Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc rozwojowa 2011"

INFORMACJA O PROJEKTACH WYŁONIONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU
„POMOC ROZWOJOWA 2011"

Na ogłoszony w dniu 28 października 2011 r. konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc Rozwojowa 2011" wpłynęły 363 wnioski projektowe na łączną wnioskowaną kwotę blisko 112 mln zł.

Zakres terytorialny i kwoty dostępne w konkursie
Projekty, których oczekiwało Ministerstwo Spraw Zagranicznych miały obejmować działania rozwojowe w następujących krajach/regionach:

Autonomia Palestyńska 1 000 000 zł
Angola i Afryka Subsaharyjska 3 900 000 zł
Białoruś 2 600 000 zł
Ukraina12 900 000 zł
Gruzja  6 100 000 zł
Mołdowa 3 600 000 zł
Armenia, Azerbejdżan 1 300 000 zł
Azja Środkowa    700 000 zł
Afganistan 2 000 000 zł
Razem:34 100 000 zł

Ocena formalna
Kryteria formalne wymagane regulaminem konkursu spełniło 317 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 98 744 284 zł.

liczba wniosków:

 Kraje/regionyogółem spełniających
kryteria formalne
niespełniających
kryteria formalne
Afganistan 4
Autonomia Palestyńska 7
Angola 1
Afryka Subsaharyjska 4135 
Armenia, Azerbejdżan 1716 
Azja Środkowa 6
Gruzja 59 55 
Mołdowa 37 30 
Ukraina 148 128 20 
Białoruś 4137 
Inne (Egipt, Mongolia) 2 02
Razem: 363317 46 

Ocena merytoryczna
W wyniku oceny merytorycznej rekomendację do dofinansowania otrzymało 118 projektów, z tego trzy - z powodu niewystarczających środków przewidzianych w konkursie na kraj/region, którego dotyczyły - znalazły się na liście rezerwowej i nie otrzymały dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymało zatem 115 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27.863.495 zł.

 Kraj (podkomisja)Liczba wniosków spełniających kryteria formalneWnioskowana kwota dofinansowania projektów spełniających kryteria formalneLiczba wniosków zaakceptowanych do dofinansowaniaPrzyznana kwota dofinansowania
 Afganistan 3 1 010 672,47 zł 2 1 010 673 zł
 Autonomia Palestyńska 7 2 672 193 zł 3 827 355 zł
 Afryka Subsaharyjska 36 10 265 134 zł 18 3 883 968 zł
 Armenia, Azerbejdżan 16 4 159 409 zł 8 1 702 591 zł
 Azja Środkowa 5 894 601 zł 3 442 727 zł
 Gruzja 5518 418 676 zł 23 6 417 842 zł
 Mołdowa 30 7 520 426 zł 11 2 590 305 zł
 Ukraina 128 43 409 022 zł 38 8 850 538 zł
 Białoruś 37 9 591 944 zł 9 2 137 495 zł
 Razem: 317 98 744 284 zł  115 27 863 495 zł

Podmioty biorące udział w konkursie

Do udziału w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011" uprawnione były następujące rodzaje podmiotów, które pogrupowane zostały na cztery kategorie:

1) ADM - organy administracji rządowej i jednostki im podległe,
2) JST - jednostki samorządu terytorialnego oraz pośrednio jednostki podległe,
3) NGO - zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe wrozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
4) IN - instytucje naukowe, rozumiane na potrzeby konkursu jako publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze a także Polską Akademię Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Wartość i liczba projektów wyłonionych i spełniających kryteria formalne w podziale na kraje-biorców i rodzaj podmiotów [1]

