Polska pomoc

 

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Mołdawia leży na szlakach migracyjnych do Europy Środkowej i Zachodniej, a także szlakach związanych z działalnością grup przestępczych zajmujących się przemytem substancji odurzających, handlem ludźmi. Ponadto ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Rumunią, należącą do Unii Europejskiej, wdrażanie unijnych standardów ochrony i kontroli granicy państwowej oraz wzmacnianie potencjału kadrowego mołdawskich służb granicznych jest szczególnie istotne dla bezpieczeństwa tego kraju i państw sąsiedzkich.

Wzmacnianie potencjału całej formacji poprzez podnoszenie kompetencji poszczególnych osób przekłada się na efektywność kontroli ruchu granicznego oraz skuteczność ochrony granicy UE. Jedynie profesjonalnie przygotowane kadry oraz wysokiej jakości sprzęt dają rękojmię właściwego zarządzania granicami.

Policja Graniczna Mołdawii od lipca 2012 r. została włączona w struktury resortu spraw wewnętrznych, w związku z czym podjęto wewnętrzne działania legislacyjne (ustawa o Policji Granicznej, regulacje dot. wykonywania kontroli granicznej, poruszania się w strefie nadgranicznej oraz przekraczania granicy). Przedmiotowe regulacje zostały opracowane w oparciu o dobre praktyki krajów unijnych, w szczególności uwzględniono w nich efekty misji EUBAM.

Od 28 kwietnia 2014 r. Mołdawia jako pierwszy kraj w ramach Partnerstwa Wschodniego została objęta ruchem bezwizowym. Wypełniając kryteria ruchu bezwizowego Mołdawia przeprowadziła szereg reform, które wzmocniły bezpieczeństwo publiczne oraz poprawiły obszar kompetencji administracji publicznej i rządowej.

Policja Graniczna Mołdawii każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest zbliżenie do standardów UE. Działania te ściśle korelują ze strategią UE w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania granicami.

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Celem projektu było wsparcie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii poprzez podniesienie kompetencji funkcjonariuszy oraz doposażenie ośrodka szkolenia w Ungheni. Obejmował on przeprowadzenie szkoleń, które zostały podzielone na trzy grupy tematyczne:

  1. Metody zwalczania przestępczości transgranicznej obejmuje szkolenia z zakresu: obsługi i wykorzystywania narzędzi analitycznych, tworzenia i wykorzystywania baz danych oraz z zakresu taktyki i techniki czynności procesowych wykonywanych w związku z ujawnionymi przestępstwami granicznymi.
  2. Udzielanie pierwszej pomocy w działalności służbowej formacji granicznej obejmuje szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy w służbie oraz szkolenie dla trenerów multiplikatorów.
  3. Stosowanie technik interwencji w działalności służbowej formacji granicznych, w ramach której zostaną zrealizowane dwa szkolenia: stosowanie technik interwencji - poziom podstawowy oraz współdziałanie patrolu podczas interwencji. Ponadto w ramach projektu został zakupiony sprzęt szkoleniowy, który wzmocnił potencjał dydaktyczny ośrodka szkolenia w Ungheni.

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Zakupiono sprzęt instruktażowy i dydaktyczny, który został przekazany na rzecz ośrodka szkolenia w Ungheni, a także przeprowadzono 9 szkoleń, w których uczestniczyły łącznie 74 osoby, w tym:

- 4 szkolenia dla 44 osób w ramach 1 grupy tematycznej tj. Metody zwalczania przestępczości transgranicznej;

- 3 szkolenia dla 18 osób w ramach 2 grupy tematycznej tj. Udzielanie pierwszej pomocy w działalności służbowej formacji granicznej;

-  2 szkolenia dla 12 osób w ramach 3 grupy tematycznej tj. Stosowanie technik interwencji w działalności służbowej formacji granicznych.