Polska pomoc

 

Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania

Głównym celem projektu były działania na rzecz włączenia wątków edukacji globalnej do zakresu materiału realizowanego w placówkach oświatowych w ramach nauczania przedmiotów ścisłych. Celem tych starań jest dążenie do zwiększenia świadomości globalnych współzależności (z naciskiem na kraje globalnego Południa). Beneficjentami projektu byli nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na III i IV etapie edukacyjnym oraz ich uczniowie.

W ramach projektu przeprowadzono badanie pt. „Jak włączyć perspektywę globalną do nauczania przedmiotów ścisłych”, podsumowane w formie raportu. Opracowano i opublikowano również 10 materiałów edukacyjnych, jedną publikację zawierającą 6 ćwiczeń poddanych wcześniej pilotażowi (nakład: 1 000 egzemplarzy), 10 filmów edukacyjnych w wersji polskiej oraz prezentację  multimedialną, mającą na celu zachęcenie do włączenia perspektywy globalnej w nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zorganizowano i przeprowadzono także warsztat „Edukacja globalna na przedmiotach ścisłych”, w którym wzięło udział 30 nauczycieli. Ponadto, zaprojektowano stronę internetową, na której udostępnione zostały materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu.

Projekt był częścią przedsięwzięcia realizowanego równolegle w czterech krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Cyprze.