 Kraj (podkomisja) Liczba wniosków spełniających kryteria formalneLiczba wniosków zaakceptowanych
do dofinansowania
Przyznana kwota dofinansowania
 Afganistan 3 2 1 010 673 zł
administracja rządowa (ADM) brak ofertbrak ofert 
organizacje pozarządowe (NGO) 3 2 1 010 673 zł
jednostki samorządu (JST) brak ofertbrak ofert
instytucje naukowe (IN)  00-
 Autonomia Palestyńska 7 3 827 355 zł
 ADM 1 1 136 060 zł
 NGO 6 2 691 295 zł
 IN 0 0 -
 Angola 1 0- 
 ADM brak ofert  brak ofert  -
 NGO 1 0 -
 IN brak ofert brak ofert  -
 Afryka Subsaharyjska 35 18 3 883 968 zł
 NGO 33 16 3 443 073 zł
 IN 2 2440 895 zł 
 Armenia, Azerbejdżan 16 81 702 591 zł 
 ADM 4 3 675 048 zł
 NGO 11 4 672 198 zł
 IN 1 1 355 345 zł 
 Azja Środkowa 5 3442 727 zł 
 ADM brak ofert brak ofert  -
 NGO 5 3 442 727 zł
 IN brak ofert brak ofert  -
 Gruzja 55 23 6 417 842 zł
 ADM 6 5 1 095 515 zł
 NGO 38 13 4 221 756 zł
 JST 6 3 659 715 zł
 IN 5 2 440 856 zł
 Mołdowa 30 112 590 305 zł 
 ADM 8 5714 542 zł 
 NGO 19 4 988 540 zł
 JST 3 2 887 223 zł
 IN brak ofert brak ofert  -
 Ukraina 128 38 8 850 538 zł
 ADM 19 11 2 283 053 zł
 NGO 65 14 3 780 357 zł
 JST 24 5 804 157 zł
 IN 20 8 1 982 971 zł
 Białoruś 37 92 137 495 zł 
 ADM 6 0 -
 NGO 26 8 1 913 755 zł
 JST 3 1 223 740 zł
 IN 2 0 -
 Razem: 317 11527 863 495 zł 

[1] Kategoria instytucje naukowe obejmuje uczelnie publiczne, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Partnerstwo Wschodnie (PW)

Na działania wpisujące się w platformy tematyczne Partnerstwa Wschodniego zarezerwowano 9.000.000 zł z 34.100.000 zł dostępnych w konkursie. Przy składaniu wniosku projektowego na rzecz Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy projektodawcy mieli możliwość przypisania projektu do jednej z czterech platform. Spośród 240 projektów zadeklarowanych jako wpisujące się w platformy PW 119 na łączną wnioskowaną kwotę 38.985.192 zł zostało zakwalifikowanych przez MSZ jako rzeczywiście dotyczące jednej z platform tematycznych. Ostatecznie do dofinansowania przyjęto 39 projektów wpisujących się w platformy PW, a łączna kwota dofinansowania tych projektów wyniosła 8.044.116 zł.

 333333i333projekty zadeklarowane przez projektodawców jako wpisujące się w platformy tematyczne PWprojekty zakwalifikowane przez komisję konksursową jako wpisujące się w platformy tematyczne PWprojekty rekomendowane zakwalifikowane przez komisję konksursową jako wpisujące się w platformy tematyczne PW
 Krajliczba projektów kwota wnioskowa  liczba projektów kwota wnioskowa  liczba projektów  kwota wnioskowa 
 Armenia,
Azerbejdżan
 133 422 621 zł 7 2 119 370 zł 4 716 388 zł
 Mołdowa 246 016 978 zł 132 884 972 zł 3 462 237 zł
 Białoruś 369 390 882 zł 205 433 477 zł 51 041 490 zł
 Gruzja 4716 517 478 zł 205 706 588 zł 102 324 075 zł
 Ukraina 12041 834 399 zł 5922 840 785 zł 173 499 926 zł
 Razem240 77 182 358 zł 11938 985 192 zł 398 044 116 zł

Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania
"Pomoc rozwojowa 2011"

 

Lista projektodawców, którym przyznano dotację lub dofinansowanie w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania "Pomoc rozwojowa 2011":

BIAŁORUŚ* 
 organizacje pozarządowe

 Lp.

