Polska pomoc

 

Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim

W listopadzie 2016 roku Zarząd Główny Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim zwrócił się do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o wsparcie w zakresie tworzenia podstaw wolontariatu ratowniczego. Wolontariat ratowniczy jest naturalnym uzupełnieniem potencjału profesjonalnych służb ratowniczych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa mieszkańcom obwodu rówieńskiego. Dzisiaj na terenie Ukrainy funkcjonują ochotnicze straże pożarne jednak gotowość do prowadzenia działań ratowniczych tych jednostek jest znikoma i w bardzo ograniczony sposób wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim

Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie dwóch lat 2017 – 2018. Główne zadania to wypracowanie odpowiednich programów szkolenia i ich wdrożenia w procesie doskonalenia zawodowego członków ochotniczych straży pożarnych oraz przeszkolenie 36 ratowników i ich wyposażenie w podstawowy sprzęt ratowniczy i środki ochrony osobistej. Wymiernym efektem projektu będzie utworzenie 3 referencyjnych jednostek ochotniczej straży pożarnej w oparciu o przeszkolonych wolontariuszy. Jednostki te staną się fundamentem do tworzenia wolontariatu ratowniczego w regionie. Poprzez budowę sieci jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeszkoloną obsadą oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju wolontariatu projekt wpłynie na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo społeczności lokalnej w rejonie.

Do udziału w projekcie zostały wytypowane trzy gminy z obwodu rówieńskiego:

  • Biała Krynica
  • Omelana Wielka
  • Buhryń

Poza prowadzeniem działań bezpośrednio ukierunkowanych na przygotowanie wyszkolonej kadry ratowników projekt zakłada również promocję idei wolontariatu w regionie. Prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ideę wolontariatu wśród dzieci i młodzieży będzie w bezpośredni sposób przyczyniać się do kształtowania postaw obywatelskich opartych na wzajemnym zaufaniu, troski o środowisko naturalne i braterskiej pomocy osobom w potrzebie.

Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim

Wymiernym efektem projektu będzie utworzenie 3 referencyjnych jednostek ochotniczej straży pożarnej w oparciu o przeszkolonych wolontariuszy. Jednostki te staną się fundamentem do tworzenia wolontariatu ratowniczego w regionie. Poprzez budowę sieci jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeszkoloną obsadą oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju wolontariatu projekt wpłynie na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo społeczności lokalnej w rejonie. Prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ideę wolontariatu wśród dzieci i młodzieży będzie w bezpośredni sposób przyczyniać się do kształtowania postaw obywatelskich opartych na wzajemnym zaufaniu, troski o środowisko naturalne i braterskiej pomocy osobom w potrzebie.