Polska pomoc

 

Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji

Rząd Gruzji podjął szereg działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Ratyfikowano Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych oraz podjęto decyzję o finansowaniu z budżetu państwa Sekretariatu Krajowej Rady Koordynacyjnej ds. Niepełnosprawności. Wprowadzono także rozwiązania prawne, finansowe i instytucjonalne, które przyczyniają się do tworzenia systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Miedzy innymi zwiększono wydatki państwa na usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych, zwiększono wysokość renty dla osób niepełnosprawnych, opracowano przepisy techniczne dotyczące projektowania elementów planowania przestrzeni publicznej oraz obiektów architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Pomimo tych pozytywnych zmian, konieczne jest dalsze rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, szczególnie budowy całościowego, funkcjonalnego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, umożliwiającego skuteczne wykorzystanie potencjału tej grupy.

Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji

Projekt realizowany był między 1 maja i 31 grudnia 2016 r. na terenie Gruzji oraz Polski. Wykonawcą projektu jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa a partnerem lokalnym Agencja Usług Społecznych będąca agendą rządową Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby strony gruzińskiej, dążącej do dalszego rozwoju i wdrażania na terenie kraju skutecznych rozwiązań systemowych dla rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem projektu było opracowanie kompletnych wytycznych dla organizacji modelowego ośrodka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w miejscu wskazanym przez stronę gruzińską (niedaleko Tbilisi). Projekt zakładał transfer wiedzy i dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem mechanizmów ekonomii społecznej, przekazanie rozwiązań prawnych, finansowych i administracyjnych oraz nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Beneficjentami projektu byli przedstawiciele administracji rządowej w największym stopniu odpowiedzialni za inicjowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gruzji, przedstawiciele władzy regionalnej i lokalnej oraz NGO mające bezpośredni kontakt z problemami grup defaworyzowanych społecznie.

Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji

Projekt podzielony był na cztery następujące etapy: 

  1. opracowanie raportu pn. "System wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ośrodkach reintegracji społecznej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej. Sposób organizacji i źródła finansowania, przykłady placówek-dobre praktyki";
  2. zapoznanie strony gruzińskiej z realiami polskimi w czasie wizyty szkoleniowo-studyjnej zespołu gruzińskiego w Polsce w dniach 23-28 lipca 2016 r. (7 osób);
  3. wizyta studyjna zespołu polskiego w Gruzji w dniach 4-10 września 2016 r. (8 osób);
  4. opracowanie przez zespół ekspertów oraz uczestników wizyty studyjnej wytycznych dla organizacji modelowego ośrodka reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zapoznanie strony gruzińskiej z opracowanymi wytycznymi w czasie wizyty szkoleniowo-studyjnej w Polsce w dniach 20-25 listopada 2016 r. (4 osoby).

Stronie gruzińskiej przekazano raport oraz wytyczne i przeprowadzono łącznie 32h zajęć szkoleniowych. Zaprezentowano funkcjonowanie modelu wspierania osób niepełnosprawnych w Polsce w czasie 32h godzin wizyt studyjnych w podmiotach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dzięki projektowi nastąpiło nawiązanie partnerskiej współpracy między NGO a administracją rządową, regionalną i lokalną, którego efekty już są widoczne (konkurs na prowadzenie Centrum w Saguramo przez KEDEC, nawiązanie współpracy na szczeblu ministerialnym oraz władz regionalnych – region Mccheta-Mtianeti).