 nr wniosku

projektodawca 

tytuł projektu 

przyznane dofinansowanie
w zł 

 1 115/2011Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaWalczmy z HIV/AIDS a nie z ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS - program dla Białorusi

 162 045

 2 105/2011CASE Białoruś - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś - Fundacja NaukowaWspieranie małej prywatyzacji na Białorusi poprzez ułatwianie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do nieruchomości komercyjnej

 96 150

 3 386/2011Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećWspółpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju efektywności energetycznej na Białorusi - promocja certyfikacji energetycznej budynków

 235 730

 4 248/2011Białoruskie Stowarzyszenie imienia Roberta SchumanaWsparcie potencjału środowiska nauczycielskiego w procesie rozwoju systemu edukacji - promocja oceniania kształtującego na Białorusi

 235 030

 5 161/2011Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratycznePrzeprowadzenie badań opinii biznesu w Białorusi przez Agencje Regionalnego Rozwoju w celu pobudzenia prac nad strategiami rozwoju ekonomicznego miast

 299 555

 6 52/2011Małopolskie Towarzystwo Oświatowe(MTO)Klub Lokalnych Liderów - druga odsłona

 199 030

 7 112/2011Białoruskie Towarzystwo HistoryczneBiałoruska Biblioteka Internetowa Kamunikat.org 2011

 186 315

 8 163/2011Fundacja Wolność i DemokracjaCentrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2011

 499 900

 jednostki samorządu terytorialnego
 9301/2011 Miasto GdańskMłodzież emisariuszami idei proekologicznej i demokratycznej w środowisku lokalnym 223 740

 razem: 2 137 495

 UKRAINA*
 organizacje pozarządowe
 Lp.nr wniosku  projektodawca  tytuł projektuprzyznane dofinansowanie
w zł 
 1 252/2011Stowarzyszenie Euro-ConcretBiopaliwa szansą na samowystarczalność229 008
 2 203/2011Stowarzyszenie Szkoła LiderówRozwój gmin wiejskich na Ukrainie poprzez aktywizację obywateli i wsparcie współpracy władzy lokalnej z mieszkańcami194 995
 3 77/2011Ośrodek Współpracy EuropejskiejZałóż własną działalność na wsi. Pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz poprawy jakości życia ukraińskich mieszkańców wiejskich (agroturystyka)451 970
 4 341/2011Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w SzczecinieProgram "Przejrzysta Ukraina" dla Partnerstwa Wschodniego. Wsparcie medialne i społeczne472 915
 5 409/2011Związek Miast PolskichWzmocnienie kompetencji władz 11 miast ukraińskich oraz kluczowego personelu Związku Miast Ukrainy w zakresie doskonalenia zarządzania komunalną gospodarką mieszkaniową i wodno-kanalizacyjną, oraz monitoringu tych usług - celu stworzenia warunków do... 153 987
 6 178/2011Fundacja Rozwoju Demokracji LokalnejPolsko-ukraińska akademia rozwoju usług komunalnych i ochrony środowiska387 650
 7 332/2011Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPARozwój społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Obwodzie Winnickim na Ukrainie211 470
 8 550/2011LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"OCZYŚĆMY KOSTOPOL  ZE  ŚMIECI227 380
 9 363/2011Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru Komenda Wojewódzka PSP w KatowicachAkademia liderów - wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego135 956
 10 505/2011Fundacja Inicjatyw MenedżerskichSamorządowy system zarządzania energią w Równem191 440
 11 108/2011Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratycznePrzygotowanie koalicji NGO  i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów  429 223
 12 128/2011Fundacja - Agencja Rozwoju RegionalnegoWsparcie władz samorządowych okręgu lwowskiego w tworzeniu i wdrażaniu polityki efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii274 190
 13 127/2011Fundacja - Agencja Rozwoju RegionalnegoWsparcie władz lokalnych Republiki Krymskiej w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami302 380
 14 358/2011Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejDla dobra wspólnego. Strategie zrównoważonego rozwoju oraz ich wdrażanie w życie poprzez planowanie operacyjne, jako narzędzia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenia dla wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Autonomicznej Republice Krymu117 793
 administracja rządowa
 15 362/2011Komenda Wojewódzka Policji we WrocławiuZapobieganie i zwalczanie korupcji - edukacja poprzez wymianę
doświadczeń w zakresie rozwiązań prawnych i pragmatycznych
na podstawie zrealizowanych spraw
139 852
 16 66/2011Pracownia Eduakcji ObywatelskiejLiderzy Inicjatyw Oświatowych723 040
 17 366/2011Pion Zasobów WodnychZastosowanie nowoczesnych narzędzi GIS w zarządzaniu gospodarką wodną zgodnym z wymaganiami tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej KE w ukraińskiej części
zlewni rzeki Bug
273 014
 18 200/2011Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wspieranie Ukrainy w zakresie wdrażania Small Business Act oraz dostosowywania ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego MŚP do standardów prawnych Unii Europejskiej115 902
 19 309/2011OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIEPolska i Ukraina - razem wobec wyzwań przyszłości 88 525
 20 220/2011Urząd Komunikacji Elektronicznej (Gabinet Prezesa)Budowa podstaw Społeczeństwa Informacyjnego na Ukrainie 61 106
 21 351/2011Komenda Wojewódzka Policji w GdańskuBezpieczeństwo imprez masowych w świetle przygotowań
do EURO 2012
165 420
 22340/2011 Dział Współpracy z Zagranicą Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi
w warunkach miejskich -  Wizyty studyjne studentów i nauczycieli
akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy

