Polska pomoc

 

Wzmacnianie współpracy między mieszkańcami obu brzegów Dniestru poprzez rozwój infrastruktury w obszarach wiejskich

Zamrożony konflikt w Naddniestrzu odbija się na sytuacji społeczno-gospodarczej społeczeństwa i powoduje stale pogłębiający się kryzys tego regionu. Władze Naddniestrza walczą z trudnościami ekonomicznymi i konsekwencjami tzw. blokady, czyli adaptacji mołdawskiego systemu celnego do wymogów UE i objęcia Naddniestrza z dniem 1 stycznia 2016 r. postanowieniami DCFTA. Permanentny kryzys polityczny i ekonomiczny w Mołdawii również nie sprzyja inicjatywom w stosunkach na linii Kiszyniów-Tyraspol.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna Naddniestrza systematycznie się pogarsza, co obecnie spowodowane jest deprecjacją rubla, reglamentacją obrotu walutami, zmniejszeniem pomocy rosyjskiej i wycofaniem się rosyjskich inwestorów. Społeczność tego samozwańczego państwa jest uzależniona od pomocy zewnętrznych donorów, gdyż niemal wszystkie gałęzie gospodarki uległy degradacji w ciągu ostatnich 25 lat i region nie może samodzielnie funkcjonować.

Na poziomie politycznym problemem pozostaje brak woli reintegracji obu części Mołdawii. Przenosi się to również na postawy i opinie społeczności podzielonej Mołdawii. Niniejszy projekt jest próbą przełamania tego podziału na szczeblu lokalnym i złagodzenia jego skutków. UE i UNDP promują działania na szczeblu lokalnym i współpracę społeczności po obu brzegach Dniestru, co z pewnością wpłynie na poprawę warunków rozwoju społeczności lokalnej a być może przełoży się w przyszłości na społeczne poparcie nurtu reintegracji.

Wzmacnianie współpracy między mieszkańcami obu brzegów Dniestru poprzez rozwój infrastruktury w obszarach wiejskich

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kiszyniowie z partnerem lokalnym, Urzędem Gminy wsi Raszków, w rejonie Kamienka (Naddniestrze). Jego celem jest integracja społeczna mieszkańców z obu brzegów Dniestru oraz budowanie wzajemnego zaufania poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach społecznych, kulturowych czy edukacyjnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony kapitalny remont budynku Domu Kultury ze środków UNDP oraz Polskiej pomocy. Umożliwi to aktywne prowadzenie działalności kół zainteresowań w domu kultury, organizację świąt i oficjalnych uroczystości a także realizację wspólnych projektów po obu brzegach Dniestru. Remont budynku nie tylko pozwoli na zachowanie całego dorobku kulturalnego, tradycji, edukacji dzieci i młodzieży, ale utrzyma też stanowiska pracy dla wielu osób. Stworzenie dogodnych warunków dla działalności domu kultury zwiększy stopień uczestnictwa osób niepełnosprawnych czy ubogich rodzin w życiu publicznym wsi i wzmocni ich znaczenie w społeczeństwie. Celowe wykorzystanie odremontowanego budynku stwarza również szansę na osiągnięcie szerszych celów politycznych w dalszej perspektywie czasowej.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Raszków - 2100 osób oraz mieszkańcy najbliższych miejscowości, w tym z prawego brzegu Dniestru - głównie wieś Vadul lui Raszków - razem ponad 5 tysięcy osób.

Wzmacnianie współpracy między mieszkańcami obu brzegów Dniestru poprzez rozwój infrastruktury w obszarach wiejskich

Projekt został zrealizowany w okresie od 16 sierpnia do 5 grudnia 2016 roku. Jego celem była integracja społeczna mieszkańców z obu brzegów Dniestru oraz budowanie wzajemnego zaufania poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach społecznych, kulturowych czy edukacyjnych. W ramach projektu ze środków Polskiej pomocy przeprowadzony został częściowy remont budynku domu kultury (wymiana okien, drzwi oraz remontu fasady). Zakończenie całości prac remontowych planowane jest na koniec 2017 roku ze środków Unii Europejskiej. W przyszłości obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności kół zainteresowań, organizacji świąt i uroczystości, a także do realizacji wspólnych projektów po obu brzegach Dniestru. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 125 000 PLN (30 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.