Polska pomoc

 

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych

W Mołdawii polityka regionalna realizowana jest w oparciu o stosunkowo nowe, dopiero rozwijające się mechanizmy i rozwiązania prawno-instytucjonalne. W 2008 r. została uchwalona Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2010-2012 (KSRRM), która określa warunki w zakresie zarządzania, wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji rozwoju regionalnego. Na podstawie KSRRM przygotowywane są 7-letnie, regionalne strategie rozwoju (SRR), wdrażane przez regionalne programy operacyjne (RPO), opracowywane na okres 3 lat. Ich przygotowanie należy do kompetencji agencji rozwoju regionalnego (ARR), które odpowiadają ponadto za implementację programów operacyjnych oraz ich monitorowanie i ewaluację. Za realizację polityki rozwojowej w Mołdawii odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRB).

Obecnie główne wyzwania dla MRRB to stworzenie praktycznych mechanizmów planowania, koordynacji i wdrażania polityki regionalnej na wszystkich szczeblach administracji w oparciu o przejrzyste ramy instytucjonalne, a także dokonanie zmian prawnych usprawniających realizację procesów rozwojowych. Administracja mołdawska zidentyfikowała szereg ograniczeń, które utrudniają ten proces, takich jak:

 • niespójność i nieadekwatność dotychczas opracowywanych strategii regionalnych w stosunku do wyzwań i trendów rozwojowych,
 • brak odpowiednich zasad programowania oraz mechanizmów implementacji polityki regionalnej na poziomie krajowym i regionalnym,
 • niska efektywność inicjatyw infrastrukturalnych.

W dniu 18 lutego 2010 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii w zakresie współpracy regionalnej, które określa obszary i zasady współpracy w obszarze rozwoju regionalnego między obydwoma instytucjami. Porozumienie powstało w związku z wykonaniem zapisów protokołu z pierwszego posiedzenia Polsko-Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2008 r. Zapoczątkowało ono formalną współpracę między Polską i Mołdawią w obszarze rozwoju regionalnego. Dotychczasowa współpraca z MRRB prowadzona była głównie w formie spotkań ekspertów z Polski i Mołdawii oraz dotyczyła problematyki planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W wyniku dwustronnych konsultacji na poziomie roboczym między MRR i MRRB w grudniu 2011 r. uzgodniono szczegółowy zakres projektu na 2012 r.

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych

Projekt zakładał usprawnienie procesu przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych w mołdawskiej administracji publicznej w kontekście pojawiających się wyzwań i trendów rozwojowych w tym kraju. Głównym jego celem było stworzenie wytycznych i rekomendacji w zakresie zarządzania i monitorowania przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych przewidzianych do finansowania w ramach realizacji programów operacyjnych.

Działaniami objęci zostali przedstawiciele administracji publicznej w Mołdawii w szczególności szczebla centralnego i regionalnego, zaangażowanej w proces programowania polityki regionalnej i wdrażania projektów rozwojowych. Do grupy tej zalicza się kadra ekspercka mołdawskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRB) oraz Agencji Rozwoju Regionalnego (ARR) regionów Centrum, Północ i Południe. Do udziału w działaniach szkoleniowych byli w miarę potrzeb i możliwości włączani również przedstawiciele Regionalnych Rad Rozwoju (RRR) i władz lokalnych. Ze strony polskiej w realizacji działań projektowych uczestniczyli eksperci administracji rządowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwa Środowiska (MŚ), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz eksperci administracji samorządu regionalnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWWM), jak również z Urzędu Miasta Sopotu (UMS) i Urzędu Miasta Gdańska (UMG).

Działania szkoleniowe realizowano w formie szkoleń połączonych z warsztatami, które umożliwiły pracownikom administracji publicznej w Mołdawii zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pomocnych w wypracowaniu przez administrację publiczną w Mołdawii odpowiednich rozwiązań systemowych i instytucjonalnych pozwalających na prowadzenie bardziej efektywnej i skutecznej polityki rozwojowej na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach działań doradczych eksperci z Polski przeprowadzili również analizę potrzeb w zakresie planowania i implementacji dokumentów strategicznych, dotyczących polityki regionalnej oraz opracowywania i wdrażania projektów infrastrukturalnych. W oparciu o zebrane informacje przygotowano raport, który pozwolił uszczegółowić zakres i formę wsparcia MRRB w ramach projektu w ww. obszarach tematycznych. Została również przekazana stronie mołdawskiej wiedza praktyczna w postaci polskich doświadczeń i rozwiązań w zakresie przygotowywania i aktualizacji strategicznych dokumentów programowych oraz systemu oceny i wyboru projektów infrastrukturalnych. Nastąpiło to poprzez przekazanie odpowiednich rekomendacji i wypracowanie wytycznych, które uwzględniły obowiązujący system administracyjny i instytucjonalny w Mołdawii i które będą mogły być do niego przystosowane.

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych

W ramach projektu przygotowano i przekazano stronie mołdawskiej 3 opracowania (1 materiał informacyjny i 2 raporty robocze, zawierające wytyczne i rekomendacje w zakresie zarządzania i monitorowania przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych.

W ramach szkolenia i spotkań doradczych partnerzy mołdawscy zdobyli wiedzę i podnieśli umiejętności w zakresie zarządzania i monitorowania przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:

 • systemu zarządzania i monitorowania oraz systemu koordynacji polityki regionalnej,
 • standardów przygotowania strategicznych dokumentów programowych na potrzeby realizacji strategii rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym,
 • instrumentów realizacji polityki rozwoju regionalnego i wspierania przedsięwzięć o charakterze rozwojowym,
 • metodologii przygotowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi o charakterze infrastrukturalnym,
 • systemu oceny i wyboru projektów infrastrukturalnych wdrażanych na poziomie kraju i regionu.

Ponadto partnerzy mołdawscy otrzymali teoretyczną wiedzę w zakresie:

 • systemu programowania polityki rozwoju,
 • procedur i procesu przygotowania oraz systemu realizacji projektów rozwojowych,
 • systemu i instrumentów realizacji strategii rozwoju regionalnego,
 • instrumentów finansowania rozwoju regionalnego,
 • zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym.
 • roli podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację strategii,
 • mechanizmów koordynacji horyzontalnej i wieloszczeblowej.