192 439

 jednostki samorządu terytorialnego
 23 329/2011Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Obwodu Tarnopolskiego
107 790
 24 49/2011Sejmik Województwa Pomorskiego;
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Oddział w Starym Polu
Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów
wiejskich Krymu
454 160
 25 284/2011Gmina LubaczówTransfer dobrych praktyk z gminy Lubaczów
na rzecz rozwoju gminy Niemirów
78 150
 26 30/2011Urząd Gminy w MorawicyKształcenie bez granic - Podniesienie wiedzy
i umiejętności mieszkańców wsi Bałaniwka
na Ukrainie w zakresie działań
ratowniczo - gaśniczych
90 260
 27 239/2011Powiat LubaczowskiPodniesienie efektywności usług komunalnych
w rejonie jaworowskim
73 797

 instytucje naukowe
 28 253/2011Wydział Geologii Uniwersytet WarszawskiOcena zanieczyszczenia gleb pestycydami w rejonach
mogilników i ryzyko dla jakości wód pitnych na obszarach
wiejskich Bukowiny (Ukraina)
173 367
 29 311/2011Dział Współpracy z Zagranicą Szkoła
Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Dobre rządzenie - Koordynacja działań ochrony ludności na
terenie ukraińskiej aglomeracji miejskiej - bezpieczna ewakuacja
372 711
 30 171/2011Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Zakład Procesów Podstawowych
i Urządzeń Ochrony Środowiska
Pozyskanie energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii479 450
 31 93/2011Instytut EnergetykiProgram Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy
w Zakresie Rozwoju Efektywności Energetycznej i Wdrażania
Innowacyjnych Technologii Energetycznego
Wykorzystania Biomasy i Odpadów
199 810
 32 539/2011INSTYTUT ROZWOJU MIASTPoprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu
rewitalizacji centrum Lwowa
225 570
 33 379/2011Instytut Rybactwa Śródlądowego/
Zakład Ichtiologii
Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych
stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie
189 709
 34 382/2011Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie / Centrum Transferu Technologii
Wsparcie aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców na
wsi ukraińskiej w celu podniesienia ich jakości życia poprzez
promocje agroturystyki jako narzędzia aktywizacji zawodowej
175566  
   razem:

8 160 195

 

 

