres wsparcia dla osób niepełnosprawnych udzielany przez sektor publiczny jest bardzo niewielki, a potrzeb jest dużo – szacuje się, że około 7% społeczeństwa palestyńskiego dotkniętych jest jakąś formą niepełnosprawności. Zdecydowana większość opieki i wsparcia dla niepełnosprawnych pochodzi od organizacji pozarządowych, które często odczuwają trudności spowodowane brakiem środków finansowych oraz wykwalifikowanego personelu. Na terenie Palestyny nie organizuje się żadnych specjalistycznych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej. Równocześnie w społeczeństwie nie ma powszechnego zrozumienia dla problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przez co dziecko niepełnosprawne bywa postrzegane jako powód do wstydu.

Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej

Projekt realizowany był w okresie 1 marca – 31 grudnia 2016 r. w regionie Betlejem. Wykonawcą projektu był Caritas Polska, a partnerem lokalnym Caritas Jerusalem.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych osób z grup zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektu zakupiony został sprzęt do rehabilitacji dla dziesięciu ośrodków z regionu Betlejem, zajmujących się dziećmi i dorosłymi dotkniętymi różnego typu niepełnosprawnością. Pomimo borykania się z ciągłymi problemami finansowymi realizują one swoją misję z pasją i wyróżniają się bardzo zaangażowaną kadrą. Zakupiony sprzęt medyczny i edukacyjny pozwolił na podniesienie standardu niesionej pomocy oraz objęcie nią większej liczby potrzebujących. Wśród ośrodków są między innymi szkoła dla osób niewidomych, szkoła dla niesłyszących, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjno-opiekuńcze dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Jednym ze wspartych ośrodków jest Holy Child Program – ośrodek w Beit Sahour zajmujący się dziećmi z problemami społeczno-emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, problemami psychicznymi i lekkim upośledzeniem. Problemy tych dzieci często spowodowane są przeżytą traumą, są to często dzieci z domów dziecka, pozbawione bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Oprócz zajęć w szkole ośrodek zapewnia grupy wsparcia i edukacji dla rodziców, wychodząc z założenia, że tylko dzięki pracy z całą rodziną możliwa jest naprawdę skuteczna pomoc. W ramach projektu ośrodek wzbogacony został o plac zabaw ze sztuczną trawą, na którym odbywają się zajęcia z rehabilitacji psycho-ruchowej.

Pracownicy socjalni w Palestynie zgodnie stwierdzają, że istotnym problemem jest brak dostępu do edukacji ukierunkowanej na pracę z dziećmi i dorosłymi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Brak jest tego typu kierunku studiów na miejscowych uczelniach. Tym samym umiejętności zawodowe pracownicy ośrodków zdobywają w praktyce, ucząc się jedni od drugich. W ramach projektu dziesięć pracownic placówek objętych projektem uczestniczyło w specjalistycznych studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej na uczelni Palestine Ahliya University w Betlejem, po których otrzymało certyfikat uznany przez palestyńskie Ministerstwo Edukacji. Kurs dał uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności.

W ramach projektu przeprowadzono także kampanię społeczną – w Radiu Bethlehem 2000 emitowane były spoty radiowe, promujące pozytywne postrzeganie osób niepełnosprawnych. W szkołach i na uczelniach dystrybuowane były broszury informacyjne dotyczące problemów osób niepełnosprawnych i języka, jakim należy o tych osobach mówić.

Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej

10 ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym w Betlejem, Beit Jala i Beit Sahour zostało wyposażonych w dodatkowy sprzęt edukacyjny i medyczny, dzięki czemu możliwy był wzrost liczby beneficjentów tych ośrodków oraz podwyższenie standardu świadczonej pomocy otrzymywanej przez ok. 450 osób. Wartość zakupionego sprzętu to 485 905,74 PLN.

10 osób pracujących w ośrodkach dla niepełnosprawnych ukończyło studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, dzięki czemu wzrosły kwalifikacje kadry świadczącej pomoc niepełnosprawnym.

Zbudowana została sieć powiązań między ośrodkami, które wcześniej nie znały się wzajemnie, dzięki czemu możliwa jest bardziej wydajna pomoc osobom niepełnosprawnym.

Przeprowadzona została kampania społeczna w formie spotów radiowych emitowanych w Radiu Bethlehem 2000 - 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Ulotki dotyczące problemów osób niepełnosprawnych i języka, jakim należy o tych osobach mówić zostały rozdystrybuowane w szkołach i na uczelniach.

Stworzono nieformalną platformę wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, w których pracują absolwenci studiów.