Polska pomoc

Wydarzenia Network on Humanitarian Action (NOHA) w Polsce

Sieć pomocy humanitarnej (Network on Humanitarian Action NOHA) stanowi zrzeszenie 9 uniwersytetów europejskich której celem jest promowanie wartości humanitarnych, organizowanie profesjonalnych szkoleń, wspieranie badań oraz raportów na temat kluczowych zagadnień humanitarnych.

Działalność NOHA wspierana jest przez unijne organy - Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) oraz Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) - jak również szereg organizacji pozarządowych, międzyrządowych i innych aktorów pomocy humanitarnej.

W ramach NOHA, w dniach 5-6 września 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie plenarne projektu Europejskie Uniwersytety dla Profesjonalizacji Akcji Humanitarnej (European Universities on Professionalization on Humanitarian Action EUPRHA). Projekt ten, finansowany z Programu Lifelong Learning Komisji Europejskiej, stanowi wspólną odpowiedź państw europejskich na nowe trendy i wyzwania, jakie widoczne są w obrębie sektora pomocy humanitarnej.

Uczestnikami projektu, realizowanego przy wsparciu Sekretariatu Generalnego NOHA, są studenci i wykładowcy 27 uniwersytetów państw unijnych i 3 uniwersytetów spoza UE (z Islandii, Norwegii i Szwajcarii), jak również specjaliści z dwóch międzynarodowych stowarzyszeń humanitarnych (ICVA, Sphere Project). Szczegóły na temat tego wydarzenia znaleźć można na stronie http://www.euprha.org/.

W dniach 7-14 września 2012 r., również na Uniwersytecie Warszawskim, odbędzie się organizowany corocznie przez NOHA program otwierający kurs studiów podyplomowych NOHA Master Programme. Program odbywa się w Warszawie po raz czwarty, składają się na niego oficjalne wykłady, seminaria, grupowe dyskusje, prezentacje, analiza studiów przypadku oraz podsumowujące ewaluacje.

Przedsięwzięcie to stanowi okazję do spotkania się ok. 200 studentów i wykładowców NOHA, badaczy, reprezentantów partnerskich uniwersytetów, jak i całego szeregu konsultantów, ekspertów międzynarodowych, działaczy organizacji pozarządowych i międzyrządowych oraz osób wyznaczających kierunki polityki w tym sektorze. Tegoroczna edycja szkolenia odbędzie się pod hasłem A Global Humanitarian System. Uroczystość rozpoczęcia Programu Intensywnego odbędzie się dn. 8 września i uświetni ją wykład Pani Catherine Bragg, zastępcy dyrektora Biura ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie www.noha.com.pl.

Opisane wydarzenia organizowane są przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z hiszpańskim Uniwersytetem Deusto w Bilbao. Departament Współpracy Rozwojowej pragnie szczególnie zachęcić studentów zainteresowanych tematyką humanitarną do zapoznania się z działalnością sieci NOHA.

w górę

Tagi