GRUZJA*
organizacje pozarządowe
 Lp.  nr wnioskuprojektodawca  tytuł projektuprzyznane dofinansowanie
w zł
 1 143/2011Towarzystwo NASZ DOMRozwój małych domów dla dzieci jako ważny etap w procesie deinstytucjonalizacji pomocy dzieciom i rodzinom w Gruzji 791 818
 2 226/2011Fundacja Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejRozwój lokalny - wsparcie reformy i implementacji planów zarządzania kryzysowego w Gurii, Mccheta-Mtianeti i Kachetii, Gruzja 551 646
 3 142/2011Fundacja Partners PolskaŚciśle równe szanse. Wzmacnianie potencjału rozwojowego terenów wiejskich Kvemo Kartli, Shida Kartli i Samtskhe Javakheti 386 900
 4 90/2011Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w ŁomżyStrategie Rozwoju Edukacji Przedszkolnej 379 710
 5 274/2011Przedstawicielstwo Fundacji Zagranicznej Heifer Project InternationalWsparcie drobnych hodowców drobiu szansą na lepsze życie rodzin wiejskich regionu Shida Kartli w Gruzji 306 956
 6 198/2011 Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaPrzeciw wykluczeniu społecznemu - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, program dla Gruzji 252 090
 7 592/2011Fundacja Instytut Spraw PublicznychWsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń 266 370
 8 170/2011Społeczny Instytut EkologicznyRozwój serowarni we wsi Djavaksi, wypromowanie marki "Ser z Dmanisi" i utworzenie modelowego szlaku agroturystycznego w regionach Kvemo Kartli oraz Mccheta Mtianeti w Gruzji 236 622
 9 299/2011Fundacja GajuszPierwsze Kroki-wsparcie dla powstającej organizacji pozarządowej 38 170
 10 92/2011Fundacja EkoRozwoju FERWsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji 291 325
 11 51/2011Żywiecka Fundacja RozwojuZiarnko do ziarnka czyli ABC rolnictwa 314 400
 12 205/2011Żywiecka Fundacja RozwojuPartnerstwo dla rozwoju eko-przedsiębiorczości 230 284
 administracja rządowa
 13 86/2011Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej
w Gruzji w zakresie systemu i instrumentów realizacji Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017
505 624 
 14 245/2011Ministerstwo Finansów
Departament Wywiadu
Skarbowego
Walka z korupcją w instytucjach państwowych135 840
 15 352/2011Urząd Komunikacji Elektronicznej
(Gabinet Prezesa)
Wykorzystanie doświadczeń Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego
zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE
65 400
 16 573/2011Departament Europejskiego Systemu
Statystycznego i Współpracy
Międzynarodowej / Główny
Urząd Statystyczny
Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków
regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do opracowania metodologii
obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych
w przekroju terytorialnym
210 753
 17 193/2011Inspektor do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych
Pomoc w tworzeniu w Gruzji systemu zarządzania chemikaliami
ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską
177 898
 jednostki samorządu terytorialnego
 18159/2011 Miasto PoznańAdministracja lokalna wspiera przedsiębiorczość.
Wymiana doświadczeń
pomiędzy Poznaniem a Kutaisi
71 148
 19 78/2011Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Zarządzanie projektem.
Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti
113 072
 20 47/2011Sejmik Województwa
Pomorskiego; Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego,
Oddział w Starym Polu
Przygotowanie kadr doradczych Gruzji do świadczenia usług
w zakresie technologii rolniczych oraz organizacji produkcji,
w tym grup producenckich
475 495
 instytucje naukowe
 21 287/2011 Instytut Badawczy LeśnictwaWsparcie merytoryczne i techniczne dla zawodowej
szkoły leśnej w Saguramo
186 578 
 22 290/2011Instytut Badawczy LeśnictwaOpracowanie założeń wdrożenia systemu monitoringu
ICP Forests w Gruzji
254 278

 razem: 6 242 377

 

