Polska pomoc

 

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz socjalnej dla wewnętrznie przesiedlonych rodzin oraz członków społeczności lokalnej mieszkających w regionie zaporoskim

Celem projektu jest zapewnienie rodzinom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie, w szczególności osobom przesiedlonym do Obwodu Zaporoskiego pomocy w zakresie podstawowych potrzeb finansowych, rzeczowych i opieki społecznej.

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna (PAH) obejmie systematyczną pomocą najbardziej zagrożone 1000 osób, które są członkami rodzin niepełnych lub wielodzietnych z czego minimum 30% z nich to członkowie lokalnej społeczności z miast peryferyjnych Obwodu Zaporoskiego.

PAH zamierza otworzyć w Zaporożu centrum informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków społeczności lokalnej, w którym będą zbierane informacje od publicznych i pozarządowych instytucji wsparcia na temat obecnej oferty pomocy socjalnej i prawnej. Ponadto w centrum przekazywane będą informacje na temat wszelkich możliwości wsparcia w regionie.

Utworzony zostanie punkt przedszkolny dla uchodźców wewnętrznych oraz świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej. W celu zdobycia nowych kwalifikacji prowadzone będą kursy zawodowe oraz mentoring zawodowy, a także poradnictwo psychologiczne, socjalne oraz prawne.

Projekt przewiduje również udzielenie grantów dla osób najbardziej potrzebujących bezpośredniego wsparcia w postaci pomocy humanitarnej.

Przewiduje się, że do punktu przedszkolnego regularnie uczęszczać będzie 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Około 250 dzieci i młodzieży weźmie udział w zajęciach w świetlicy terapeutycznej, a 150 osób zostanie otoczonych wparciem mentorów zawodowych. W ramach projektu 30 osób zostanie skierowanych na kursy zawodowe. 70 osób otrzyma wsparcie psychologiczne, a 300 osób skorzysta z porad doradców socjalnych. 625 osób do końca 2016 roku otrzyma granty stabilizujące.

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz socjalnej dla wewnętrznie przesiedlonych rodzin oraz członków społeczności lokalnej mieszkających w regionie zaporoskim

Projekt został zrealizowany w okresie 9 września – 31 grudnia 2016 r. Pozwolił on na zwiększenie dostępu do informacji na temat wsparcia prawnego oraz socjalnego oferowanego przez już działające ośrodki pomocy socjalnej dla uchodźców wewnętrznych oraz ludności lokalnej.

W ramach projektu zostało utworzone centrum informacyjne w Zaporożu, które świadczyło pomoc w dostępie do informacji o możliwości uzyskania różnorodnego wsparcia ze strony instytucji działających w regionie. Centrum dawało możliwość systematycznego kontaktu z doradcami zawodowymi, prawnymi, socjalnymi oraz psychologami, którzy podczas indywidulanych lub grupowych konsultacji z beneficjentami projektu informowali ich również, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w regionie. Oferowano także konsultacje w zakresie prawa pracy oraz praw socjalnych. Zwiększono zakres działań pomocowych poprzez stworzenie czterech grup mobilnych składających się z pracowników socjalnych, prawników, psychologów oraz doradcy zawodowego. Grupy te działały w Melitopolu, Berdiańsku, Primorsku oraz na terenach peryferyjnych w obszarach wiejskich. W ramach projektu został utworzony punkt przedszkolny, do którego uczęszczało 26 dzieci. W tym czasie ich rodzice uzyskali możliwość  poszukiwania zatrudnienia, pracy lub szkoleń w kierunku poprawy sytuacji zawodowej. Ponadto utworzona została świetlica dla dzieci w wieku szkolnym. W zajęciach tych wzięło udział łącznie 259 dzieci.

W ramach projektu 65 osób zostało skierowanych na kursy zawodowe. Osoby te zostały objęte kompleksowym wsparciem doradców zawodowych. Zorganizowano 8 otwartych spotkań dla osób wewnętrznie przesiedlonych i mieszkańców lokalnych, na których zapoznano się z techniką pisania CV, aktywnego poszukiwania pracy, planowania kariery zawodowej, zarządzania czasem. 625 osób wykluczonych społecznie (250 rodzin) otrzymało granty na zakup niezbędnych produktów umożliwiających przetrwanie zimy.