Polska pomoc

Założenia konkursu na współfinansowanie projektów - 2013

 

Założenia konkursu dotacyjnego na współfinansowanie projektów pomocy rozwojowej i edukacji globalnej finansowanych ze źródeł innych niż budżet RP 

MSZ pragnie ułatwić polskim organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków na działania rozwojowe i edukację globalną od innych donatorów, w szczególności z Komisji Europejskiej. Jednym z największych wyzwań dla organizacji starających się o takie środki jest wyasygnowanie wymaganego przez grantodawców finansowego wkładu własnego. Pilotażowe wsparcie tego rodzaju zostało zaoferowane przez MSZ w ramach konkursu dotacyjnego „Edukacja rozwojowa 2011”. Jedno z zadań konkursowych dotyczyło wyłącznie współfinansowania projektów edukacji globalnej, które uzyskały już grant z innych źródeł i pozwoliło dofinansować cztery projekty na łączną kwotę blisko 270 tys. PLN.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i w myśl postulatów środowisk pozarządowych MSZ rozszerza skalę finansową oferowanego wsparcia, a także zakres merytoryczny kwalifikujących się do niego projektów.

Jesienią 2012 roku (październik-listopad) zostanie ogłoszony konkurs dotacyjny Ministra Spraw Zagranicznych na współfinansowanie projektów pomocy rozwojowej i edukacji globalnej finansowanych ze źródeł innych niż budżet RP do realizacji w roku 2013.

MSZ planuje przeznaczenie na ten cel 1 mln PLN, z tego 700 tys. PLN na projekty rozwojowe i 300 tys. PLN na projekty dot. edukacji globalnej.

Podstawowe założenia konkursu

 1. Dotacje na projekty będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na współpracę rozwojową.
 2. Uprawnieni projektodawcy: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym uczelnie niepubliczne) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Termin wykorzystania dotacji: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż w I kwartale 2013) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.
 4. Konkurs będzie obejmował dwa rodzaje projektów: projekty rozwojowe (tj. na rzecz krajów-beneficjentów polskiej współpracy rozwojowej) oraz projekty dot. edukacji globalnej. Kategoria projekty rozwojowe będzie obejmowała projekty pomocy rozwojowej oraz projekty dotyczące wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego.
 5. Dotacja MSZ będzie przeznaczona na projekt (zestaw działań) stanowiący zamkniętą i spójną całość, z określonymi rezultatami (konkretnymi i weryfikowalnymi).
 6. Zakres przedmiotowy projektów rozwojowych będzie zgodny z obszarami tematycznymi i geograficznymi wynikającymi z Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 (dalej: programu wieloletniego).  
 7. Dziedziny projektów pomocy rozwojowej dla krajów wyszczególnionych w programie wieloletnim (tj. dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan, Autonomia Palestyńska, Libia, Tunezja, Burundi, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania i Uganda) będą odpowiadały priorytetom określonym dla danego kraju w programie wieloletnim.
 8. Tematyka projektów dotyczących wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego będzie obejmowała wybrane działania spośród tych wskazanych w pkt. 4.2.1. programu wieloletniego. Dokładna lista tych działań oraz lista krajów, których będą mogły dotyczyć wnioski projektowe zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu.
 9. Projekty rozwojowe będą musiały: przynosić trwałe korzyści społecznościom, do których są adresowane; przyczyniać się do poprawy warunków rozwoju tej społeczności; być realizowane w ściślej i aktywnej współpracy z miejscowym partnerem; przyczyniać się do wzmocnienia poszanowania praw człowieka; być realizowane zgodnie z zasadami równości szans i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.
 10. Minimalna kwota dotacji dla jednego projektu: 40 tys. PLN
 11. Maksymalna kwota dotacji:
 12. dla jednego projektu rozwojowego: 200 tys. PLN
 13. dla jednego projektu dot. edukacji globalnej: 100 tys. PLN
 14. Dotacja MSZ będzie stanowić nie więcej niż 50% całkowitej wartości projektu dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP
 15. W budżecie projektu będą jednoznacznie określone pozycje finansowane przez MSZ.
 16. Projekty składane w konkursie będą elementem większego projektu, który został już zgłoszony do donatora operującego funduszami innymi niż budżet RP.
 17. Wniosek projektowy będzie zawierał m.in. opis całego projektu złożonego do innego donatora; we wniosku projektowym będą podstawowe informacje o konkursie (np. adres strony internetowej z ogłoszeniem o konkursie), w ramach którego projektodawca ubiega się o dofinansowanie.
 18. Wymagane będzie dołączenie do wniosku projektowego składanego do MSZ potwierdzenia złożenia wniosku projektowego do innego donatora.
 19. Warunki dot. podpisania umowy dotacji: przed podpisaniem umowy dotacji niezbędne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymanie dofinansowania na projekt ze źródeł innych niż budżet RP. W regulaminie konkursu i w ogłoszeniu wyników konkursu zostanie określony ostateczny termin na jego przekazanie pod rygorem odmowy zawarcia umowy dotacji na wyłoniony w konkursie MSZ projekt.
 20. Termin ogłoszenia konkursu: druga połowa października-listopad 2012
 21. Nabór wniosków projektowych: druga połowa października-listopad 2012
 22. Ocena wniosków projektowych: grudzień 2012-styczeń 2013
 23. Rozstrzygnięcie konkursu: styczeń-luty 2013 (zależnie od ostatecznej liczby złożonych wniosków projektowych)
 24. Uruchomienie środków na dotacje: styczeń-luty 2013
 25. Podpisanie umów: luty-marzec 2013
 26. Realizacja projektów: do 31 grudnia 2013

 

w górę

Tagi