 MOŁDOWA*
 organizacje pozarządowe
Lp.nr wniosku projektodawca tytuł projektu  przyznane dofinansowanie
w zł 
 33/2011Fundacja "Wschód"Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni 273 170
2 10/2011Fundacja im. Księcia Konstantego OstrogskiegoRozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Braviceni 295 920
3 283/2011Fundacja "Wschód"Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków 232 130
4 244/2011Fundacja Centrum Europejskie NatolinSamorząd i samorządność w UE. Newsroom - polskie wsparcie dla  mołdowskich mediów 187 320
 administracja rządowa
 5 272/2011Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej
MSWiA
Na drodze do współpracy z Europą: wzmacnianie
zdolności mołdawskich organów przestrzegania
prawa do efektywnej współpracy z partnerami
w Unii Europejskiej
122 820
 6 83/2011Biuro Współpracy Międzynarodowej
Agencja Rynku Rolnego
Wsparcie przy tworzeniu i organizacji
grup producenckich w Mołdowie
179 774
 7 387/2011Komenda Stołeczna PolicjiDoskonalenie systemu zarządzania finansowego w Policji 72 531
 8 188/2011Inspektor do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych
Pomoc w tworzeniu w Mołdowie systemu zarządzania
chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą
z Unią Europejską
164 883
 jednostki samorządu terytorialnego
 9 69/2011Miasto Bielsk PodlaskiBudowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni400 003
 10 103/2011Sejmik Województwa Pomorskiego;
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolnicznego, Oddział w Starym Polu
Wsparcie rolniczych służb doradczych w zakresie działań
zwiększających dochody ludności zamieszkującej obszary
wiejskie Mołdowy
487 220 

 razem: 2 415 771

 AFGANISTAN
 organizacje pozarządowe
 1158/2011 Stowarzyszenie "Edukacja
dla Pokoju"
Wspieranie dobrego rządzenia w Afganistanie poprzez rozwój
edukacji (rozbudowa szkoły w Heracie)
555 204
 2265/2011Stowarzyszenie "Edukacja
dla Pokoju"
Walka z ubóstwem i głodem poprzez poprawę jakości edukacji
w zakresie ochrony roślin w prowincji Herat (rozbudowa kliniki uniwersyteckiej)
455 469

 razem: 1 010 673

 ARMENIA i AZERBEJDŻAN
 organizacje pozarządowe
Lp. nr wnioskuprojektodawca tytuł projektu przyznane dofinansowanie 
w zł 
1106/2011
Armenia
Fundacja EkoRozwoju FERTurystyka szansą rozwoju regionów. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki w regionach Gekharkunik i Wajoc Dzor w Armenii292 725
2231/2011
Armenia
Fundacja GajuszDzieci bez granic - schemat antykorupcyjny w służbie zdrowia41 340
3217/2011
Armenia
Przedstawicielstwo Fundacji Zagranicznej Heifer Project InternationalSieć "Młodych Rolników" szansą na poprawę warunków życia młodzieży z terenów wiejskich Armenii164 780
140/2011
Armenia 
Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"Rozwój armeńskich MSP poprzez zwiększenie aktywności samorządów lokalnych z regionu Vayots Dzor - projekt pilotażowy173 353
 administracja rządowa 
1389/2011
Azerbejdżan
Departament Współpracy
z Zagranicą Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego
Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad
sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu
260 720
280/2011
Armenia
Inspektor do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych
Pomoc w tworzeniu w Armenii systemu zarządzania chemikaliami
ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską
163 617
 instytucje naukowe
1479/2011
Azerbejdżan
Instytut Technologiczno-PrzyrodniczyOcena możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych
i narzędzi GIS w identyfikacji gleb zasolonych
oraz zjawisk erozyjnych w Azerbejdżanie
355 345 

