Polska pomoc

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja

Projekt jest realizowany w stolicy Zambii, Lusace. Jest to jednocześnie największe miasto Zambii, gdzie koncentruje się życie kulturalno-naukowe kraju. Ze względu na dużą migrację oraz pokrywające sporą część miasta dzielnice slumsowe, tutaj też najbardziej widoczne jest zjawisko dzieci żyjących w sytuacji ulicy. Mimo ciągłego rozwoju przemysłu i coraz stabilniejszej gospodarki Zambia odnotowuje wysoki wskaźnik biedy. Poniżej granicy ubóstwa żyje 64% Zambijczyków.

Praca wychowawcza i streetworkerska w bezpośrednim środowisku życia dzieci ulicy oraz z dziećmi i młodzieżą, które mają za sobą doświadczenie pobytu na ulicy jest szansą na ponowną socjalizację tej grupy i powrót do funkcjonowania społeczeństwie.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja” jest kontynuacją projektu zrealizowanego w roku 2013.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja

Projekt będzie realizowany od 18 czerwca do 31 grudnia. Wolontariuszki poprowadzą działania projektowe w stolicy Zambii, Lusace, od 1 października do 31 grudnia 2014. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej.

Organizacją wysyłającą jest Fundacja Usłyszeć Afrykę, a organizacją przyjmującą St. Lawrence Home of Hope w Lusace.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci w sytuacji ulicy, wyrównanie ich szans edukacyjnych oraz usprawnianie systemu resocjalizacyjnego w celu przywrócenia dzieci ulicy do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania realizowane w projekcie pomogą grupie beneficjentów w łatwiejszym powrocie do życia w społeczeństwie, rozwiną ich zainteresowania i umiejętności, podniosą poziom ich znajomości języka angielskiego  a także kompetencje wychowawców pracujących z w tym środowisku.

Działania projektowe obejmą komponenty warsztatowe, rozwijające umiejętności i talenty wychowanków ww. ośrodków; streetworkerskie, których celem będzie resocjalizacja i przywrócenie szans na ponowne włączenie do społeczeństwa min. przez edukację, podniesienie poziomu zdrowia i higieny dzieci mieszkających na ulicy; edukacyjne, które wyposażą wychowawców ww. ośrodka w wiedzę i umiejętności do efektywniejszej pracy na rzecz dzieci ulicy.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są: podopieczni ośrodka Home of Hope oraz dzieci i młodzież zamieszkująca ulice Lusaki.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja

Wolontariuszki przeprowadziły kompleksowe zajęcia z dziećmi mieszkającymi na ulicy oraz w ośrodku Home of Hope w Lusace. Pod koniec realizacji projektu zaobserwowały u około 70 dzieci mieszkających na ulicy poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania, a u około 50 dzieci z Home of Hope poprawę funkcjonowania w relacjach rówieśniczych, rodzinnych i w środowisku szkolnym.

Głównym miejscem działań wolontariackich był ośrodek Home of Hope, w którym wolontariuszki organizowały zajęcia. Wolontariuszki przeprowadziły 112 godzin zajęć z języka angielskiego dla 49 osób, a także zajęcia reedukacyjne, plastyczne, muzyczne i sportowe, w których brali udział mieszkańcy ośrodka. Podczas warsztatów uczestnicy mogli również zdobyć umiejętności społeczne, na przykład radzenia sobie w życiu codziennym lub wziąć udział w warsztatach terapeutycznych i treningu kognitywnym. Wolontariuszki zorganizowały także indywidualne konsultacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej i edukacji seksualnej, z których skorzystało 27 mieszkańców ośrodka.

Wolontariuszki spędziły 80 godzin działając na ulicach w Lusace oraz przeprowadzając interwencje kryzysowe dla około 70 żyjących tam dzieci. Wolontariuszki przeszkoliły również 5 pracowników ośrodka Home of Hope w zakresie metodyki pracy i wychowania dzieci i młodzieży pochodzących z ulicy.

W ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej w projekcie powstał krótkometrażowy film edukacyjny poświęcony życiu dzieci ulicy, który wraz ze scenariuszem zajęć został rozesłany do 200 szkół podstawowych w Polsce.