Polska pomoc

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci

Ghana jako pierwsza z kolonialnej Afryki uzyskała niepodległość. Mimo, że od tego czasu upłynęło ponad 50 lat to dostęp do podstawowej edukacji nie jest powszechny, szczególnie w ubogich regionach i na wsiach. Pomimo istnienia powszechnego obowiązku szkolnego dysproporcje w tym zakresie spowodowane są wysokim rozwarstwieniem społeczeństwa i zależą od miejsca pochodzenia, statusu społecznego oraz płci.

Oficjalnie edukacja jest bezpłatna, ale często koszty pośrednie są wysokie (transport, podręczniki, wyżywienie). W miejscowościach tj.: Mankessim i Duadze oraz w okolicznych wioskach w Regionie Centralnym brakuje wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, podręczników, wyposażenia w szkołach, często w jednej sali uczy się kilka roczników, a zajęcia polegają głównie na kopiowaniu zadanego materiału i karceniu dzieci. Słabo wykształceni rodzice, szczególnie na wsiach (analfabetyzm w Ghanie wynosi, aż 66%) uważają, że lepiej by dziecko pracowało na plantacji, niż chodziło do szkoły, bo to z kolei generuje koszty. Ze względu na niski poziom świadomości problemem jest również profilaktyka zdrowotna. Co roku z powodu braku czystej wody, złych warunków sanitarnych i nie przestrzegania zasad higieny umiera wiele osób, a najbardziej zagrożone są dzieci, których odporność jest bardzo niska.

Szansą na poprawę sytuacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez wzrost jakości nauczania: wprowadzenie niekonwencjonalnych metod terapii pedagogicznej, edukacji nieformalnej i rozwoju indywidualnych zdolności każdego ucznia. Ponadto zajęcia uświadamiające dla młodych matek dostarczą im wiedzy na temat podstawowych zasad higieny oraz profilaktyki zdrowotnej i antymalarycznej.

Projekt Caritas Polska i HYDO (The Home For Youth Development Organization) jest skierowany do dzieci i matek z mniejszymi szansami edukacyjnymi z miejscowości Duadze i okolicznych wiosek. Projekt jest kontynuacją wcześniejszej inicjatywy uczestników Wolontariatu Europejskiego.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci

Projekt realizowany jest w okresie 1 lipiec – 31 grudzień 2014 r. w Mankessim i Duadze oraz okolicznych wioskach Regionu Centralnego Ghany. Wolontariuszka przebywa w Ghanie od 30 lipca do 31 grudnia 2014 roku. W projekcie wykorzystane zostaną możliwości lokalowe Janusz Korczak Day Care Center.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) jest Caritas Polska, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) – The Home For Youth Development Organization (HYDO).

Beneficjentami projektu są 3 grupy osób:

  • Pierwsza grupa to 70 ghańskich dzieci z wioski Duadze i okolicznych terenów wiejskich,  w wieku 2-6 lat.
  • Druga grupa to ok. 30 dzieci między 6-12 rokiem życia.
  • Trzecia grupa to ok. 60 kobiet, matek dzieci uczestniczących w zajęciach, które mają ograniczony dostęp do informacji związanych z edukacją i profilaktyką zdrowotną. 

Projekt ma wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z wioski Duadze i okolic, zwiększać umiejętności interpersonalne, rozwijać kreatywność, pobudzać rozwój psychofizyczny, nauczyć pracy w zespole oraz podnieść świadomość zdrowego trybu życia oraz właściwej opieki i higieny dziecka u kobiet – matek dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych i animacyjnych.

Dysproporcje w dostępie do edukacji mają być wyrównane dzięki: zajęciom edukacyjnym połączonym z terapią pedagogiczną, animacji czasu wolnego połączonej z edukacją nieformalną oraz zajęciom uświadamiającym dla matek dzieci z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, higieny, profilaktyki chorób i opieki nad dziećmi. Działania poprawią jakość życia mieszkańców Duadze i okolicznych wiosek.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 – wsparcie grup defaworyzowanych społecznie oraz Priorytetu 13 – edukacja, ustanowionych w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”. Równocześnie przyczynia się on do osiągnięcia 2 Milenijnego Celu Rozwoju – zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.