 razem: 1 451 880

 AZJA ŚRODKOWA
 organizacje pozarządowe
 Lp. nr wniosku projektodawca tytuł projektuprzyznane dofinansowanie
w zł
 1306/2011
Kazachstan
Fundacja Puszczy RominckiejWzmocnienie potencjału rolnictwa Wschodniego Kazachstanu poprzez rozwój tradycyjnego pszczelarstwa 105 810
 2119/2011
Tadżykistan
Fundacja Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejDobre zarządzanie w obliczu katastrof naturalnych i sytuacji kryzysowych w Tadżykistanie 140 889
 3155/2011
Kirgistan
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratyczneZwiększenie dostępności do wody pitnej rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej. Obwód oszski, Republika Kirgistanu 196 028

 razem: 442 727

 AFRYKA SUBSAHARYJSKA
 organizacje pozarządowe
 Lp.nr wniosku projektodawca tytuł projektu przyznane dofinansowanie
w zł 
 112/2011
Zambia 
Fundacja Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejSzkolenie zawodowe z zakresu doskonalenia rzemiosła murarskiego i stolarskiego na placu rozbudowy i elektryfikacji infrastruktury publicznej szkoły podstawowej w Chilumba w Środkowej Zambii 273 575
 242/2011
Kenia
Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka WschodniaBarbara Jasińska Rise and Shine Academy - drugi etap rozwoju szkoły do roli pierwszego centrum edukacyjnego w slumsach Kawangware, Nairobi, Kenia  185 455
 343/2011
Burundi
Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka WschodniaWsparcie stowarzyszeń kobiecych jako sposób na odbudowę więzi lokalnych i małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich w Burundi 249 460
 437/2011
Burkina Faso
Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"Poprawa edukacji i ochrony zdrowia w Burkina Faso (budowa centrum szkolno-edukacyjnego i głębinowego ujęcia wody pitnej oraz szkolenia zdrowotne w miejscowości Pobe Mengao) 502 457 
 5378/2011
Kenia
Fundacja Partners PolskaSzkoła zdrowia: wprowadzenie elementów edukacji zdrowotnej do programu szkół ze slumsów Nairobi 346 195
 616/2011
Senegal
Fundacja Kultury ŚwiataDziałania na rzecz zapobiegania zachorowaniu na raka szyjki macicy i leczenia zmian przedrakowych u kobiet mieszkających na przedmieściach Dakaru 159 570
 741/2011
Uganda
Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka WschodniaMobilne biblioteki i dostęp do komputera szansą na edukację dzieci i młodzieży w slumsach Kawempe, Kampala, Uganda 276 630
 8374/2011
Ghana
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećWsparcie kobiet i rolników w rozwoju rolnictwa, przetwórstwa żywności i zapewnieniu dostępu do wody w regionach Northern i Volta (Ghana) 237 405
 963/2011
Tanzania
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi ŚwiatuWsparcie integralnego rozwoju młodzieży dzielnic ubogich Dar Es Salaam poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zajęć pozalekcyjnych 192 450
 10162/2011
Zambia
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi ŚwiatuPoprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców Lufubu (Zambia)  226 700
 11495/2011
Rwanda
Chrześcijańska Służba Charytatywna Uczmy niewidome dzieci   207 024
 1295/2011
Rwanda
Chrześcijańska Służba Charytatywna Zdrowie dla wszystkich - budowa toalet bez barier i nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie 158 600
 13247/2011
Uganda
Instytut Globalnej OdpowiedzialnościGłos na rolnictwo ! Redukcja ubóstwa w Ugandzie poprzez informację i zaangażowanie na rzecz zrównoważonej polityki rolnej 226 856
 14498/2011
DR Kongo
Fundacja im. Kazimierza NowakaMBOTE MINGI - Ośrodek ambulatoryjno-edukacyjny w Tumikii w Kongo DRC 94 960
 15101/2011
Kamerun
Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania Poprawa dostępu do wody pitnej dla ludności Atok (Kamerun) 46 168
 16473/2011
Kamerun 
Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania Poprawa dostępu do wody pitnej i użytkowej dla ludności Doume (Kamerun) 59 568
 instytucje naukowe
 17282/2011 Państwowy
Instytut
Geologiczny
Rozwój Centrum Badań Środowiska w Departamencie Badań
i Studiów Wyższych Uniwersytetu Zambijskiego poprzez
właściwe wykorzystanie kadry oraz rozbudowę potencjału
badawczego przy wsparciu Państwowego Instytutu
Geologicznego-PIB
213 750
 1823/2011 Międzynarodowy Instytyt
Polskiej Akademii Nauk
Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Zastosowanie ekohydrologii - nauki transdysciplinarnej -
dla zintegrowanego zarządzania zasobami wody
i zrównoważonego rozwoju w Etiopii
227 145 

 razem: 3 883 968

 AUTONOMIA PALESTYŃSKA
 organizacje pozarządowe
 Lp. nr wniosku projektodawca tytuł projektu przyznane dofinansowanie
w zł 
 1147/2011 Fundacja Polskie
Centrum Pomocy
Międzynarodowej
Mleczną drogą do Południowego Hebronu - II; Wzmocnienie sieci współpracy spółdzielczej pomiędzy drobnymi hodowcami owiec z regionu Masafer Yatta i lokalną spółdzielnią produkcyjną w dystrykcie Hebron, na Zachodnim Brzegu Jordanu335 306
 2459/2011Polska Akcja HumanitarnaRozwój terenów rolnych poprzez remonty cystern rolniczych na południu dystryktu Hebron355 989
 administracja rządowa
 3172/2011 Biuro Współpracy
Międzynarodowej Komendy
Głównej Straży Granicznej
Szkolenia wspomagające modernizację służb
granicznych Autonomii Palestyńskiej - kontynuacja
136 060 

 razem: 827 355

 PROJEKTY OBEJMUJĄCE WIĘCEJ NIŻ JEDEN KRAJ
 organizacje pozarządowe
 Lp. nr wnioskuprojektodawca kraj  tytuł projektuprzyznane
dofinansowanie
w zł 
 1 588/2011Fundacja Ari Ari Gruzja 50%
Armenia 50% 
Samodzielność. Szkolenia trenerów 
tyfloterapii z Armenii i Gruzji 
87 732,50
87 732,50 
 administracja rządowa
 2 3/2011Komenda Główna
Policji
Ukraina 23%
Armenia 18%
Białoruś 18%
Gruzja 18%
Mołdowa 23%
Zwiększenie skuteczności organów ścigania
wspólnym celem Policji w Polsce i krajach
objętych inicjatywą Partnerstwa
Wschodniego - MiniEuroeast
61 241,41
47 928,06
47 928,06
47 928,06
61 241,41
 3 99/2011Komenda Główna
Policji
Mołdowa 50%
Armenia 50%
Wzmacnianie działań antykorupcyjnych
w Policji i Straży Granicznej
87 267
87 267
 4 114/2011Departament Służby
Cywilnej Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów
Gruzja 50%
Ukraina 50%
Wsparcie dobrego rządzenia w Gruzji i na Ukrainie
poprzez promowanie zarządzania jakością
w administracji publicznej
16 885
16 885
 5 234/2011Biuro Rzecznika Praw ObywatelskichArmenia 50%
Azerbejdżan 50%
Partnerstwo dla praw człowieka-
Polska-Armenia-Azerbejdżan
125 355,50
125 355,50
 6 487/2011Centralna Szkoła
Państwowej Straży Pożarnej
Gruzja 50%
Ukraina 50%
Taktyka działań w ratownictwie technicznym
i medycznym - transfer wiedzy poprzez
organizację specjalistycznych staży
dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej
111 759
111 759
 instytucje naukowe
 7249/2011 Katedra i Zakład Epidemiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Białoruś 40%
Ukraina 60% 
Polska Pomoc na Rzecz Profilaktyki Chorób Płuc
o Dużym Znaczeniu Społecznym
w Białorusi i Ukrainie
66 715,20
100 072,80

 razem: 1 291 053

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz